Dienstleistungen - 145881-2020

26/03/2020    S61

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw samochodów

2020/S 061-145881

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Grzybowska 80/82
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Ciurko-Sebzda
E-mail: zamowienia.wroclaw@wody.gov.pl
Tel.: +48 713378868
Faks: +48 713284440

Adresy internetowe:

Główny adres: http://wroclaw.wody.gov.pl/

Adres profilu nabywcy: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Serwis i naprawa pojazdów służbowych marki Hyundai Tucson będących w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.”

Numer referencyjny: WR.ROZ.2810.2.2020
II.1.2)Główny kod CPV
50112100 Usługi w zakresie napraw samochodów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest serwis i naprawa pojazdów służbowych marki Hyundai Tucson będących w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Usługi są podzielone na 7 zadań (części) ze względu na przynależność pojazdu do komórki organizacyjnej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 78 460.15 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przeglądy oraz naprawy wykonywane w pojazdach będących w użytkowaniu Zarządu Zlewni we Wrocławiu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34640000 Elementy samochodowe
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest serwis i naprawa pojazdów służbowych marki Hyundai Tucson będących w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Usługi są podzielone na 7 zadań (części) ze względu na przynależność pojazdu do komórki organizacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis i zakres czynności składających się na przedmiot zamówienia dla poszczególnych zadań (części) wyszczególniony został w Załącznikach 3 do SIWZ na które składa się:

— Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części (1–7),

— Wykaz pojazdów z podziałem na części (1–7) – Załącznik nr 4 do SIWZ,

— Formularz asortymentowy z podziałem na części (1–7) – Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przeglądu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 197.14 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: część 1: 500,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przeglądy oraz naprawy wykonywane w pojazdach będących w użytkowaniu Zarządu Zlewni w Lesznie

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34640000 Elementy samochodowe
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest serwis i naprawa pojazdów służbowych marki Hyundai Tucson będących w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Usługi są podzielone na 7 zadań (części) ze względu na przynależność pojazdu do komórki organizacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis i zakres czynności składających się na przedmiot zamówienia dla poszczególnych zadań (części) wyszczególniony został w Załącznikach 3 do SIWZ na które składa się:

— Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części (1–7),

— Wykaz pojazdów z podziałem na części (1–7) – Załącznik nr 4 do SIWZ,

— Formularz asortymentowy z podziałem na części (1–7) – Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przegladu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 15 357.71 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: część 2: 100,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przeglądy oraz naprawy wykonywane w pojazdach będących w użytkowaniu Zarządu Zlewni w Legnicy

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34640000 Elementy samochodowe
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest serwis i naprawa pojazdów służbowych marki Hyundai Tucson będących w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Usługi są podzielone na 7 zadań (części) ze względu na przynależność pojazdu do komórki organizacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis i zakres czynności składających się na przedmiot zamówienia dla poszczególnych zadań (części) wyszczególniony został w Załącznikach 3 do SIWZ na które składa się:

— Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części (1–7),

— Wykaz pojazdów z podziałem na części (1–7) – Załącznik nr 4 do SIWZ,

— Formularz asortymentowy z podziałem na części (1–7) – Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przegladu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 839.43 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: część 3: 100,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przeglądy oraz naprawy wykonywane w pojazdach będących w użytkowaniu Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34640000 Elementy samochodowe
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest serwis i naprawa pojazdów służbowych marki Hyundai Tucson będących w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Usługi są podzielone na 7 zadań (części) ze względu na przynależność pojazdu do komórki organizacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis i zakres czynności składających się na przedmiot zamówienia dla poszczególnych zadań (części) wyszczególniony został w Załącznikach 3 do SIWZ na które składa się:

— Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części (1–7),

— Wykaz pojazdów z podziałem na części (1–7) – Załącznik nr 4 do SIWZ,

— Formularz asortymentowy z podziałem na części (1–7) – Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przegladu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 518.28 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: część 4 300,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przeglądy oraz naprawy wykonywane w pojazdach będących w użytkowaniu Zarządu Zlewni w Nysie

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34640000 Elementy samochodowe
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest serwis i naprawa pojazdów służbowych marki Hyundai Tucson będących w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Usługi są podzielone na 7 zadań (części) ze względu na przynależność pojazdu do komórki organizacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis i zakres czynności składających się na przedmiot zamówienia dla poszczególnych zadań (części) wyszczególniony został w Załącznikach 3 do SIWZ na które składa się:

— Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części (1–7),

— Wykaz pojazdów z podziałem na części (1–7) – Załącznik nr 4 do SIWZ,

— Formularz asortymentowy z podziałem na części (1–7) – Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przegladu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 7 678.86 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: część 5 200,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przeglądy oraz naprawy wykonywane w pojazdach będących w użytkowaniu Zarządu Zlewni w Zgorzelcu

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34640000 Elementy samochodowe
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest serwis i naprawa pojazdów służbowych marki Hyundai Tucson będących w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Usługi są podzielone na 7 zadań (części) ze względu na przynależność pojazdu do komórki organizacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis i zakres czynności składających się na przedmiot zamówienia dla poszczególnych zadań (części) wyszczególniony został w Załącznikach 3 do SIWZ na które składa się:

— Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części (1–7),

— Wykaz pojazdów z podziałem na części (1–7) – Załącznik nr 4 do SIWZ,

— Formularz asortymentowy z podziałem na części (1–7) – Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przegladu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 839.43 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: część 6 100,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przeglądy oraz naprawy wykonywane w pojazdach będących w użytkowaniu Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34640000 Elementy samochodowe
34300000 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest serwis i naprawa pojazdów służbowych marki Hyundai Tucson będących w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Usługi są podzielone na 7 zadań (części) ze względu na przynależność pojazdu do komórki organizacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis i zakres czynności składających się na przedmiot zamówienia dla poszczególnych zadań (części) wyszczególniony został w Załącznikach 3 do SIWZ na które składa się:

— Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części (1–7),

— Wykaz pojazdów z podziałem na części (1–7) – Załącznik nr 4 do SIWZ,

— Formularz asortymentowy z podziałem na części (1–7) – Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przegladu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 029.31 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: część 7 500,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

a) art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

b) następujących okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

— w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).

2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodny w treści z Załącznikiem nr 6 do SIWZ);

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp (dla osoby), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (dla podmiotu zbiorowego), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku udziału w tym zakresie;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Celem spełnienia warunku udziału Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował niżej podanymi, w pełni sprawnymi, jednostkami podstawowych stanowisk/urządzeń technicznych (sprzętu) stanowiącymi wyposażenie zakładu/stacji/warsztatu (zlokalizowanego w odpowiedniej odległości od adresu komórki organizacyjnej pojazdów Zamawiającego zgodnie z częścią zamówienia).

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym dot. wszystkich części.

Lp. Wyszczególnienie urządzeń technicznych (sprzętu); Minimalna wymagana liczba jednostek:

1. Stanowisko umożliwiające naprawę i przegląd pojazdu, wyposażone w podnośnik do 3,5 t lub kanał naprawczy; 1 szt.;

2. Stanowisko do wykonania diagnostyki komputerowej silnika oraz układu elektronicznego; 1 szt.;

3. Urządzenie do serwisu i naprawy klimatyzacji; 1 szt.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, winien wykazać, że dysponuje ilością stanowisk spełniających powyższe wymagania, równą liczbie części, na które składa ofertę.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/05/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/07/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/05/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Październik 2020

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

IV. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

V. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Adres skrzynki ePUAP to: /pgwwp-wr/SkrytkaESP. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia.wroclaw@wody.gov.pl.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2020