Leveringen - 145586-2020

26/03/2020    S61    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Zagórz: Fotovoltaïsche zonnecellen

2020/S 061-145586

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 032-074543)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Zagórz
Postadres: ul. 3 Maja 2
Plaats: Zagórz
NUTS-code: PL82
Postcode: 38-540
Land: Polen
Contactpersoon: Aleksandra Osiecka-Stróżak
E-mail: zp@zagorz.pl
Telefoon: +48 134622062
Fax: +48 134622062

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zagorz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłowni na biomasę w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Zagórz”

Referentienummer: PZP.271.6.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłowni na biomasę w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Zagórz. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn.: „Wsparcie rozwoju OZE na terenie gminy Zagórz poprzez wyposażenie budynków użyteczności publicznej w kotły na biomasę i panele fotowoltaiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014–2020.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/03/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 032-074543

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

Część 2 zamówienia – „Zaprojektowanie, dostawa i montaż kotłowni na biomasę w budynku Domu Ludowego w Łukowem”, obejmująca: 1) opracowanie indywidualnej inwentaryzacji obiektu umożliwiającej wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem dostawę i montaż kotła na biomasę wraz z budową zbiornika na paliwo stałe o pojemności minimum 250 dm3.Uwaga!!! Wykonawca zobowiązany jest do budowy zbiornika na paliwo o takiej pojemności aby zapewnić ciągłość pracy pieca przez 30 dni. 2) Dostawa z montażem wraz z dodatkowymi robotami budowlanymi dotyczy lokalizacji - Dom Ludowy / Łukowe 69, 38-516 Tarnawa Dolna – minimalna zainstalowana moc kotła – 30 kW; 3) uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych, 4) opracowanie projektu budowlanego dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania na podstawie PFU pn. „Montaż kotłów na biomasę na obiektach użyteczności publicznej” w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem niezbędnych do realizacji decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń, itp. UWAGA!!! PFU zawiera wytyczne dotyczące zaprojektowania, dostawy i montażu kotłów w różnych lokalizacjach. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do wykonania prac w lokalizacji - Dom Ludowy / Łukowe 69, 38-516 Tarnawa Dolna. 5) opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu organizacji budowy i technologii robót, 6) wykonanie robót rozbiórkowych oraz budowlano-montażowych na podstawie w/w projektów i specyfikacji technicznych, 7) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji oraz opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji kotłowni

Te lezen:

Część 2 zamówienia – „Zaprojektowanie, dostawa i montaż kotłowni na biomasę w budynku Domu Ludowego w Łukowem”, obejmująca:

1) opracowanie indywidualnej inwentaryzacji obiektu umożliwiającej wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem dostawę i montaż kotła na biomasę wraz z budową zbiornika na paliwo stałe o pojemności minimum 250 dm3. Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do budowy zbiornika na paliwo o takiej pojemności aby zapewnić ciągłość pracy pieca przez min. 6 miesięcy;

2) dostawę z montażem wraz z dodatkowymi robotami budowlanymi dotyczy lokalizacji – Dom Ludowy / Łukowe 69, 38-516 Tarnawa Dolna – minimalna zainstalowana moc kotła – 30 kW;

3) uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych;

4) opracowanie projektu budowlanego dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania na podstawie PFU pn. „Montaż kotłów na biomasę na obiektach użyteczności publicznej” w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę z uzyskaniem niezbędnych do realizacji decyzji, opinii, uzgodnień, pozwoleń, itp. Uwaga! PFU zawiera wytyczne dotyczące zaprojektowania, dostawy i montażu kotłów w różnych lokalizacjach. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do wykonania prac w lokalizacji – Dom Ludowy / Łukowe 69, 38-516 Tarnawa Dolna;

5) opracowanie projektów wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu organizacji budowy i technologii robót;

6) wykonanie robót rozbiórkowych oraz budowlano-montażowych na podstawie ww. projektów i specyfikacji technicznych;

7) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji oraz opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji kotłowni.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Perceel nr.: 1, 2, 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 30/03/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 09/04/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Perceel nr.: 1, 2, 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 30/03/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 09/04/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: