Προμήθειες - 145640-2020

26/03/2020    S61

Ελλάδα-Αθήνα: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

2020/S 061-145640

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 033-077104)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων - Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Ταχ. κωδικός: 106 77
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: K. Tassios
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ktassios@eprocurement.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2103893477
Φαξ: +30 2103842875

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://promitheus.gov.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Διακήρυξη 04/2020 — Διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας Η/Υ και οθονών.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
30200000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια Η/Υ και οθονών, για τις ανάγκες του ελληνικού Δημοσίου.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/03/2020
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 033-077104

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 08/06/2020
Τοπική ώρα: 15:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 09/06/2020
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: