Услуги - 145907-2018

Компактен изглед

04/04/2018    S65

България-София: Услуги по програмиране на приложен софтуер

2018/S 065-145907

Обявление за възложена поръчка в областта на отбраната и сигурността

Услуги

Директива 2009/81/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Агенция по вписванията
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: район „Слатина“, ул. „Елисавета Багряна“ № 20
Град: София
Пощенски код: 1111
Държава: България
На вниманието на: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел Правно обслужване и деловодство, дирекция ПОЧРД
Адрес за електронна поща: a.georgieva@registryagency.bg
Телефон: +359 29486172
Факс: +359 29486194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.registryagency.bg/bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/

Електронен достъп до информация: http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/nadgrazhdane-imoten-registr-trgovski-registr-opdu/

I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
„Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“; и
„Надграждане на търговския регистър с оглед осигуряване прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към Агенция по вписванията, както и осигуряване на интеграцията му с имотния регистър, единната входна точка за подаване на годишни финансови отчети, регистъра на професионално-квалифицираните лица, регистъра за гражданска регистрация, регистъра на българските документи за самоличност и регистъра на пълномощните“
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 13: Компютърни и свързаните с тях услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: София

код NUTS BG411 Sofia (stolitsa)

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
За търговския регистър ще се извърши: надграждане на съществуващи публични електронни административни услуги в АВ с такива, свързани с ЮЛНЦ; надграждане на съществуващи вътрешноадминистративни услуги в АВ във връзка с РЮЛНЦ; разработка и внедряване на нови публични електронни административни услуги в ИС във връзка с ЮЛНЦ; разработка и внедряване на нови вътрешноадминистративни услуги; реализиране на безхартиени процеси за ЮЛНЦ; разработка на интеграционен слой и използване на интеграционни интерфейси за обмен на данни в реално време с вътрешни и външни системи и регистри; подобряване на интерфейсите на ТР (портал за граждани и служебен); реализиране на безхартиени процеси за комплексни услуги.
За имотния регистър ще се извърши: надграждане на съществуващи вътрешно-административни услуги; интеграция с външни и вътрешни институционални регистри и системи; надграждане на съществуващи публични електронни административни услуги; разработка и внедряване на нови публични електронни административни услуги.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

72212000 Услуги по програмиране на приложен софтуер

II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 2 592 000 BGN
С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
Ограничена
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
92-04-83/2017
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 207-429355 от 27.10.2017

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 93-00-24
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
9.2.2018
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 1
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Официално наименование: „Сиенсис“ АД
Национален регистрационен номер: 121708078
Пощенски адрес: ж.к. „Белите брези“, ул. „Лерин“ № 44—46
Град: София
Пощенски код: 1111
Държава: България
Адрес за електронна поща: office@cnsys.bg
Телефон: +359 29583600
Факс: +359 29583036
Интернет адрес: https://www.cnsys.bg/

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 2 592 000 BGN
С включен ДДС. Ставка на ДДС (%) 20
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност:
Брой месеци: 18
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да.
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:
Проект № BG05SFOP001-1.002-0003: „Надграждане на търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между търговските регистри в Европейския съюз, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотен регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози“.
Проект № BG05SFOP001-1.002-0004: „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“, финансирани от Оперативна програма „Добро управление“.
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.3.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Унищожение на сключения договор може да се иска в случаите по чл. 119 от ЗОП от лицата по чл. 224 (от всяко заинтересовано лице/участник) в срока по чл. 225 — 2 месеца от публикуването на обявление за възлагане на поръчката в РОП.
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
2.4.2018