Lieferungen - 146132-2022

21/03/2022    S56

Polen-Myślenice: Server

2022/S 056-146132

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
Postanschrift: ul. Szpitalna 2
Ort: Myślenice
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Postleitzahl: 32-400
Land: Polen
E-Mail: dzp@szpitalmyslenice.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpitalmyslenice.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalmyslenice
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Szpital
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach realizacji projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewód

Referenznummer der Bekanntmachung: 1/PN/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48820000 Server
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz dostawa oprogramowania z nadzorem autorskim, wsparcie serwisowe bazy danych i obsługa powdrożeniowa w ramach realizacji projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w podziale na dwie części:

Część 1: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz dostawa oprogramowania z nadzorem autorskim w ramach realizacji projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Część 2: Dostawa oprogramowania z nadzorem autorskim, wsparcie serwisowe bazy danych i obsługa powdrożeniowa w ramach realizacji projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 1: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz dostawa oprogramowania z nadzorem autorskim w ramach realizacji projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. „Małopolski System Informacji M

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48820000 Server
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Hauptort der Ausführung:

Myślenice, woj. Małopolskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 1: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz dostawa oprogramowania z nadzorem autorskim w ramach realizacji projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Pełne nazwy kodów CPV:

48821000-9 Serwery sieciowe,

30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych,

48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne,

32422000-7 Elementy składowe sieci,

30200000-1 Urządzenia komputerowe,

35100000-5 Urządzenia awaryjne i zabezpieczające,

Pozostała treść w swz

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 2: Dostawa oprogramowania z nadzorem autorskim, wsparcie serwisowe bazy danych i obsługa powdrożeniowa w ramach realizacji projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. „Małopolski System Informacji

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72610000 Computerunterstützung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Hauptort der Ausführung:

Myślenice, woj. Małopolskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 2: Dostawa oprogramowania z nadzorem autorskim, wsparcie serwisowe bazy danych i obsługa powdrożeniowa w ramach realizacji projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Pełne nazwy kodów CPV:

72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania,

51610000-1 - Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji

Pozostała treść w swz

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas usunięcia usterek / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Informacja uzupełniająca do terminu realizacji-w zakresie części nr 2 zamówienie w zakresie wsparcia serwisowego i obsługi powdrożeniowej będzie realizowane w terminach wskazanych w szczegółowym opisie przedmioty zamówienia, gdzie najdłuższy termin wynosi 48 miesięcy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nie stawia się szczególnych warunków.

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1.1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo- akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1,1;

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie stawia się szczególnych warunków.

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA CD:

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust.1 Pzp.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

4. Wykluczenie Wykonawcy w zależności od zaistniałych podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp następuje na odpowiedni okres wskazany w art. 111 Pzp.

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawiania szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub Zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

4) Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 6 są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeśli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 6, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności.

5) W celu skorzystania z postanowienia ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownej rubryki w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 6.

Uwagi:

-W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.

- W przypadku wspólnego składania oferty należy do oferty złożyć oświadczenie zgodne z art. 117 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona składa w terminie 10 dni następujące dokumenty:

1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2 i 4 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

1.2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy.

1.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

punkcie 1.1. SWZ składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1, pkt. 1,2 i 4 ustawy.

1.5. Dokument, o którym mowa w punkcie 1.1 SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

1.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt. 2.1.5 stosuje się.

1.7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostepniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1.1-1.3 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postepowania.

1.8 Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie zapisy pkt. 1.4-1.6.

1.9. Zamawiający nie wymaga przedstawienia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostepniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.

1.10. W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

1.11. W przypadku określonym w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o podziale obowiązków, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z postanowieniami Rozdz. 7 SWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Oferta wspólna c.d.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ustawy Pzp.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdz. 8 SWZ, przy czym:

1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdz. 8 ust. 1 pkt 1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdz. 7 SWZ;

2) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdz. 8 ust. 1 pkt 2 SWZ składa każdy z nich.

6. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, które należy złożyć wraz z ofertą.

Część nr 1:

• Oświadczenie lub zaświadczenie lub pisemne potwierdzenie producenta posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania (tj. firmy Asseco Poland), że oferowana przez Wykonawcę baza danych umożliwia działanie na niej systemów HIS, posiadanych przez Zamawiającego tj. Asseco AMMS oraz Asseco Laboratorium.

• Zaświadczenie lub pisemna autoryzacja lub pisemna zgoda wystawiona dla Wykonawcy przez producenta posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania (tj. firmy Asseco Poland S.A) w zakresie systemów InfoMedia/Amms/Laboratorium, na zmianę konfiguracji lub modyfikację zawartości baz danych oprogramowania aplikacyjnego u Zamawiającego.

Część nr 2:

• Zaświadczenie lub pisemna autoryzacja lub pisemna zgoda wystawiona dla Wykonawcy przez producenta posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania (tj. firmy Asseco Poland S.A) w zakresie systemów InfoMedia/Amms/Laboratorium, na zmianę konfiguracji lub modyfikację zawartości baz danych oprogramowania aplikacyjnego u Zamawiającego.

Przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają uzupełnieniu.

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy w zakresie każdej z części oddzielnie (w zakresie dostaw sprzętu i dostaw oprogramowania). Ponadto, w zakresie części nr 2 zamówienie w zakresie wsparcia serwisowego i obsługi powdrożeniowej będzie realizowane w terminach wskazanych w szczegółowym opisie przedmioty zamówienia, gdzie najdłuższy termin wynosi 48 miesięcy.

Pełna treść w zakresie terminu wykonania zawarta jest odpowiednio w załączniku nr 1a (część 1) i w załączniku nr 1b (część 2)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

Część nr 1: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł).

Część nr 2: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 zł).

Pełna treść w swz

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Ewa Szczepaniec (sprawy proceduralne), Piotr Leśniak (przedmiot zamówienia).

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: http://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalmyslenice Wyjaśnienia treści SWZ oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 135 i 136 ustawy.

3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: dzp@szpitalmyslenice.pl

W skład dokumentów składanych jako oferta wchodzą:

1) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik;

2) Formularz ofertowy, wypełniony w części na którą składana jest oferta wraz z wypełnionym zgodnie z instrukcją załącznikiem nr 1 do SWZ, w części na którą złożona jest oferta. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty.

3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);

4) Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy, przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5) Wadium (jeżeli jest składane w formie niepieniężnej)

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

7) przedmiotowe środki dowodowe, nie podlegające uzupełnieniu

1. Ofertę oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca:

1) jako dokument elektroniczny – Wykonawca przekazuje ten dokument;

2) jako dokument w postaci papierowej – Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Na warunkach określonych w ppu i PZP

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/04/2022
Ortszeit: 12:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/07/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/04/2022
Ortszeit: 13:10
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pełna treść warunków zamówienia zawarta jest w SWZ.

Pełna nazwa żądania i projektu:

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach realizacji projektu nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes KIO
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określa ustawa Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/03/2022