Lieferungen - 145378-2020

26/03/2020    S61

България-Добрич: Лабораторни реактиви

2020/S 061-145378

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Многопрофилна болница за активно лечение — Добрич“ АД
Национален регистрационен номер: 124141302
Пощенски адрес: ул. „Панайот Хитов“ № 24
Град: Добрич
код NUTS: BG332 Добрич
Пощенски код: 9300
Държава: България
Лице за контакт: Петя Евгениева
Електронна поща: oblb@bergon.net
Телефон: +359 58601096
Факс: +359 58600414
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal-dobrich.com
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal-dobrich.com/
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: лечебно заведение — търговско дружество по смисъла на чл 37 от ЗЛЗ
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове за отделение „Клинична лаборатория“ на „МБАЛ — Добрич“ АД

II.1.2)Основен CPV код
33696500 Лабораторни реактиви
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Периодична доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове за отделение „Клинична лаборатория“ по 9 обособени позиции, 188 номенклатури, 985 единици: за хематология, хемокоагулация, клинична химия и имунология, глюкозен анализ, кръвно-газов анализ, уринен анализ, сухи тестове и други химични реактиви, описани в списък на лабораторни консумативи, реактиви и тестове за отделение „Клинична лаборатория“ от документацията за участие.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 199 179.45 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за хематология

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Добрич
Основно място на изпълнение:

гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, болнична аптека на „МБАЛ — Добрич“ АД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за хематология за медицинска апаратура Sysmex XP-300, 8 номенклатури — дилуент, съдържащ натриев хлорид 0,64 %, борна киселина 0,10 %, натриев тетраборат 0,02 %); лизиращ разтвор, безцветен реактив без примеси на цианидни или азидни производни за лизиране на еритроцитите и точно определяне на броя левкоцити, тримодалното им разпределение по размер и определяне хемоглобин, съдържащ органична четвъртична лмониева сол с конц. 8,5 g/L; почистващ разтвор, съдържащ силен алкален детергент с натриев хипохлорид 5.0 %); контролна кръв — ниско ниво; контролна кръв — нормално ниво; контролна кръв — високо ниво; калибратор; калибратор за тромбоцити.

Общо 73 единици (литри, милилитри).

За апарат Sysmex XS-800i, 9 номенклатури — лизиращ разтвор, съдържащ нейонен сърфактант — 0,18 %, органична кватернерна амониева сол, който се използва в комбинация с реактива с флуоресцентно багрило; реактив с флуоресцентно багрило за дифе

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Договорът продължава действието си до сключване на нов с друг изпълнител.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за хемокоагулация — за апарат

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Добрич
Основно място на изпълнение:

гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, болнична аптека на „МБАЛ — Добрич“ АД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за хемокоагулация за медицинска апаратура Start Max, 12 номенклатури: протромбиново време — реактив; APTТ (акт. парц. тромбопл. време) — реактив; разтвор на CaCl2 — 0,025 М; фибриноген — реактив; буфер за фибриноген; D-Dimer — латекс аглутинация; контролна плазма N+P; референтна плазма/ калибрaтор; кювети, съвместими с апарат Start Max; топчета, съвместими с апарат Start Max; топчета за автоматична пипета — 1,25 ml; магнитна бъркалка.

Общо 110 единици (брой, милилитър, тест, флакон).

Позициите и номенклатурите по тях са описани в списъка с обособени позиции от документацията за участие.

Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за „МБАЛ — Добрич“ АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Изпълнението на договора продължава действието си до сключване на нов с друг изпълнител.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за клинична химия и имунология

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Добрич
Основно място на изпълнение:

гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, болнична аптека на „МБАЛ — Добрич“ АД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за клинична химия и имунология по 68 номенкатури, предназначени за медицинска апаратура AU 480 — Beckman Coulter — glucose; urea; total protein; total bilirubin; direct bilirubin; LDH; ? — amylase; lipase; cholinesterase; ALP; GGT; CK (NAC); ALT (IFCC); AST (IFCC); IRON; UIBC; magnesium; calcium; inorg. phosphorus; albumin; microalbumin; urinary/CSF protein; creatinine; uric acid; cholesterol; HDL cholesterol; LDL cholesterol; triglyceride GPO; HBA1C; hemolysing reagent for HBA1c; C-RP; ISE; buffer; ISE MID Standard; ISE Reference; system serum calibrator; HDL cholesterol calibrator; LDL cholesterol; кalibrator; serum protein multicalibrator; microalbumin calibrator; ISE low serum standard; ISE high serum standard; ISE low/high urine standard; urine calibrator; Trulab urine control liquid L1; Trulab urine control liquid L2; control кit for HBA1c; ITA 1; ITA 2; ITA 3; control serum 1; control serum 2; HDL/LDL cholesterol control serum; wash solution; cle

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Изпълнението на договора продължава действието си до сключване на нов с друг изпълнител.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за глюкоанализатори за апарат Biosen C_ LINE – EKF

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Добрич
Основно място на изпълнение:

гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, болнична аптека на „МБАЛ — Добрич“ АД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за глюкоанализатори за апарат Biosen C_ LINE — EKF, по 11 номенклатури: Biosen C работен разтвор; Biosen C хемолизиращи микроепруветки (1000х1 ml) с капилярки (1000х20 μl); Biosen C/S чип сензор за измерване на глюкоза; Biosen C мултистандарт 12 mmol/l; Biosen C Easy Con контрола нормална (1 ml); Biosen C дезинфекциращ разтвор; Biosen C Easy Con контрола патологична (1 ml); Biosen C депротеинизиращ разтвор (5х30 ml); Biosen C комплект за профилактика и поддръжка; Biosen C/S помпен шлаух; Biosen C пробовземащ модул; Biosen C/S клапан; хартия за принтер — 111 mm.

Общо 79 единици (брой, литри, милилитри, комплект).

Позициите и номенклатурите по тях са описани в списъка с обособени от документацията за участие.

Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за „МБАЛ — Добрич“ АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Изпълнението на договора продължава действието си до сключване на нов с друг изпълнител.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за кръвно-газов анализ за апарат Rapidpoint 500 – Siemens

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Добрич
Основно място на изпълнение:

гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, болнична аптека на „МБАЛ — Добрич“ АД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за кръвно-газов анализ за апарат Rapidpoint 500 — Siemens, по 9 номенклатури: BG/ISE Measurement Cartridge RP 400 750 T (реагентен модул); BG/ISE Wash/Waste Cartridge (миеща касета/отпадъци); BG/ISE Plastic Capillaries, 140μl (капилярки); SIM/BG/ISE Mixing Sticks (бъркалки за капилярки); SIM/BG/ISE капачки за капилярки 2.0-2.4mm; BG/ISE Fillport (портове за капилярки); BG/ISE Rapid QC Complete Level 1(контролен материал — ниво1); BG/ISE Rapid QC Complete Level 2(Контролен материал — ниво 2); BG/ISE Rapid QC Complete Level 3 (контролен материал — ниво 3).

Общо 24 единици (брой).

Позициите и номенклатурите са описани в списъка с обособени позиции от документацията за участие.

Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за „МБАЛ — Добрич“ АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Изпълнението на договора продължава действието си до сключване на нов с друг изпълнител.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за кръвно-газов анализ за апарат ABL 5

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Добрич
Основно място на изпълнение:

гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, болнична аптека на „МБАЛ — Добрич“ АД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове, предназначени за кръвно-газов анализ за апарат ABL 5, по 16 номенклатури: калибриращ разтвор 1, рН 7,383; калибриращ разтвор 2, рН 6,841; промиващ разтвор; помпен шлаух; адаптор за капилярки; мембрани за електрод рО2; мембрани за електрод рСО2; мембрани за референтен електрод; почистващ разтвор — алкален; депротеинизиращ разтвор; калибриращ газ 1; калибриращ газ 2; контролен материал за КГА и електролити ниво 1,2 и 3 (30 x1,8 ml); капачки за капилярки; телчета бъркалки ф 1 x 9 mm; капилярки с Li хепарин 130 ul 2.30 x 75 mm.

Общо 43 единици (брой, литър, милилитър, комплект).

Позициите и номенклатурите са описани в списъка с обособени позиции от документацията за участие.

Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за „МБАЛ — Добрич“ АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Изпълнението на договора продължава действието си до сключване на нов с друг изпълнител.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на тестове за уринен анализатор за апарат Dirui H-300

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33696500 Лабораторни реактиви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332 Добрич
Основно място на изпълнение:

гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов“ 24, болнична аптека на „МБАЛ — Добрич“ АД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Периодична доставка на тестове за уринен анализатор за апарат Dirui H-300 по 5 номенклатури: тест ленти за уринен анализ H-10; тест ленти за уринен анализ H-11 МА; тест ленти за уринен анализ H-13 Creatinine; контролен материал за урина — положителен; контролен материал за урина — отрицателен.

Общо 153 единици (брой, милилитър).

Позициите и номенклатурите по тях са описани в списъка с обособени позиции от документацията за участие.

Посочените количества са ориентировъчни и не поражда задължение за „МБАЛ — Добрич“ АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество съгласно конкретните си нужди.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Изпълнението на договора продължава действието си до сключване на нов с друг изпълнител.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 227-556672
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 20
Обособена позиция №: 1
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/03/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Елта 90М“ ООД
Национален регистрационен номер: 130469816
Пощенски адрес: ул. „Враня“ № 82
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: office@elta90.eu
Телефон: +359 29839649
Факс: +359 29832211
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 15 740.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 20-1
Обособена позиция №: 2
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/03/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Елта 90М“ ООД
Национален регистрационен номер: 130469816
Пощенски адрес: ул. „Враня“ № 82
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: office@elta90.eu
Телефон: +359 29839649
Факс: +359 29832211
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 27 143.30 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 21
Обособена позиция №: 5
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/03/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Марвена Диагностика“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200600292
Пощенски адрес: район „Младост“, ж.к. „Младост 2“, ул. „Свети Киприян“ № 44
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1799
Държава: България
Електронна поща: tenders@marvena-dx.com
Телефон: +359 29148944
Факс: +359 29748940
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5 774.25 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 22
Обособена позиция №: 3
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/03/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Диахим“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 201574968
Пощенски адрес: ж.к. „Дружба 2“, „Проф. Цветан Лазаров“ № 110
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1582
Държава: България
Електронна поща: office@diachim.bg
Телефон: +359 29963601
Факс: +359 29963601
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 123 635.32 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 23
Обособена позиция №: 4
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/03/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Перфект Медика“ ООД
Национален регистрационен номер: 833101609
Пощенски адрес: ул. „Братя Шкорпил“ № 26, ет. 2, офис 7
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: officevarna@perfect-medica.com
Телефон: +359 52608651
Факс: +359 526408651
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 13 979.80 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 23-1
Обособена позиция №: 6
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/03/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Перфект Медика“ ООД
Национален регистрационен номер: 833101609
Пощенски адрес: ул. „Братя Шкорпил“ № 26, ет. 2, офис 7
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: officevarna@perfect-medica.com
Телефон: +359 52608651
Факс: +359 526408651
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 10 883.78 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 23-2
Обособена позиция №: 7
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/03/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Перфект Медика“ ООД
Национален регистрационен номер: 833101609
Пощенски адрес: ул. „Братя Шкорпил“ № 26, ет. 2, офис 7
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: officevarna@perfect-medica.com
Телефон: +359 52608651
Факс: +359 526408651
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 023.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 229884010
Факс: +359 229807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/03/2020