Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Paslaugos - 146108-2020

26/03/2020    S61    Paslaugos - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Lenkija-Vroclavas: Aplinkosaugos projektavimo konsultacinės paslaugos

2020/S 061-146108

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Adresas: ul. Jana Matejki 6
Miestas: Wrocław
NUTS kodas: PL51
Pašto kodas: 50-333
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Jarosław Trzeszcz
El. paštas: jaroslaw.trzeszcz.wroclaw@rdos.gov.pl
Telefonas: +48 717479300
Faksas: +48 717585741

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://wroclaw.rdos.gov.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos agentūra ar tarnyba
I.5)Pagrindinė veikla
Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000: Sztolnie w Leśnej PLH020013, Muszkowicki Las Bukowy PLH020068

Nuorodos numeris: WOA.261.26.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71313000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Zamówienie obejmuje wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla 2 obszarów Natura 2000 województwa dolnośląskiego: Sztolnie w Leśnej PLH020013, Muszkowicki Las Bukowy PLH020068.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 33 500.00 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

N1

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71313000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL51
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zadanie N1 – ekspertyza chiropterologiczna w obszarze Natura 2000 Sztolnie w Leśnej PLH020013

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Doświadczenie / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie banku danych o zasobach przyrodniczych”

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

N2

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71313000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL51
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zadanie N2 – ekspertyza chiropterologiczna w obszarze Natura 2000 Muszkowicki Las Bukowy PLH020068

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: doświadczenie / Lyginamasis svoris: 40
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie banku danych o zasobach przyrodniczych”

II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 229-562275
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

N1

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2
Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

N2

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
06/03/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL91
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 36 585.37 PLN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 33 500.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – zgodnie z działem VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Adres: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, tel.: +48 224587801, faks: +48 224587800,

mail: odwolania@uzp.gov.pl, https://www.uzp.gov.pl/kio

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie BIP Zamawiającego.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Urząd Zamówień Publicznych
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
23/03/2020