Lieferungen - 145593-2020

26/03/2020    S61

Polska-Gdańsk: Aparatura kontrolna i badawcza

2020/S 061-145593

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 039-091848)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Gdański
Adres pocztowy: ul. Jana Bażyńskiego 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Jędrzejczyk, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 116, I piętro
E-mail: paulina.jedrzejczyk@ug.edu.pl
Faks: +48 585233110

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ug.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Numer referencyjny: J711.291.1.17.2020.PJ
II.1.2)Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38500000-0.

2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa zamrażarki niskotemperaturowej, zwanej dalej sprzętem, dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

3. Zamówienie obejmuje:

1) dostawę sprzętu, jego instalację, montaż i uruchomienie;

2) przeszkolenie 2 osób w zakresie użytkowania sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia nie później niż w terminie, o którym mowa w rozdz. IV SIWZ.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 039-091848

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/03/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 09/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 28/05/2020
Powinno być:
Data: 07/06/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/03/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 09/04/2020
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: