Diensten - 14538-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Burgas: Brievenpostdienst

2019/S 008-014538

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Burgas
000056814
ul. Aleksandrovska No. 26
Burgas
8000
Bulgarije
Contactpersoon: Gergana Stoyanova — st. yuriskonsult v direktsiya OP
Telefoon: +359 56907288
E-mail: ge.stoyanova@burgas.bg
Fax: +359 56860912
NUTS-code: BG341

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.burgas.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/32515

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Предоставяне на пощенски услуги по 2 обособени позиции, както следва:

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64112000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Предоставяне на пощенски услуги, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на община Бургас и второстепенните разпоредители с бюджети

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 221 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Предоставяне на пощенски услуги, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на община Бургас и второстепенните ѝ разпоредители с бюджети

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на община Бургас

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предоставяне на пощенски услуги, част от универсалната и неуниверсална пощенска услуга по смисъла на Закона за пощенските услуги, за нуждите на община Бургас и второстепенните разпоредители с бюджети.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ктч — комплексната техническа оценка на съответния кандидат / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Ктч1 — срок за изпълнение на услугата по чл. 3, т. 2 от ЗПУ / Weging: 80
Kwaliteitscriterium - Naam: Ктч2 — предоставяне на безплатна пощенска услуга — разпространение на свободен принцип на флаери за събития от културната програма на община Бургас / Weging: 20
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 197-405206
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 93-ОП17-21/34/17.12.18 г.
Perceel nr.: 1
Benaming:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на община Бургас и второстепенните ѝ разпоредители с бюджети.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Български пощи ЕАД
121396123
район Студентски, ж.к. Студентски град, ул. Академик Младенов № 1, бл. 31
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 56851001
E-mail: Sauth-East@bgpost.bg
Fax: +359 56844900
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 221 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 221 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019