Diensten - 14531-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Uppsala: Sneeuwruimingsdiensten

2019/S 008-014531

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sveriges Lantbruksuniversitet
202100-2817
Box 7086
Uppsala
750 07
Zweden
Contactpersoon: Tobias Hägglund
E-mail: tobias.hagglund@slu.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.slu.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Snöröjning SLU 2018

Referentienummer: SLU ua 2018.2.4.4-1462
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vinterväghållning, inkluderande snöröjning, halkbekämpning, isrivning och upptagning av halkskydd för SLU:s verksamheter i Uppsala och Umeå.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 391 700.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233141
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE121
NUTS-code: SE331
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vinterväghållning, inkluderande snöröjning, halkbekämpning, isrivning och upptagning av halkskydd för SLU:s verksamheter i Uppsala och Umeå.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 147-336700
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Maskinring Västernorrland ek för
716460-3875
Bergsgatan 122
Sundsvall
853 50
Zweden
E-mail: peter.debeau@mrvasternorrland.se
NUTS-code: SE331

Internetadres: http://www.mrvasternorrland.se

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 759 460.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 759 460.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Binab Entreprenad AB
556624-9867
Artillerigatan 26
Uppsala
752 37
Zweden
E-mail: stefan.lindberg@binab.nu
NUTS-code: SE121
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 632 240.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 632 240.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Uppsala
Uppsala
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019