Diensten - 14602-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Softwareprogrammering en -advies

2019/S 008-014602

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
290757560
Gedimino pr. 51
Vilnius
LT-01504
Litouwen
Contactpersoon: Elvyra Giliasevičienė
Telefoon: +370 52398574
E-mail: Elvyra.Giliaseviciene@lnb.lt
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lnb.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6133

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) ir Virtualios elektroninės paveldo sistemos (VEPS) priežiūros paslaugos

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Įsigyjamos Lietuvos integralios bibliotekų (LIBIS) ir virtualaus elektroninio paveldo informacinių sistemų (VEPS) priežiūros paslaugos, užtikrinančios šių sistemų funkcionavimą.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 23 200.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50312610
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Įsigyjamos Lietuvos integralios bibliotekų (LIBIS) ir virtualaus elektroninio paveldo informacinių sistemų (VEPS) priežiūros paslaugos, užtikrinant šių sistemų funkcionavimą.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 224-512856
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) ir Virtualios elektroninės paveldo sistemos (VEPS) priežiūros paslaugos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
UAB „Asseco Lietuva“
302631095
Kalvarijų g. 125
Vilnius
LT-08221
Litouwen
NUTS-code: LT
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 200.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019