Dienstleistungen - 14555-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung 

Polen-Płock: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2019/S 008-014555

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Związek Gmin Regionu Płockiego
ul. Zglenickiego 42
Płock
09-411
Polen
Kontaktstelle(n): Urszula Dąbkowska
Telefon: +48 243660300
E-Mail: przetarg@zgrp.pl
Fax: +48 243660300
NUTS-Code: PL923

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zgrp.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: związek międzygminny
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gmin - Członków ZGRP

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

"Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego" dotyczy Sektora I (Gmina Bielsk)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest "Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego" polegające na odebraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Sektora I (Gmina Bielsk) w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem oraz prawem miejscowym.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 428 576.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000
90511000
90512000
90513100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL923
Hauptort der Ausführung:

Teren Gminy Bielsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” polegające na odebraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Sektora I (Gmina Bielsk) w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem oraz prawem miejscowym.

2. W ramach realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia Wykonawca odbierze i zagospodaruje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) nieruchomości zamieszkałe oraz z nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe:

a) pozostałości z sortowania i/lub niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) odpady segregowane (opakowaniowe) obejmujące: szkło; tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe; papier i makulaturę;

c) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

f) zużyte opony - pochodzące z gospodarstw domowych z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej, o rozmiarze nieprzekraczającym 56 cm (22 cale), w liczbie do 4 szt. opon, liczonych łącznie na jeden rok kalendarzowy od jednego gospodarstwa domowego;

g) przeterminowane leki i chemikalia;

h) zużyte baterie i akumulatory;

i) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne (np.: rynny, wata szklana, rury PCV, kleje, płytki ceramiczne etc.), a także odpady wielkogabarytowe pochodzenia remontowego (np.: drzwi,okna,ceramika i/lub armatura łazienkowa etc.), powstające w gospodarstwach domowych z remontów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych (z wyłączeniem gruzu oraz styropianu budowlanego).

2) nieruchomości niezamieszkałe:

a) pozostałości z sortowania i/lub niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) odpady segregowane (opakowaniowe) obejmujące: szkło; tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe; papier i makulaturę;

c) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

3. Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:

1) wyposaży nieruchomości wskazane w ust. 2 pkt. 1 powyżej w pojemniki na odpady komunalne;

2) sporządzi i dostarczy właścicielom nieruchomości harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Zamawiający zastosował zapis art. 67 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zgodnie z którym nie stosuje się postanowień określonych w art. 67 ust. 2 niniejszej ustawy.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

"Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Zwiazku Gmin Regionu Płcokiego" dotyczy Sektora I (Gmina Bielsk)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 31
Płock
09-400
Polen
NUTS-Code: PL923
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 090 527.56 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 428 576.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający wszczął dwukrotnie stosowny przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, który został wszczęty odpowiednio w dniach:

— 7.8.2018 r., a ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 149-341631 z dnia 4.8.2018 r.,

— 19.10.2018 r., a ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 202-459472 z dnia 19.10.2018 r..

W obydwu postępowaniach dla części I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII w terminach składania ofert odpowiednio do dnia: 2.10.2018 r. oraz 3.12.2018 r. zostały złożone oferty, z których ceny najkorzystniejszych ofert przewyższały kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po dokonaniu analizy finansowej budżetu zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizacje zamówienia do wysokości cen najkorzystniejszych ofert w przypadku postępowania pierwszego, w skutek czego niniejsze postępowanie zostało unieważnione. W przypadku postępowania drugiego, po dokonaniu analizy możliwości finansowych, zamawiający zwiększył kwotę pierwotnie przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia dla części VI i udzielił dla tej części zamówienia, unieważniając postępowanie dla pozostałych części.

W związku z faktem, że zamawiający jest zobowiązany zapewnić ciągłość w odbiorze odpadów komunalnych na terenie Gmin – Członków ZGRP, a ze względu na unieważnienie prowadzonych postępowań i niemożność zachowania terminów przy przeprowadzeniu kolejnego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego oraz z uwagi na obowiązek zapewnienia odpowiedniej sytuacji sanitarnej na terenie Gmin, zamawiający zawarł umowę na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora I w trybie zamówienia z wolnej ręki, zapewniając tym samym ciągłość w odbiorze odpadów komunalnych do czasu rozstrzygnięcia kolejnego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Z powyższego wynika, iż wystąpiła wyjątkowa sytuacja związana z przyczynami nie leżącymi po stronie zamawiającego, tj. niemożność udzielania zamówienia w trybie przetargowym.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/01/2019