Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 145821-2020

26/03/2020    S61    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Tschechien-Olomouc: Reparatur und Wartung von Feuerlöschanlagen

2020/S 061-145821

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Univerzita Palackého v Olomouci
Nationale Identifikationsnummer: 61989592
Postanschrift: Křížkovského 511/8
Ort: Olomouc
NUTS-Code: CZ071
Postleitzahl: 771 47
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Mgr. Petra Vopálková
E-Mail: petra.vopalkova@upol.cz
Telefon: +420 585631118

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.upol.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.upol.cz/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zakazky.upol.cz/vz00003919
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zakazky.upol.cz/vz00003919
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Provádění revizí, kontrol a oprav požárních ucpávek a požárních uzávěrů na objektech PřF UP v Olomouci

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50413200
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je provádění revizí, kontrol a oprav na požárních ucpávkách a požárních uzávěrech v objektech Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a s obecně platnými normami za účelem udržení dobrého technického stavu, a to na dobu určitou do 31. 12. 2025. Místem plnění jsou objekty na adresách 17. listopadu 939/7 a 17. listopadu 1192/12 v Olomouci, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 050 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
51700000
75251000
35111500
44221220
44482000
44480000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ071
Hauptort der Ausführung:

Objekty Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci:

Envelopa - 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc, ČESKÁ REPUBLIKA,

Pevnost poznání - 17. listopadu 939/7, 779 00 Olomouc (Areál Korunní pevnůstky), ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky je provádění revizí, kontrol a oprav na požárních ucpávkách a požárních uzávěrech v objektech Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a s obecně platnými normami za účelem udržení dobrého technického stavu, a to na dobu určitou do 31. 12. 2025. Místem plnění jsou objekty na adresách 17. listopadu 939/7 a 17. listopadu 1192/12 v Olomouci, ČESKÁ REPUBLIKA.

Předmětem veřejné zakázky je dále vypracování dokumentace skutečného stavu po provedení první revize, která bude obsahovat veškeré požární ucpávky a požární uzávěry v příslušném objektu.

Předmět veřejné zakázky je dále specifikován v příloze č. 3 zadávací dokumentace - závazné obchodní podmínky a v příloze č. 4 zadávací dokumentace - technická specifikace. V příloze č. 6 jsou pak uvedeny relevantní výňatky z projektových dokumentací dotčených objektů.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 6 050 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel si v souladu s § 66 a § 100 Zákona vyhrazuje právo ve vztahu k vybranému Dodavateli na poskytnutí nových služeb, a to v souvislosti s dalšími zařízeními, na která se vztahuje rozsah předmětu plnění veřejné zakázky dle této Dokumentace, která budou pořízena Zadavatelem v souvislosti s potřebou navýšení stávajícího počtu zařízení nebo nutnosti výměny stávajícího zařízení za zařízení nové. Tyto nové služby budou Zadavatelem zadány v souladu s podmínkami § 66 Zákona, a to postupně podle potřeb Zadavatele v jednacím řízení bez uveřejnění. Zadavatel je oprávněn využít toto právo po dobu tří let ode dne uzavření Smlouvy o dílo. Předpokládaná hodnota této výhrady změny závazku je 550 000 českých korun (CZK) bez DPH, a je zahrnuta v celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky uvedené v čl. 3 této Dokumentace.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ad II.2.7): Jednotlivé dílčí termíny plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v čl. 5 odst. 5.2 zadávací dokumentace.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti stanovených v § 74 odst. 1 písm. a) - e) Zákona formou dle § 75 odst. 1 písm. a) - f) Zákona.

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 Zákona ve vztahu k České republice předložením:

— podle § 77 odst. 1 Zákona - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

— podle § 77 odst. 2 písm. c) Zákona - dokladu osvědčující odbornou způsobilost Dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění zakázky odborná způsobilost vyžadována podle jiných právních předpisů. Zadavatel požaduje, aby Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předložil platné osvědčení o odborné způsobilosti odborně způsobilé osoby a technika požární ochrany podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.) a v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Není požadováno.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

K prokázání technické kvalifikace dle § 79 Zákona Zadavatel požaduje dle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona seznam významných služeb poskytnutých Dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dodavatel splní tuto podmínku pro technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných služeb prokáže, že realizoval alespoň 2 služby, jejichž předmětem bylo provádění revizí, kontrol a oprav na požárních ucpávkách a požárních uzávěrech v objektu v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v celkovém objemu minimálně 150 000 CZK bez DPH u každé z nich.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/04/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/04/2020
Ortszeit: 09:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Vzhledem k tomu, že se nabídky podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese veřejné zakázky, nebude probíhat otevírání obálek s nabídkami podanými v listinné podobě.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 6 050 000 CZK bez DPH, včetně výhrady změny závazku ve výši 550 000 CZK bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku činí 5 500 000 CZK bez DPH.

Zadavatel si v souladu s § 105 odst. 2 Zákona vyhrazuje požadavek, aby revize, kontroly a opravy na požárních ucpávkách byly plněny přímo vybraným Dodavatelem, tedy nikoliv poddodavateli.

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 právo provést jednou za dva kalendářní roky úpravu ceny za dílo dle příslušné smlouvy, a to vždy k prvému dni kalendářního měsíce, v němž nabyla příslušná smlouva účinnosti. Cena za dílo dle příslušné smlouvy bude upravena o inflaci předcházejícího kalendářního roku. Při výpočtu inflačního nárůstu bude postupováno podle indexu růstu spotřebitelských cen (ISC) za předcházející kalendářní rok, který publikuje Český statistický úřad.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/03/2020