Diensten - 14573-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Polen-Police: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 008-014573

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Police
ul. Stefana Batorego 3
Police
72-010
Polen
Contactpersoon: Anna Zielińska
Telefoon: +48 914311889
E-mail: azielinska@ug.police.pl
Fax: +48 914311832
NUTS-code: PL428

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.police.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Police z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych mieszanych.

Referentienummer: GO.271.1.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem umowy jest realizacji usługi odbierania i zagospodarowania odpadów odebranych z terenu Gminy Police z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych tzn. z nieruchomości w których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne. W tym wyposażenie w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 944 444.44 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90533000
90513100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
NUTS-code: PL428
Voornaamste plaats van uitvoering:

Teren Gminy Police

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem umowy jest realizacji usługi odbierania i zagospodarowania odpadów odebranych z terenu Gminy Police z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych tzn. z nieruchomości w których w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne. W tym wyposażenie w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Zgodnie z art. 66 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.2.2014 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1603) Zamawiający po wszczęciu postępowania zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku przekazywania do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Police z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej S.A.
Tanowska 8
Police
72-010
Polen
Telefoon: +48 913121120
E-mail: tn@trans-net.pl
Fax: +48 913175177
NUTS-code: PL428

Internetadres: www.trans-net.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 944 444.44 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 944 444.44 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019