Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 145904-2017

15/04/2017    S75

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2017/S 075-145904

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wileńska 14a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-414
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Rutczuk, Agata Szewczyk, Warszawa, ul. Wileńska 14a, pokój 25
E-mail: wzs@p-r.com.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.polregio.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.polregio.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Numer referencyjny: PZP1-25-60/2017
II.1.2)Główny kod CPV
50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa modernizacji wraz z naprawą piątego poziomu utrzymania czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii ED72, zwanych dalej „Pojazdami”. Zmodernizowane Pojazdy będą przeznaczone do realizacji pracy przewozowej w ruchu regionalnym z prędkością maksymalną co najmniej 120 km/h na różnych kategoriach linii kolejowych o peronach o wysokościach 300-1000 mm. Zmodernizowane Pojazdy powinny spełniać ogólne wymagania w zakresie przystosowania do ruchu regionalnego. Konstrukcja oraz wyposażenie powinny zapewniać komfortową podróż w czasie przejazdu co najmniej do 4 godzin.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiot zamówienia przeznaczony do naprawy znajduje się na terenie jednostek wykonawczych Zamawiającego.

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach zamówienia podstawowego Wykonawca wykona usługi modernizacji wraz z naprawą piątego utrzymania czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych serii ED72 w zakresie 5 Pojazdów z zastrzeżeniem II.2.11.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w Postępowaniu z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zwiększyć liczbę Pojazdów przeznaczonych do wykonania usług, o których mowa w ust. 1, o dodatkowe (w stosunku do zamówienia podstawowego) maksymalnie 7 Pojazdów (tj. od 1 do 7 Pojazdów). W takim przypadku umowa, obejmie maksymalnie 12 Pojazdów, tj. 5 w ramach zamówienia podstawowego i 7 w ramach prawa opcji.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą Pzp”), z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w ust. 1 oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.2 i III.1.3, Wykonawca musi przedłożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „JEDZ”). Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formie pisemnej.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany, na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania do złożenia następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzającą dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo do ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lecz osoba, której dotyczy dokument ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 1 i 4 zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1126).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5 000 000 PLN.

2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę lub w przypadku spółki cywilnej warunki określone w ust. 1 Wykonawcy/Wspólnicy spółki cywilnej mogą spełniać łącznie.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do złożenia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wskazaną w ust. 1.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował modernizację lub produkcję 3 pasażerskich elektrycznych zespołów trakcyjnych, przy czym modernizacja jest rozumiana jako zmodernizowanie pojedynczego pojazdu, w tym wykonanie naprawy w zakresie odpowiadającym zakresowi piątego poziomu utrzymania wg definicji zawartej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 226), a produkcja musi obejmować zastosowanie falowników trakcyjnych i silników asynchronicznych. Pojazdy, o których mowa powyżej, zarówno w zakresie modernizacji, jak i produkcji muszą spełnić wymóg dopuszczenia do eksploatacji;

b) dysponuje następującymi urządzeniami i zapleczem, które będą mogły zostać użyte do realizacji przedmiotu zamówienia:

— urządzenie do komputerowego testowania hamulców w ezt – 1 sztuka;

— urządzenie do pomiarów nacisków kół na szynę z eliminacją tarć wewnętrznych układów odsprężynowania (tzw. waga) – 1 sztuka;

— malarnia pudeł pojazdów kolejowych – 1 stanowisko.

2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę lub w przypadku spółki cywilnej warunki określone w ust. 1 Wykonawcy/Wspólnicy spółki cywilnej mogą spełniać łącznie.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do złożenia:

a) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 1 lit. a – wykaz wykonanych usług (w przypadku potwierdzenia wskazanego warunku poprzez zrealizowane modernizacje) lub wykaz wykonanych dostaw (w przypadku potwierdzenia wskazanego warunku poprzez zrealizowane produkcje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi (modernizacja) lub dostawy (produkcja) zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi (modernizacja) lub dostawy (produkcja) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi (modernizacja) lub dostawy (produkcja) były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 1 lit. b – wykaz urządzeń technicznych i zaplecza dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 1 000 000 PLN (jeden milion złotych).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/05/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/05/2017
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Ul. Wileńska 14a, Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Przedmiot zamówienia – w zakresie zamówienia podstawowego, powinien zostać wykonany w terminie do 31.5.2018 r.

2. Przedmiot zamówienia w zakresie opcji, powinien zostać wykonany w terminie do 31.10.2018 r.

3. Zamawiający informuje, że w zakresie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego ogłoszenia przeprowadził dialog techniczny.

4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2017