Diensten - 14552-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Onderhoud van terreinen

2019/S 008-014552

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Islington and Shoreditch Housing Association and its subsidiary Lien Viet Housing Association
102 Blackstock Road
London
N4 2DR
Verenigd Koninkrijk
E-mail: isha@isha.co.uk
NUTS-code: UKI43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.isha.co.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Periodic and Routine Grounds Maintenance (Including Horticultural and Tree Works), Building and Window Cleaning Services and Cleaning Services to hard Landscape and Associated Buildings Contract

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77314000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Contracting Authority is appointing a service provider to deliver ground maintenance and building/estate cleaning services to some of its property located in the London Boroughs of Hackney and Islington.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 137 708.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
77312100
77312000
77314100
77340000
90911200
90911300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKI43
Voornaamste plaats van uitvoering:

London Boroughs of Hackney and Islington.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Contracting Authority is appointing a service provider to deliver ground maintenance and building/estate cleaning services to some of its property located in the London Boroughs of Hackney and Islington. The successful Service provider must show a commitment to providing effective services that provide value for money to the Contracting Authority and its tenants and customers. The successful Service provider will need to have demonstrated a commitment to addressing welfare to work/worklessness, focusing on the young and long term unemployed on estates. The Contracting Authority will also be seeking to encourage the Service provider to engage with social enterprises in the delivery of services and will require the successful Service provider to cooperate in working towards a partnership approach to operating the service and managing the contracts.

The proposed scope for grounds maintenance services will comprise all types of gardening works including but not limited to litter picking, grass cutting, maintenance of shrubs beds, trimming/pruning of hedges, shrubs and trees as specified in the procurement documents.

The proposed scope of cleaning services will comprise the comprehensive cleaning of internal and external common areas including communal window cleaning, internal and external litter picking, removal of bulk debris/fly tipping, drain channel/gulley cleaning, graffiti removal, cleaning of street furniture and signage, reporting defective lamps/bulbs and other works associated with cleaning services as specified in the procurement documents.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Method statement / Weging: 200
Kwaliteitscriterium - Naam: Interview / Weging: 200
Prijs - Weging: 600
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The contract will be subject to regular monthly, quarterly and annual performance reviews. The Contracting Authority will have an option to extend the initial 5 year contract term, on a year by year basis, for up to a further 5 years but in any event year on year continuance from commencement will be dependent on satisfactory performance by the service provider. Extension beyond the initial 5 year term will be entirely discretionary to the Contracting Authority. The contract will also contain a break provision that may be exercised by either party subject to a period of notice stipulated in the contract.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 172-390670
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Periodic and Routine Grounds Maintenance (Including Horticultural and Tree Works), Building and Window Cleaning Services and Cleaning Services to Hard Landscape and Associated Buildings Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Accuro Environmental Ltd
8004960
128 Buckingham Palace Road
London
SW1W 9SA
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 400 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 137 708.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Royal Courts of Justice
Strand
London
WC2A 2LL
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Royal Courts of Justice
Strand
London
WC2A 2LL
Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Cabinet Office
70 Whitehall
London
SW1A 4AS
Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019