Diensten - 14549-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Polen-Płock: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 008-014549

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Związek Gmin Regionu Płockiego
ul. Zglenickiego 42
Płock
09-411
Polen
Contactpersoon: Urszula Dąbkowska
Telefoon: +48 243660300
E-mail: przetarg@zgrp.pl
Fax: +48 243660300
NUTS-code: PL923

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zgrp.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: związek międzygminny
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gmin - Członków ZGRP

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

"Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego" dotyczy Sektora IV (Miasto i Gmina Gąbin)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest "Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego" polegające na odebraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Sektora IV (Miasto i Gmina Gąbin) w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem oraz prawem miejscowym.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 888 888.89 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000
90511000
90512000
90513100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL923
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Miasta i Gminy Gąbin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” polegające na odebraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Sektora IV (Miasto i Gmina Gąbin) w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem oraz prawem miejscowym.

2. W ramach realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Wykonawca odbierze i zagospodaruje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) nieruchomości zamieszkałe oraz z nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe:

a) pozostałości z sortowania i/lub niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) odpady segregowane (opakowaniowe) obejmujące: szkło; tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe; papier i makulaturę;

c) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

f) zużyte opony - pochodzące z gospodarstw domowych z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej, o rozmiarze nieprzekraczającym 56 cm (22 cale), w liczbie do 4 szt. opon, liczonych łącznie na jeden rok kalendarzowy od jednego gospodarstwa domowego;

g) przeterminowane leki i chemikalia;

h) zużyte baterie i akumulatory;

i) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne (np.: rynny, wata szklana, rury PCV, kleje, płytki ceramiczne etc.), a także odpady wielkogabarytowe pochodzenia remontowego (np.: drzwi,okna,ceramika i/lub armatura łazienkowa etc.), powstające w gospodarstwach domowych z remontów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych (z wyłączeniem gruzu oraz styropianu budowlanego).

2) nieruchomości niezamieszkałe:

a) pozostałości z sortowania i/lub niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) odpady segregowane (opakowaniowe) obejmujące: szkło; tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe; papier i makulaturę;

c) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

3. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

1) wyposaży nieruchomości wskazane w ust. 2 pkt. 1 powyżej w pojemniki na odpady komunalne;

2) sporządzi i dostarczy właścicielom nieruchomości harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Zamawiający zastosował zapis art. 67 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zgodnie z którym nie stosuje się postanowień określonych w art. 67 ust. 2 niniejszej ustawy.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

"Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego" dotyczy Sektora IV (Miasto i Gmina Gąbin)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
EKO-MAZ Sp. z o.o.
ul. Gierzyńskiego 17
Płock
09-407
Polen
NUTS-code: PL923
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 630 999.25 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 888 888.89 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający wszczął dwukrotnie stosowny przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, który został wszczęty odpowiednio w dniach:

— 7.8.2018 r., a ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 149-341631 z dnia 4.8.2018 r.,

— 19.10.2018 r., a ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 202-459472 z dnia 19.10.2018 r.

W obydwu postępowaniach dla części I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII w terminach składania ofert odpowiednio do dnia: 2.10.2018 r. oraz 3.12.2018 r. zostały złożone oferty, z których ceny najkorzystniejszych ofert przewyższały kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po dokonaniu analizy finansowej budżetu zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizacje zamówienia do wysokości cen najkorzystniejszych ofert w przypadku postępowania pierwszego, w skutek czego niniejsze postępowanie zostało unieważnione. W przypadku postępowania drugiego, po dokonaniu analizy możliwości finansowych, zamawiający zwiększył kwotę pierwotnie przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia dla części VI i udzielił dla tej części zamówienia, unieważniając postępowanie dla pozostałych części.

W związku z faktem, że zamawiający jest zobowiązany zapewnić ciągłość w odbiorze odpadów komunalnych na terenie Gmin – Członków ZGRP, a ze względu na unieważnienie prowadzonych postępowań i niemożność zachowania terminów przy przeprowadzeniu kolejnego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz z uwagi na obowiązek zapewnienia odpowiedniej sytuacji sanitarnej na terenie Gmin, zamawiający zawarł umowę na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora IV w trybie zamówienia z wolnej ręki, zapewniając tym samym ciągłość w odbiorze odpadów komunalnych do czasu rozstrzygnięcia kolejnego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Z powyższego wynika, iż wystąpiła wyjątkowa sytuacja związana z przyczynami nie leżącymi po stronie zamawiającego, tj. niemożność udzielania zamówienia w trybie przetargowym.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019