Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 145248-2020

26/03/2020    S61    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Celestynów: Gasförmige Brennstoffe

2020/S 061-145248

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Celestynów
Postanschrift: ul. Regucka 3
Ort: Celestynów
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 05-430
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bartosz Milewski
E-Mail: zpu@voltra.pl
Telefon: +48 222588032

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.voltra.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Postanschrift: ul. Kossutha 6
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 40-844
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bartosz Milewski
E-Mail: zpu@voltra.pl
Telefon: +48 222588032

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.voltra.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Energetyki
Postanschrift: ul. Mory 8
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 01-330
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bartosz Milewski
E-Mail: zpu@voltra.pl
Telefon: +48 222588032

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.voltra.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Karczew
Postanschrift: ul. Warszawska 28
Ort: Karczew
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 05-480
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bartosz Milewski
E-Mail: zpu@voltra.pl
Telefon: +48 222588032

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.voltra.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kołbiel
Postanschrift: ul. Szkolna 1
Ort: Kołbiel
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 05-340
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bartosz Milewski
E-Mail: zpu@voltra.pl
Telefon: +48 222588032

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.voltra.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wiązowna
Postanschrift: ul. Lubelska 59
Ort: Wiązowna
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 05-462
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bartosz Milewski
E-Mail: zpu@voltra.pl
Telefon: +48 222588032

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.voltra.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Ząbkowice Śląśkie
Postanschrift: ul. 1 Maja 15 1
Ort: Ząbkowice Śląśkie
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 57-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bartosz Milewski
E-Mail: zpu@voltra.pl
Telefon: +48 222588032

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.voltra.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://voltra.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, jednostki służby zdrowia, instytuty badawcze
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – Gazowa Grupa Zakupowa XI/2020 Voltra

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09120000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 785 426.29 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09120000
65200000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej dostawy paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), polegającej na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jego dystrybucji, do instalacji znajdujących się w obiektach Zamawiającego:

1. Gmina Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów;

2. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice;

3. Instytut Energetyki, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa;

4. Gmina Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew;

5. Gmina Kołbiel, ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel;

6. Gmina Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna;

7. Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 785 426.29 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/08/2020
Ende: 31/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. O udzielenie zamówienia może się̨̨ ubiegać́ Wykonawca, który:

1) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności wskazanych w:

a) art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

b) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;

2) spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2.

2. O udzielenie zamówienia możne ubiegać się̨̨ Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, tj.:

1) posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże się̨ posiadaniem:

a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy PE);

b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zgodnie z art. 32 ust. 1 albo podpisanej aktualnej umowy z OSD na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się Miejsce odbioru (dotyczy Wykonawców niebędących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże się̨̨ posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę̨ gwarancyjną nie niższą niż̇ 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100);

W przypadku wykazania się̨̨ posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w walucie innej niż̇ PLN, w celu oceny spełnienia warunku określonego powyżej Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż PLN po kursie średnim ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę̨̨ kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o udzielenie zamówienia posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wykazać może się̨̨ jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się̨̨ o zamówienie.

3. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale VII SIWZ.

4. Zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać́ na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić́ Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie Zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę̨̨ z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają̨ w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę̨̨, przy wykonywaniu zamówienia;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą̨.

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zgodnie z ust. 5, pozwalają̨ na wykazanie przez Wykonawcę̨̨ spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą̨ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się̨̨ do udostępnienia zasobów, za szkodę̨ poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 3 dostawy paliwa gazowego z których każda dostawa obejmowała dostarczenie do odbiorcy co najmniej 3 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy. Każda z dostaw winna być zrealizowana na podstawie trzech odrębnych zamówień̨ (umów, zleceń). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wykonawcy przystępujący do postępowania są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 78 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).

2. Wadium musi obejmować́ cały okres związania ofertą a beneficjentem musi być́ pełnomocnik Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać̨́ wpłaty na konto pełnomocnika Zamawiającego prowadzone przez Santander Bank Polska S.A., nr konta 33 1090 2590 0000 0001 3750 8446. Szczegóły w dokumentacji przetargowej.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/04/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/04/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Voltra Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa, POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert odbędzie się poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie miniPortal UZP ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-679
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-679
Land: Polen

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020