Dienstleistungen - 146120-2020

26/03/2020    S61    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Reisebüros und Reiseveranstaltern sowie Hilfstätigkeiten für Touristen

2020/S 061-146120

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-668
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Kacprzak
E-Mail: cft@cft.edu.pl
Telefon: +48 228470920
Fax: +48 228432069

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://cftpan.bip.gov.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: działalność naukowa i badawcza

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji miejsc hotelowych i noclegowych na potrzeby Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Referenznummer der Bekanntmachung: Nr sprawy: ZP/5/12/12/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63500000 Dienstleistungen von Reisebüros und Reiseveranstaltern sowie Hilfstätigkeiten für Touristen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne:

a) świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach krajowych i zagranicznych na potrzeby Zamawiającego;

b) świadczenie usług rezerwacji i opłacania pobytów w hotelach lub innych miejscach noclegowych na terenie Polski i za granicą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
63510000 Dienstleistungen von Reisebüros und ähnliche Dienste
63512000 Verkauf von Reisetickets und Veranstaltung von Pauschalreisen
63516000 Reiseverwaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne:

a) świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach krajowych i zagranicznych na potrzeby Zamawiającego;

b) świadczenie usług rezerwacji i opłacania pobytów w hotelach lub innych miejscach noclegowych na terenie Polski i za granicą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp:

a) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

b) Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit. c) Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia osoby lub osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, która/e będzie/ą wykonywała/y niezbędne czynności (wskazane w OPZ – załącznik nr 7 do SIWZ) w trakcie realizacji zamówienia, polegające na świadczeniu usług dotyczących obsługi zamówienia (czynności administracyjne/logistyczne), m.in.: przyjmowanie i obsługa zgłoszeń/zleceń; wyszukiwanie połączeń i wystawianie biletów; wyszukiwanie i rezerwacja noclegów;obsługa serwisu telefonicznego.

c) Wykonawca/podwykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osobę/y na cały okres realizacji zamówienia.

Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Pod pojęciem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę należy rozumieć nowo zatrudnionych pracowników, jak również już zatrudnionych u Wykonawcy lub podwykonawcy.

Uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy wynikające z zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a) Pzp zostały określone we wzorze umowy (§ 9), stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

W umowie z podwykonawcą powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas dostarczenia biletu lotniczego / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Upust od cen przewoźnika dla biletów lotniczych / Gewichtung: 10 %
Qualitätskriterium - Name: Upust od ceny katalogowej pobytu w hotelu lub innym miejscu noclegowym / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIR.04.04.00-00-17C1/18-00 First TEAM/2017-4/31

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium o wartości: 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 243-597629
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP/5/12/12/2019
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji miejsc hotelowych i noclegowych na potrzeby Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Postępowanie – elektronizacja:

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

a) miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl);

b) ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz

c) poczty elektronicznej (cft@cft.edu.pl).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Centrum Fizyki Teoretycznej PAN to: /CTPPAS/SkrytkaESP.

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP (regulaminy dostępne na stronach miniPortalu oraz ePUAPu).

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

5) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: pdf, doc, docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

7) Ofertę należy złożyć w oryginale.

8) Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

9) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

10) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

11) Proces składania oferty oraz oświadczenia JEDZ, a także innych oświadczeń i dokumentów został szczegółowo opisany w ust. 8 SIWZ.

Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp;

b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp;

c) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 2) Pzp dotyczące:

— kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy zamówienia,

— sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy zamówienia,

— zdolności technicznej lub zawodowej: dotyczy zamówienia.

Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia oraz zawartość ofert:

1) formularz oferty – wg załącznika nr 1 do SIWZ;

2) zestawienie wybranych połączeń lotniczych – wg załącznika nr 1 do formularza oferty;

3) stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru – załącznik Wykonawcy;

4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 Pzp (zwane dalej JEDZ) – wg załącznika nr 2 do SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3) Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020