We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 146152-2022

21/03/2022    S56

Poland-Brzeg Dolny: Electricity, heating, solar and nuclear energy

2022/S 056-146152

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Brzeg Dolny
National registration number: 931934934
Postal address: ul. Kolejowa 29
Town: Brzeg Dolny
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 56-120
Country: Poland
Contact person: Anna Mielcarek
E-mail: a.mielcarek@brzegdolny.pl
Telephone: +48 71/3195117
Internet address(es):
Main address: www.brzegdolny.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
National registration number: 386510058
Postal address: Pogalewo Wielkie 12 H
Town: Brzeg Dolny
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 56-120
Country: Poland
Contact person: Iwona Tłuczek
E-mail: szkolapogalewo@wp.pl
Internet address(es):
Main address: www.sppogalewo.szkolnastrona.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
National registration number: 386507949
Postal address: ul. Zwycięstwa 10
Town: Brzeg Dolny
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 56-120
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Sapun
E-mail: sp5brzegdolny@poczta.onet.pl
Internet address(es):
Main address: www.zsp3.brzegdolny.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
National registration number: 381061549
Postal address: ul. Wilcza 4
Town: Brzeg Dolny
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 56-120
Country: Poland
Contact person: Jolanta Fryga
E-mail: biuro@zsp1.brezgdolny.pl
Internet address(es):
Main address: www.zsp1.brzegdolny.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
National registration number: 383834501
Postal address: ul. Mickiewicza 2
Town: Brzeg Dolny
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 56-120
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Barylak
E-mail: sp1@brzegdolny.pl
Internet address(es):
Main address: www.sp1brzegdolny.szkolnastrona.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Przedszkole Samorządowe Nr 1
National registration number: 021398785
Postal address: ul. Zwycięstwa 1
Town: Brzeg Dolny
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 56-120
Country: Poland
Contact person: Renata Wójcikowska
E-mail: przedszkole1@brzegdolny.pl
Internet address(es):
Main address: www.ps1brzegdolny.szkolnastrona.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Przedszkole Samorządowe Nr 3
National registration number: 021398779
Postal address: ul. Przedszkolna 1
Town: Brzeg Dolny
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 56-120
Country: Poland
Contact person: Magdalena Wlaźlak-Szał
E-mail: balbinka@brzegdolny.pl
Internet address(es):
Main address: www.balbinka.brzegdolny.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Dolnobrzeski Ośrodek Kultury
National registration number: 000634584
Postal address: ul. Kolejowa 29
Town: Brzeg Dolny
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 56-120
Country: Poland
Contact person: Danuta Chłód
E-mail: dok@brzegdolny.pl
Internet address(es):
Main address: www.dok.brzegdolny.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
National registration number: 005943841
Postal address: Rynek 18
Town: Brzeg Dolny
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 56-120
Country: Poland
Contact person: Beata Sokolska
E-mail: gops@brzegdolny.pl
Internet address(es):
Main address: www.gops.brzegdolny.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
National registration number: 385703565
Postal address: ul. Wilcza 8
Town: Brzeg Dolny
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 56-120
Country: Poland
Contact person: Janusz Malik
E-mail: mosir@brzegdolny.pl
Internet address(es):
Main address: www.mosir.brzegdolny.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Środowiskowy Dom Samopomocy
National registration number: 021790508
Postal address: ul. Kolejowa 27A
Town: Brzeg Dolny
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 56-120
Country: Poland
Contact person: Anna Chrąchol
E-mail: sds@brzegdolny.pl
Internet address(es):
Main address: www.bip.brzegdolny.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Liceum Ogólnokształcące
National registration number: 000239095
Postal address: ul. Wilcza 10
Town: Brzeg Dolny
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 56-120
Country: Poland
Contact person: Aleksandra Cholajda-Miłkowska
E-mail: lo@brzegdolny.pl
Internet address(es):
Main address: www.lo.brzegdolny.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
National registration number: 000528681
Postal address: ul. Kolejowa 29
Town: Brzeg Dolny
NUTS code: PL518 Wrocławski
Postal code: 56-120
Country: Poland
Contact person: Anna Mielcarek
E-mail: a.mielcarek@brzegdolny.pl
Telephone: +48 71/3195117
Internet address(es):
Main address: www.brzegdolny.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej w Gminie Brzeg Dolny

Reference number: ZP.271.3.2022
II.1.2)Main CPV code
09300000 Electricity, heating, solar and nuclear energy
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, dla punktów poboru energii elektrycznej znajdujących się w gminie Brzeg Dolny.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL518 Wrocławski
Main site or place of performance:

Gmina Brzeg Dolny

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, dla punktów poboru energii elektrycznej znajdujących się w gminie Brzeg Dolny.

2. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów, których szczegółowe zestawienie zawarte jest w załączniku nr 4 do SWZ, w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2024 r. wynosi 5 172 260 kWh.

3. Poza umową sprzedaży energii, Zamawiający przewiduje zawarcie także umowy/umów na sprzedaż energii elektrycznej (odkup energii przez Wykonawcę) wytworzonej w mikroinstalacji/małej instalacji, dla punktów poboru energii, w których taka instalacja istnieje (obecnie tylko PPE 590322415200496495 przy ul. Wilczej 8, 56-120 Brzeg Dolny) lub powstanie - według wzoru powszechnie stosowanego przez Wykonawcę.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/07/2022
End: 30/06/2024
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają:

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;

b) aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) TAURON S.A. umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do obiektów Zamawiającego.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia publicznego może się ubiegać Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej trzy zamówienia, których przedmiotem była sprzedaż nie mniej niż 2 000 000 kWh (słownie: dwa miliony) energii elektrycznej w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy – dla każdego zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane. W przypadku zamówień wykonywanych warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli część zamówienia już zrealizowana została wykonana należycie, obejmuje wolumen co najmniej 2 000 000 kWh energii oraz realizowana była w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy - Załączniku Nr 3 do SWZ.

2. Zakres oraz warunki dopuszczalnych zmian umowy zawarte są we wzorze umowy.

3. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy.

4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/04/2022
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
VI.3)Additional information:

1. Przystępując do postępowania należy wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100).Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Brzeg Dolny nr 25 9583 1022 0100 0130 2001 0015. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje data i godzina uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

Jeżeli wadium wnoszone jest w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, wraz z ofertą, oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 ustawy PZP,

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 ustawy PZP.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (warunki usługi) oraz Regulaminie ePUAP.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izb, w terminach i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Szczegółowe opis środków ochrony prawnej oraz zasady postępowania odwoławczego zawiera Dział IX ww. ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2022