Lieferungen - 145471-2020

26/03/2020    S61    Dodávky - Oznámenia o zadaní zákazky - Užšia súťaž 

Slovensko-Bratislava: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

2020/S 061-145471

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Centrum vedecko-technických informácií SR
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151882
Poštová adresa: Lamačská cesta 8/A
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 811 04
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Hrabinský
E-mail: milos.hrabinsky@cvtisr.sk
Telefón: +421 269253141
Fax: +421 269253180

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.cvtisr.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/240

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál

Referenčné číslo: 00058/2019/4400
II.1.2)Hlavný kód CPV
30200000 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS budú dodávky najmä osobných počítačov, monitorov, notebookov, tlačiarní, pamäťových médií, archivačných zariadení, rôznych počítačových vybavení, časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30213000 Osobné počítače
30232100 Tlačiarne a zapisovače
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Lamačská cesta 8/A Bratislava, SLOVENSKO

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka osobných počítačov, multifunkčnej tlačiarne

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Národný projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja, ITMS kód: 313011T136

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Bol vytvorený dynamický nákupný systém
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 092-221654
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

V súlade s ustanovením § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon): Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.

Na základe ustanovenia § 57 ods. 2 zákona verejný obstarávateľ ruší verejné obstarávanie na predmetnú zákazku nakoľko bola predložená len jedna ponuka a súčasne cena v predloženej ponuke je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bola stanovená v súlade s § 6 zákona prieskumom trhu.

V súlade s § 57 ods. 4 zákona verejný obstarávateľ oznamuje, že na pôvodný predmet zákazky verejný obstarávateľ bude zadávať ďalšiu zákazku cez zriadený dynamický systém Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál, oznámenie zverejnené vo Vestníku úradu pre verejné obstarávanie dňa 15. mája 2019; Vestník č. 96/2019, por. číslo 12949 - MUT a v Úradnom vestníku EÚ pod číslom 2019/S 092-221654 dňa 14. mája 2019

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
24/03/2020