Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 145812-2020

26/03/2020    S61    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Tarnowskie Góry: Kreditgewährung

2020/S 061-145812

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Tarnowskie Góry
Postanschrift: Rynek 4
Ort: Tarnowskie Góry
NUTS-Code: PL229
Postleitzahl: 42-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Biuro Zamówień Publicznych
E-Mail: bzp@um.tgory.pl
Telefon: +48 323933856
Fax: +48 323933855

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://bip.tarnowskiegory.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.tarnowskiegory.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 17 500 000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych poż ...

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.11.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca udzielenie w 2020 roku wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 17 500 000,00 PLN przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych. Kredyt udzielony zostanie na okres od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31 grudnia 2028 r. i zostanie uruchomiony jednorazowo lub w transzach.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 500 057.85 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL229
Hauptort der Ausführung:

Gmina Tarnowskie Góry, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca udzielenie w 2020 roku wraz z obsługą długoterminowego kredytu w wysokości 17 500 000,00 PLN przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych. Kredyt udzielony zostanie na okres od dnia podpisania umowy kredytowej do dnia 31 grudnia 2028 r. i zostanie uruchomiony jednorazowo lub w transzach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, tj. „opis przedmiotu zamówienia” oraz „wzór umowy”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2028
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamówienie należy zrealizować w terminie:

a) termin uruchomienia kredytu upływa 31.12.2020;

b) termin ostatecznej spłaty kredytu upływa 31.12.2028.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy z 29.8.1997 Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.).

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy).

Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących wybranych przesłankach określonych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy): w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 oraz z 2019 r. poz. 55, 60 i 326) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491, z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 55, 60 i 326).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie: co najmniej dwie usługi udzielenia kredytu bankowego w kwocie nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN każda.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia):

— kopii zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy z 29.8.1997 Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.), a w przypadku banku państwowego pisemnego oświadczenia, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów z podaniem rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku,

— wykazu usług wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty). Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wzór umowy, jaka zostanie zawarta (podpisana) z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy (załącznik nr 3 § 6 umowy).

3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2–6 ustawy Pzp.

4. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/04/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/04/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, POLSKA, Biuro Zamówień Publicznych, pok. 26.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp – tzw. procedura odwrócona. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć elektroniczny dokument wadialny w wydzielonym, odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do oferty. Złożony dokument winien być oryginalnym dokumentem wadialnym – podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę tego dokumentu. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci:

— formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności wyłącznie w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP lub przez miniPortal; oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Ofertę i jej załączniki stanowią:

a) formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;

b) formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);

c) oświadczenie zawarte w treści formularza oferty;

d) zobowiązanie podm. trzecich złożony w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub w postaci kopii elektronicznej poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

e) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców.

Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020