Dienstleistungen - 14592-2019

11/01/2019    S8    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Olsztyn: Verwaltung von Müllhalden

2019/S 008-014592

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
510734049
ul. Lubelska 53
Olsztyn
10-410
Polen
Kontaktstelle(n): Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Telefon: +48 895552010
E-Mail: b.baginska@zgok.olsztyn.pl
NUTS-Code: PL622

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zgok.olsztyn.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=183366

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 – odpady zielone

Referenznummer der Bekanntmachung: ZGOK/WR/68/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90533000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 w sposób zapewniający przejście odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów w ilości około 1 300 Mg. W ramach zamówienia Wykonawca będzie odbierał ww. odpady od Zamawiającego ze Stacji Przeładunkowej w Olsztynie znajdującej się w OZK Sp. z o.o., ul. Lubelska 43d, 10-410 Olsztyn.

2 Wymagania narzucone art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 20 02 01 były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu oraz kierowców.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 650 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL622
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem umowy jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 – odpady zielone w sposób zapewniający przejście odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów.

2. Ilość odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 – odpady zielone, przewidzianych do zagospodarowania w ramach zamówienia została określona na poziomie 1.300 Mg.

3. Odpady odebrane od Zamawiającego zostaną zagospodarowane w instalacji Wykonawcy OZK Sp. z o.o., ul. Lubelska 43d, 10-410 Olsztyn, posiadającego decyzję określoną w art. 27 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach, zgodnie z treścią Stanowiska negocjacyjnego.

4. Z uwagi na okoliczność, że Zamawiający nie ma wpływu na ilości odpadów kierowanych do jego instalacji, nie jest ona gwarantowana przez Zamawiającego.

5. Instalacja Wykonawcy jest jednocześnie Stacją Przeładunkową (Miejscem Przekazania), w której gromadzone będą odpady zielone o kodzie 20 02 01.

6. Usługa będzie świadczona zgodnie z nw. przepisami:

6.1 Ustawa z dnia 27.4.2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.);

6.2 Ustawa z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992);

6.3 Ustawa z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.);

6.4 Uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr XXIII/523/16 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022 oraz innych ustaw i uchwał mających zastosowanie do przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się, że następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 – odpady zielone będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych, operatorów sprzętu oraz kierowców.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: ocena jednostek transportowych w oparciu o spełnienie normy EURO 6 dla emisjispalin / / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Neue Bauleistungen/Dienstleistungen, die in der Wiederholung ähnlicher Bau- oder Dienstleistungen bestehen und die gemäß den strengen Vorschriften der Richtlinie vergeben werden
Erläuterung:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki: (...) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości”.

Wszystkie przesłanki, o których mowa w ww. przepisie zostają spełnione:

1) zamówienie zostaje udzielone w okresie 3 lat (przed ich upływem) od dnia udzielenia zamówienia podstawowego; zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 23.6.2017 roku (data zawarcia umowy);

2) zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług, tj. Olsztyńskiemu Zakładowi Komunalnemu sp. z o.o., ul. Lubelska 43d, 10-410 Olsztyn;

3) zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług – usługa odbioru i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01;

4) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu (Ogłoszenie nr 2017/S 066-124468 z dnia 4.4.2017 r.) oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniaa dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem;

5) całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 235-538160
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Lubelska 43 d
Olsztyn
10-410
Polen
NUTS-Code: PL622
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 349 700.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/01/2019