We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 146155-2022

21/03/2022    S56

Bulgaria-Godech: Electricity

2022/S 056-146155

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA GODECh
National registration number: 000776160
Postal address: pl. SVOBODA No.1
Town: gr.Godech
NUTS code: BG412 София / Sofia
Postal code: 2240
Country: Bulgaria
Contact person: Radoslav Vasilev Asenov
E-mail: office@godech.bg
Telephone: +359 72922300
Internet address(es):
Main address: www.godech.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/16070
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/186940
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/186940
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ (СРН И НН) ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ“

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предметът на поръчката е: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ (СРН И НН) ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ“ и включва доставка на нетна активна електрическа енергия за обектите на Община Годеч, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.

Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в настоящата документация, Техническата спецификация и проект на договор.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 310 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG412 София / Sofia
II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на поръчката е: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ (СРН И НН) ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ“ и включва доставка на 620 МВт/ч. нетна активна електрическа енергия за обектите на Община Годеч, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.

Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в настоящата документация, Техническата спецификация и проект на договор.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 310 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

2.1. Участникът трябва да притежава лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно ЗЕ, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за притежаване на лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката (ЗЕ), се отнася за всеки член от обединението/консорциума, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „координатор на балансираща група“.

2.2. Участникът следва да притежава регистрация в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, като посочи EIC код и със статус „активен“, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за регистрация в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО ЕАД, се отнася за този член на обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „ координатор на балансираща група “.

Изискваната от възложителя информация се посочва от участника в еЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, А: Годност, т. 1. - посочва се органа, издал съответния документ, обхват, дата на издаване, срок на валидност и посочване на националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията. В случай че документът е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния интернет адрес.

Участникът следва да посочи регистрацията си в търговски регистър на държавата, в която е установен в ЕЕДОП, Част IV, Критерии за подбор, А: Годност, т. 1.

Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.

Документи за доказване на изискванията за правоспособност за упражняване на професионална дейност, подлежат на представяне преди сключване на договора (или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП), от избрания за изпълнител участник:

- Копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ.

- Декларация, в свободен текст, с която участникът да декларира, че е регистриран в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, с посочване на EIC код.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не определя икономически и финансови изисквания към участниците.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участникът следва да е изпълнил поне една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. В случаите, когато оферентът е обединение, това изискване се отнася общо за обединението.

Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката“ следва да се разбира изпълнението на доставки на електрическа енергия, за мрежи средно или ниско напрежение при свободно договорени цени.

Участникът следва да предостави информация в Част IV, Раздел „В“, точка 1б от еЕЕДОП за дейностите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите MWh, датите и получателите, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Декларираните обстоятелства ще се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП /списък с доказателства за извършени доставки/, които участникът, определен за изпълнител, предоставя преди сключването на договора за обществена поръчка.

Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и професионални компетентности с капацитета на едно или повече трети лица, независимо от правната връзка между тях. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

Третите лица, чийто капацитет ще ползва участника и подизпълнителите, трябва да отговарят на съответните критерий за подбор и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при горепосочените условия.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/04/2022
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2022
Local time: 12:01
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Настоящата процедура се провежда по реда, предвиден в чл. 104, ал. 2 от ЗОП.

Преди сключване на договора избраният изпълнител следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора.

Право да участва в процедурата има лице, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от процедурата за възлагане на поръчката участник, за когото са възникнали преди или по време на процедурата обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП и основанията по чл. 107 от ЗОП. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен в случаите на изключенията по чл.4 от същия закон. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който се попълва в съответствие с чл. 67 от ЗОП и указанията в документация за участие. Представеният ЕЕДОП трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис от съответните лица съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП. Участникът прилага документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо); копие от документ за създаване на обединение (когато е приложимо) и следната информация:1.правата и задълженията на участниците в обединението;2.разпределение на отговорността между членовете на обединението, включително солидарност на отговорността;3.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;4. представляващ обединението партньор. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключване на договора участникът, избран за изпълнител представя документи по чл.58, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

чл. 197, ал. 1, ал. 1 от ЗОП.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2022