Lieferungen - 145588-2020

26/03/2020    S61    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Drahtloses Fernmeldesystem

2020/S 061-145588

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 045-106195)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Železnice Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 31364501
Postanschrift: Klemensova
Ort: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK0 SLOVENSKO
Postleitzahl: 813 61
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Ľubica Ohrádková
E-Mail: ohradkova.lubica@zsr.sk
Telefon: +421 220293156

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zsr.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2583

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste

Referenznummer der Bekanntmachung: 29951/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32510000 Drahtloses Fernmeldesystem
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, majetkovo-právne vysporiadanie a realizácia stavby: Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste v členení:

— dokumentácia pre územné rozhodnutie vrátane zabezpečenia primeraného hodnotenia vplyvov projektu na územia sústavy Natura 2000 v zmysle Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike spracovanou Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky v roku 2014 (ďalej len primerané hodnotenie vplyvov projektu na územia sústavy Natura 2000), vrátane predrealizačného merania pre overenie výpočtov a spresnenie plánovania a merania pre pokrytie signálom, zabezpečenie územného rozhodnutia, vrátane jeho právoplatnosti,

— dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, zabezpečenie stavebných povolení, vrátane ich právoplatnosti.

Súvisiace inžinierske činnosti;

— majetkovo-právne vysporiadanie,

— realizácia diela v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou spracovanou úspešným uchádzačom,

— inžinierska činnosť počas realizácie stavby výsledkom ktorej bude dodanie kompletnej dokladovej časti nevyhnutnej pre vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia resp. kolaudačných rozhodnutí,

— dokumentácia skutočného realizovania stavby.

2. Ide o zmiešanú zákazku,ktorej predmetom je dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie prác, t.j. ide o zákazku, pri ktorej sú implementované technológie na vybudovanie mobilnej rádiovej siete, realizované stavebné práce, kde úspešný uchádzač zabezpečuje aj vypracovanie projektovej dokumentácie so súvisiacou inžinierskou činnosťou a majetkovo-právnym vysporiadaním.

3. Stavba je projektom vybudovania mobilnej rádiovej siete LTE 4G na trase Galanta (žkm 103,060) - Štúrovo (žkm 189,584). Stavenisko v dĺžke 86,524 km je dané súčasnou polohou železničnej trate Bratislava - Štúrovo - Szob (HU). Stavba sa nachádza v ochrannom pásme dráhy v správe ŽSR a má charakter líniovej stavby.

4. Ide o projekt, v ktorom bude budovaná komunikačná sieť pre systémy novej generácie. Navrhované riešenie projektu predpokladá vytvorenie špecifickej siete na báze 4G pre potreby ŽSR a nasadenie systému pre poskytovanie nových aplikácií a služieb pre oblasť bezpečnosti. Zároveň bude zriadená ústredňa LTE siete v Trnave.

5. Metodika hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike je verejnosti dostupná na stránke http://www.sopsr.sk/dokumenty/EIA-errata.pdf

6. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie musí byť zohľadnená Dokumentácia pre Implementáciu komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste (spracovaná zhotoviteľom: Reming Consult a.s., so sídlom Trnavská 27, 831 04 Bratislava, SLOVENSKO z 10/2019).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 045-106195

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Anstatt:
Tag: 15/04/2020
Ortszeit: 08:30
muss es heißen:
Tag: 15/05/2020
Ortszeit: 08:30
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Anstatt:
Tag: 15/04/2021
muss es heißen:
Tag: 15/05/2021
Ortszeit: 00:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Anstatt:
Tag: 15/04/2020
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 15/05/2020
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: