Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 145497-2020

26/03/2020    S61    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Tragbare Computer

2020/S 061-145497

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Państwowy Instytut Badawczy
Postanschrift: ul. Kolska 12
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 01-045
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Radosław Stefanowski
E-Mail: zamowienia.publiczne@nask.pl
Telefon: +48 223808200
Fax: +48 223808391

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.nask.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: telekomunikacja/IT

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mobilnych pracowni komputerowych

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZ.2111.518.2019.RST[OSE-B][OSE-D][OSE-S]
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa mobilnych pracowni komputerowych” (MPK). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa tom II SIWZ, tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwany w dalszej części „SOPZ”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 22 399 200.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000
48624000
39134000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia podstawowego jest dostawa 764 szt. mobilnych pracowni komputerowych” (MPK). Zestaw MPK składa się z:

— komputerów przenośnych typu laptop z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz zainstalowanym oprogramowaniem do zarządzania pracownią w edukacji i szkoleniach – 16 szt (urządzenia),

— urządzenia AP (access point) model Huawei AP4050DN wraz z zasilaczem PoE Injector: Huawei POE35-54A (urządzenie AP zapewniane jest przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami umowy) – 1 kpl,

— szafki służącej do bezpiecznego przechowywania i przewożenia ww. laptopów oraz urządzenia AP, wyposażonej w infrastrukturę umożliwiającą ładowanie baterii w laptopach – 1 szt.,

— przewodów patchcord łączących urządzenie AP z zasilaczem PoE oraz zasilacz PoE z gniazdem sieci Ethernet w miejscu instalacji MPK.

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji na dostawę urządzeń i oprogramowania w formie 36 zestawów MPK.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia podstawowego [T] / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Gartner [G] / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji na dostawę urządzeń i oprogramowania w formie 36 zestawów MPK. Zestaw MPK składa się z:

— komputerów przenośnych typu laptop z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz zainstalowanym oprogramowaniem do zarządzania pracownią w edukacji i szkoleniach – 16 szt (urządzenia),

— urządzenia AP (access point) model Huawei AP4050DN wraz z zasilaczem PoE Injector: Huawei POE35-54A (urządzenie AP zapewniane jest przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami umowy) – 1 kpl,

— szafki służącej do bezpiecznego przechowywania i przewożenia ww. laptopów oraz urządzenia AP, wyposażonej w infrastrukturę umożliwiającą ładowanie baterii w laptopach – 1 szt.

— przewodów patchcord łączących urządzenie AP z zasilaczem PoE oraz zasilacz PoE z gniazdem sieci Ethernet w miejscu instalacji MPK.

Warunki dostaw, instalacji i uruchomienia w ramach prawa opcji są tożsame z warunkami określonymi dla zamówienia podstawowego. Prawo opcji Wykonawca powinien uwzględnić podczas przygotowania oferty. Szczegółowe warunki realizacji prawa opcji zostały określone w umowie. Maksymalne łączne ilości urządzeń i oprogramowania jakie Zamawiający może zamówić prawem opcji zostały określone w poniższej tabeli:

Warunki dostaw, instalacji i uruchomienia w ramach prawa opcji są tożsame z warunkami określonymi dla zamówienia podstawowego. Prawo opcji Wykonawca powinien uwzględnić podczas przygotowania oferty. Szczegółowe warunki realizacji prawa opcji zostały określone w tomie III SIWZ – Wzorze umowy. Maksymalne łączne ilości sprzętu i oprogramowania, jakie Zamawiający może zamówić prawem opcji zostały określone w tomie II SIWZ – SOPZ. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, termin wykonania przedmiotu umowy w zakresie zamówienia w ramach prawa opcji przedłuża się maksymalnie do 1.4.2021.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, 2020, Oś priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 194-471003
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 11
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 9
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 11
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. – Lider konsorcjum
Postanschrift: ul. dr. Józefa Babińskiego 62A
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 30-393
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: BCoders S.A. – Członek konsorcjum
Postanschrift: ul. Owczarska 7
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 01-351
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 22 399 200.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

a. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

b. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

c. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

d. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

e. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

6) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020