Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 145272-2020

26/03/2020    S61    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Opole: Herzklappen

2020/S 061-145272

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
Postanschrift: al. W. Witosa 26
Ort: Opole
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 45-401
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kamil Flak
E-Mail: kflak@wcm.opole.pl
Telefon: +48 4520114
Fax: +48 4520121

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.wcm.opole.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.usk.opole.pl/ogloszenia/przetargi
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa zastawek serca do implantacji przezskórnej dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Referenznummer der Bekanntmachung: TLZP/2-23/233/32/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33182220
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakup i dostawa zastawek serca do implantacji przezskórnej dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Zadanie 1 – Zastawki aortalne do implantacji przeznaczyniowej z osierdzia świńskiego. Zadanie 2 – Zastawki aortalne do implantacji przezkoniuszkowej lub przeznaczyniowej z osierdzia wołowego.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zastawki aortalne do implantacji przeznaczyniowej z osierdzia świńskiego.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33182220
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL524
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, al. Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zastawki aortalne do implantacji naczyniowej z osierdzia świńskiego

Dostępne rozmiary: 20 mm, 23 mm, 26 mm, 29 mm, 34 mm

Stent mocujący samorozprężalny

Zastawka nadająca się do wszczepienia z dostępu przeznaczyniowego

Zastawka zabezpieczona fizyko-chemicznie przed zwapnieniem i degeneracją

W komplecie z każdą oferowaną zastawką zestaw akcesoriów służących do wszczepienia przez tętnicę, system dostawczy zintegrowany z koszulką oraz zestaw balonów do wolwuloplastyki umożliwiający predylatację i postdylatację zastawki a także dedykowany sztywny prowadnik do wprowadzenia zastawki

Możliwość repozycjonowania w trakcie implantacji

Zastawka widoczna w promieniach RTG

Szkolenie personelu w implantacji zgodnie z zaleceniem producenta

Termin ważności min. 1 rok od daty dostawy

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia do 20 % ilości w każdej z pozycji asortymentowych wskazanych w formularzu ofertowo-cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ) – po cenach jednostkowych wskazanych w tym formularzu. W przypadku, gdy 20 % w danej pozycji daje w wyniku ułamek, ilość objętą opcją zaokrągla się w dół do liczby całkowitej. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego usługi w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej usługi. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu. Prawo to uruchamia pierwsze zlecenie z zaznaczeniem skorzystania z prawa opcji.

4. Do asortymentu dostarczonego w ramach skorzystania z prawa opcji zastosowanie mają wszystkie postanowienia niniejszej umowy.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 500 PLN. Procedura odwrócona art. 24 aa Pzp.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zastawki aortalnej do implantacji przeznaczyniowej z osierdzia wołowego

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33182220
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL524
Hauptort der Ausführung:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, al. Wincentego Witosa 26, 45-401 Opole, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zastawki aortalne do implantacji przeznaczyniowej z osierdzia wołowego

Zastawki aortalne do implantacji naczyniowej z osierdzia wołowego

Dostępne rozmiary: 20 mm, 23 mm, 26 mm, 29 mm

Zastawka nadająca się do wszczepienia z dostępu przezkoniuszkowego

Stent mocujący rozprężany balonem po pozycjonowaniu zastawki w miejscu implantacji

Zastawka nadająca się do wszczepienia z dostępu przezkoniuszkowego, przezudowego oraz przezaortalnego

W komplecie z każdą oferowaną zastawką zestaw akcesoriów służących do wszczepienia przez koniuszek serca oraz drogą przeznaczyniową, system dostawczy zintegrowany z koszulką, a także zestaw balonów do wolwuloplastyki umożliwiający predylatację i postdylatację zastawki oraz dedykowany sztywny prowadnik do wprowadzenia zastawki

Zastawka widoczna w promieniach RTG

Średnica koszulki wprowadzającej dla systemu przezudowego 14F i 16F oraz dla systemu przezkoniuszkowego i przezaortalnego 18 F i 21F

Zastawka posiadająca pierścień uszczelniający, spełniający właściwości systemu zmniejszającego ryzyko przecieku około zastawkowego

Termin ważności min. 1 rok od daty dostawy

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia do 20 % ilości w każdej z pozycji asortymentowych wskazanych w formularzu ofertowo-cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ) – po cenach jednostkowych wskazanych w tym formularzu. W przypadku, gdy 20 % w danej pozycji daje w wyniku ułamek, ilość objętą opcją zaokrągla się w dół do liczby całkowitej. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego usługi w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej usługi. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu. Prawo to uruchamia pierwsze zlecenie z zaznaczeniem skorzystania z prawa opcji.

4. Do asortymentu dostarczonego w ramach skorzystania z prawa opcji zastosowanie mają wszystkie postanowienia niniejszej umowy.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 500 PLN. Procedura odwrócona art. 24 aa Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Towar dostarczony będzie w odpowiednich opakowaniach zapewniających prawidłowe warunki transportu i przechowania, posiadających informację w języku polskim, oraz datę ważności. Wymagania te muszą znajdować się na opakowaniu lub w formie ulotki (w zależności od produktu), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2.Wykonawca dostarczy asortyment objęty przedmiotem umowy na własny koszt i odpowiedzialność do wyznaczonego miejsca tj. do siedziby Zamawiającego w dni robocze w godz. od 8:00–14:00. Koszty wykonania i ubezpieczenia asortymentu dostarczanego w ramach przedmiotu umowy do sumy ubezpieczenia równej wartości przedmiotu niniejszej umowy do czasu wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy pokrywa w całości Wykonawca.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie wysyłki i przewidywanym terminie dostarczenia Zamawiającemu asortymentu drogą telefoniczną pod numer telefonu Zamawiającego: 77 45 20 141.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/04/2020
Ortszeit: 11:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/04/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

USK Opole, POLSKA, pokój nr 18, Sekcja Zamówień Publicznych

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku kiedy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

6.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądać następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi:

1. oświadczenie Wykonawcy, że oferowane zastawki do implantacji przezskórnej posiadają ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, które zostaną udostępnione niezwłocznie do wglądu na życzenie Zamawiającego.

2. w celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych bezwzględnych należy załączyć wypełniony Załącznik nr 1 oraz instrukcje, katalogi, potwierdzające spełnienie warunków określonych dla przedmiotu zamówienia ze wskazaniem strony i zaznaczeniem na stronie miejsca potwierdzenia spełnienia warunków technicznych.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom niniejszego postępowania, a także innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Środkami ochrony prawnej są:

4. Odwołanie, które wnosi się w terminie:

Lp. Przedmiot odwołania Termin na wniesienie odwołania

1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w drogą elektroniczną 10 dni.

2. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE oraz wobec postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej 10 dni.

3. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 2 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 10 dni:

a) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

b) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;

c) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2. ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Skarga do sądu:

a) na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO;

b) skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/03/2020