Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 145355-2020

26/03/2020    S61    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Pawłowice: Tierfuttermittel

2020/S 061-145355

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, Zakład Doświadczalny Pawłowice
Nationale Identifikationsnummer: 00007972800093
Postanschrift: ul. Mielżyńskich 14
Ort: Pawłowice
NUTS-Code: PL417
Postleitzahl: 64-122
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Roman Kozyra
E-Mail: zamowienia.publiczne@zdpawlowice.pl
Telefon: +48 0-65-529-91-92
Fax: +48 0-65-529-91-92

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zdpawlowice.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: rolnictwo, działalność naukowo-badawcza i inne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Premiks PP prestarter 0,5 % ekstra z aromatem dla prosiąt

Referenznummer der Bekanntmachung: 34/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15700000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Premiks PP prestarter 0,5 % ekstra z aromatem dla prosiąt w ilości 1 tony.

W workach 25 kg z dołączoną etykietą w języku polskim.

Specyfikacja produktu:

Premiks mineralno-witaminowy extra:

— dla prosiąt,

— do stosowania w ilości 5 kg/tonę mieszanki pełnoporcjowej,

— okres trwałości – 6 miesięcy od daty produkcji,

— o zawartości składników w 1 kg produktu wynoszącej:

Wyszczególnienie jednostki miary – Ilość:

— witamina A j.m. – 3 200 000,

— witamina D3 j.m. – 360 000,

— witamina E g – 30,0,

— witamina K3 g – 0,6,

— witamina B1 g – 0,5,

— witamina B2 g – 1,2,

— witamina B6 g – 1,0,

— witamina B12 g – 0,015,

— witamina C g – 20,0,

— biotyna g – 0,050,

— d-pantotenian Ca g – 3,0,

— kwas nikotynowy g – 6,0,

— kwas foliowy g – 0,8,

— cholina g – 40,0,

— betaina g – 36,0,

— magnez g – 20,0,

— żelazo g – 30,0,

— mangan g – 12,0,

— cynk g – 28,0,

— miedź g – 18,0,

— jod g – 0,24,

— selen g.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL417
Hauptort der Ausführung:

ZD Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Premiks PP prestarter 0,5 % ekstra z aromatem dla prosiąt w ilości 1 tony.

W workach 25 kg z dołączoną etykietą w języku polskim.

Specyfikacja produktu:

Premiks mineralno-witaminowy extra:

— dla prosiąt,

— do stosowania w ilości 5 kg/tonę mieszanki pełnoporcjowej,

— okres trwałości – 6 miesięcy od daty produkcji,

— o zawartości składników w 1 kg produktu wynoszącej:

Wyszczególnienie jednostki miary – ilość:

— witamina A j.m. – 3 200 000,

— witamina D3 j.m. – 360 000,

— witamina E g – 30,0,

— witamina K3 g – 0,6,

— witamina B1 g – 0,5,

— witamina B2 g – 1,2,

— witamina B6 g – 1,0,

— witamina B12 g – 0,015,

— witamina C g – 20,0,

— biotyna g – 0,050,

— d-pantotenian Ca g – 3,0,

— kwas nikotynowy g – 6,0,

— kwas foliowy g – 0,8,

— cholina g – 40,0,

— betaina g – 36,0,

— magnez g – 20,0,

— żelazo g – 30,0,

— mangan g – 12,0,

— cynk g – 28,0,

— miedź g – 18,0,

— jod g – 0,24,

— selen g – 0,08.

Aromat: tak.

Przeciwutleniacz: tak.

Mieszanka w formie sypkiej w workach a 25 kg.

Masa całkowita palety z workami – max. 1 000 kg.

Termin ważności do spożycia min. 4 miesiące od daty produkcji.

W ofercie należy podać nazwę producenta pasz.

Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu.

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 017-035888
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Premiks PP prestarter 0,5 % ekstra z aromatem dla prosiąt

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. W postępowaniu o udzielanie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustęp 1 i 5 ustawy Pzp.

II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. formularz ofertowy;

2. wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

a) oświadczenie składa się w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE,

c) oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert,

d) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia,

e) informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków lub opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

6. informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej:

a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – załącznik nr 4 do SIWZ;

7. dowód wniesienia wadium – kopia potwierdzona.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020