Diensten - 14542-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Stara Zagora: Toezicht op de bouwplaats

2019/S 008-014542

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtina Stara Zagora
000818022
bul. Tsar Simeon Veliki No. 107
Stara Zagora
6000
Bulgarije
Contactpersoon: Mariya Boyanova
Telefoon: +359 42614813/ +359 42614806
E-mail: m.boyanova@starazagora.bg
Fax: +359 42259132
NUTS-code: BG344

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.starazagora.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop-sled-15-april-2016/uprazhnyavane-na-stroitelen-nadzor-pri-izpalnenie-na-smr-na-obekt-kulturen-tsentar-za-razvitie-na-talantite-i-sposobnite-detsa-ot-obs

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Културен център за развитие на талантите и способните деца от община Стара Загора — основен ремонт, преустрой

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71521000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Културен център за развитие на талантите и способните деца от община Стара Загора — основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуваща сграда с идентификатор 68850.505.91.2.1, 68850.505.91.2.2 и 68850.505.91.2.3 по КККР на гр. Стара Загора в УПИ XII-91, кв. 4004 по плана на гр. Стара Загора“.

Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ, включително:

1. Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи.

2. Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството.

3. Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи нормативни документи.

4. Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации в съответс

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 650.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Стара Загора

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Културен център за развитие на талантите и способните деца от община Стара Загора — основен ремонт, преустройство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на съществуваща сграда с идентификатор 68850.505.91.2.1, 68850.505.91.2.2 и 68850.505.91.2.3 по КККР на гр. Стара Загора в УПИ XII-91, кв. 4004 по плана на гр. Стара Загора“.

В обхвата на поръчката е включено изпълнението на следните дейности:

Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ, включително:

1. Законосъобразно започване на строежа съгласно чл. 157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи.

2. Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството.

3. Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи нормативни документи.

4. Контрол по спазването на изискванията на од

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: „Концепция за изпълнение на поръчката“ / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 128-291791
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2191
Benaming:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Културен център за развитие на талантите и способните деца от община Стара Загора — основен ремонт, преустрой

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Екип — МГ ООД
126721599
ул. Рила № 12
Харманли
6450
Bulgarije
Telefoon: +359 88837-3469
E-mail: office@ekip-mg.com
Fax: +359 88837-3469
NUTS-code: BG422
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 500.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 650.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019