Diensten - 14636-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Orly: Bus- en autobusverhuur met chauffeur

2019/S 008-014636

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mairie d'Orly
7 avenue Adrien Raynal
Orly
94310
Frankrijk
Telefoon: +33 148902057
E-mail: isabelle.marty@mairie-orly.fr
NUTS-code: FR107

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://http://www.mairie-orly.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://mairie-orly.e-marchespublics.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location de car avec chauffeur

Referentienummer: MF18003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60172000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation concerne la location de car avec chauffeur.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 840 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Location de car avec chauffeur.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60172000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR107
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation concerne la location de car avec chauffeur.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Location de car avec chauffeur pour les besoins du centre de vacances municipal d'Arêches

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60172000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR107
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La présente consultation concerne la location de car avec chauffeur.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 195-441445
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: MF18003
Perceel nr.: 1
Benaming:

Location de car avec chauffeur — lot généraliste — multi-attributaire

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cars Nedroma
rue des Guyards — ZA des Guyards
Athis-Mons
91200
Frankrijk
NUTS-code: FR107
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 480 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: MF18003
Perceel nr.: 2
Benaming:

Location de car avec chauffeur pour les besoins du centre de vacances municipal d'Arêches — multi-attributaire

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Autocars Blanc
232 rue Léontine Vibert
Arêches
73270
Frankrijk
NUTS-code: FR107
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 360 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Melun
43 rue Général de Gaulle — case postale nº 8630
Melun Cedex
77008
Frankrijk
Telefoon: +33 160566630
E-mail: greffe.ta-melun@juradm.fr
Fax: +33 160566610

Internetadres: http://melun.tribunal-administratif.fr/ta-caa/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Melun
43 rue Général de Gaulle — case postale nº 8630
Melun Cedex
77008
Frankrijk
Telefoon: +33 160566630
E-mail: greffe.ta-melun@juradm.fr
Fax: +33 160566610

Internetadres: http://melun.tribunal-administratif.fr/ta-caa/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019