Leveringen - 145487-2020

26/03/2020    S61

Frankrijk-Clermont-Ferrand: Gasolie

2020/S 061-145487

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Clermont-Ferrand
Nationaal identificatienummer: 21630113500010
Postadres: Service de la commande publique, 64-66 avenue de l'Union Soviétique
Plaats: Clermont-Ferrand
NUTS-code: FRK14 Puy-de-Dôme
Postcode: 63007
Land: Frankrijk
E-mail: pole-conseils-achats@clermontmetropole.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.clermont-ferrand.fr/
Adres van het kopersprofiel: https://clermont-ferrand.fr/marches-publics
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de carburant

Referentienummer: 2020cf-Frn4
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134000 Gasolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de gas-oil et gas-oil grand froid

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000 Gasolie
09135100 Stookolie
09132100 Loodvrije benzine
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK14 Puy-de-Dôme
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de super sans plomb 98

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
09135100 Stookolie
09132100 Loodvrije benzine
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK14 Puy-de-Dôme
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de gas-oil non routier

Perceel nr.: 03
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134000 Gasolie
09135100 Stookolie
09132100 Loodvrije benzine
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK14 Puy-de-Dôme
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de fioul domestique et fioul domestique grand froid

Perceel nr.: 04
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
09135100 Stookolie
09132100 Loodvrije benzine
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK14 Puy-de-Dôme

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 016-033053

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 01
Benaming:

Fourniture de gas-oil et gas-oil grand froid

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Charvet La Mure Bianco
Postadres: 42 cours Suchet
Plaats: Lyon
NUTS-code: FRK26 Rhône
Postcode: 69002
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 02
Benaming:

Fourniture de super sans plomb 98

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lagarde SAS
Postadres: 22 boulevard Jean Lafaure
Plaats: Cusset
NUTS-code: FRK11 Allier
Postcode: 03300
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 03
Benaming:

Fourniture de gas-oil non routier

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Charvet La Mure Bianco
Postadres: 42 cours Suchet
Plaats: Lyon
NUTS-code: FRK26 Rhône
Postcode: 69002
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 04
Benaming:

Fourniture de fioul domestique et fioul domestique grand froid

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/03/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lagarde SAS
Postadres: 22 boulevard Jean Lafaure
Plaats: Cusset
NUTS-code: FRK11 Allier
Postcode: 03300
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/03/2020