Leveringen - 146360-2018

05/04/2018    S66

Nederland-Bleskensgraaf: Software en informatiesystemen

2018/S 066-146360

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Molenlanden i.o.
Postadres: p/a Postbus 5
Plaats: Bleskensgraaf
NUTS-code: NL33A Not specified
Postcode: 2970 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gemeentemolenwaard.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/7507181-gemeente-molenlanden-i-o-burgerzakensysteem
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Molenlanden i.o. - Burgerzakensysteem

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kenmerk: IBMN-2017-GIE-JH-001.

De gemeente Giessenlanden en de gemeente Molenwaard worden per 1.1.2019 heringedeeld tot de gemeente Molenlanden. Voor de nieuwe gemeente zijn nieuwe uitgangspunten vastgesteld en ook op het gebied van informatievoorziening is een nieuwe dienstverleningsvisie ontwikkeld. Om de werkprocessen van de 2 gemeenten te harmoniseren dient er per 1.1.2019, 1 nieuw burgerzakensysteem (verder ook wel genoemd: de Oplossing) te zijn geïmplementeerd. Tevens dienen de huidige 2 basisregistraties samengevoegd te worden tot 1 nieuwe basisregistratie personen voor de gemeente Molenlanden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33A Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Molenlanden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Opdracht omvat het leveren, inrichten, implementeren, koppelen, operationaliseren, in stand houden en doorontwikkelen van een burgerzakensysteem voor de gemeente Molenlanden voor de duur van de Overeenkomst.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 75
Prijs - Weging: 25
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2018
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaren en 3 maanden. Het betreft de periode 1.9.2018 tot 1.1.2023. Na het verstrijken van deze looptijd kan de Overeenkomst eenzijdig door de Opdrachtgever maximaal 3 maal met 2e jaar worden verlengd, tot uiterlijk 31.12.2028.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

In het kader van BVP wordt van de Inschrijvers verwacht dat ze naast een voorgestelde Oplossing (met een bijbehorende inschrijfprijs) tevens een kansendossier aanleveren. Kort gezegd houdt dat in dat de Inschrijver in dat dossier kansen voor het project identificeert (dit zijn 'waarde toevoegende opties'). Inschrijver dient kort te beschrijven op welke wijze de kans waarde toevoegt aan het project. Daarbij moet hij tevens een separate financiële onderbouwing en meerprijs opgeven indien de uitvoering van de kans niet in de inschrijfprijs zit (zonder duidelijke meerprijs wordt de kans geacht in de inschrijfprijs te zitten).

Naast het kansendossier worden ook 2 specifieke opties uitgevraagd, te weten het leveren van een gegevensdistributie oplossing en een ESB oplossing die in aanvulling op de aangeboden Oplossing afgenomen kunnen worden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De vragen en nadere inlichtingen kunnen worden gesteld tot maandag 23.4.2018, 11:00.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012.

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de Opdracht wordt uitgesloten, elke Inschrijver/Combinatie op wie in de periode van 5 jaar gelegen voorafgaande aanbestedingsdatum de verplichte uitsluitingsgronden ex artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn/waren.

Artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012.

Van deelname aan de aanbesteding en gunning van de Opdracht wordt uitgesloten, elke Inschrijver/Combinatie die in een omstandigheid verkeert zoals aangegeven in artikel 2.87 lid 1 sub b Aanbestedingswet 2012.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eisen m.b.t. technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid.

Om in aanmerking te komen voor gunning van de Opdracht dient de Ondernemer/Inschrijver zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot essentiële onderdelen (kerncompetentie) van de onderhavige Opdracht. Inschrijver dienst derhalve een referentie op te geven, welke ten hoogste drie (3) jaren geleden is afgerond, gerekend vanaf de sluitingstermijn van het indienen van de inschrijvingen.

De referentie dient te voldoen aan de volgende kerncompetentie:

Het naar tevredenheid en tijdig leveren en implementeren van een burgerzakensyteem aan een gemeentelijke organisatie, waarbij sprake is van een gemeentelijke herindeling waarbij data uit minimaal 2 verschillende burgerzakensystemen (van verschillende Ondernemers) gemigreerd moest worden naar 1 nieuw systeem.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Op deze opdracht is een verplichting inzake Social Return van toepassing. De Opdrachtnemer aan wie de Opdracht gegund wordt dient 5 % van de gefactureerde opdrachtsom (exclusief BTW), uitgezonderd het deel betreffende ‘levering’, aan te wenden aan Social Return inspanningen. Nadere invulling van het onderwerp Social Return zal pas na gunning en in overleg met de Programma Manager van Adviespunt SR plaatsvinden.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Door de Gemeente wordt een informatiebijeenkomst belegd waarin een toelichting wordt gegeven op het project (inhoudelijk) en de wijze van aanbesteden. Tijdens deze bijeenkomst bestaat eveneens de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Deze bijeenkomst heeft een zuiver informatief karakter, wat betekent dat er door de Aanbestedende dienst geen verslag zal worden opgesteld. Indien u van mening bent dat bepaalde informatie toch onderdeel moet worden van de aanbestedingsstukken, dan dient u hierover ook een schriftelijke vraag te stellen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen. Het is de verantwoordelijkheid van de Inschrijver om een volledig beeld te krijgen van de huidige en gewenste situatie (voor zover dit beeld nog niet compleet is na het lezen van de aanbestedingsstukken). Dit inzicht kan voor u van belang zijn aangezien Aanbestedende dienst geen voorbehouden, aannames en randvoorwaarden accepteert.

De informatiebijeenkomst staat gepland op vrijdag 20.4.2018, vanaf 10:00 uur en vindt plaats op locatie: zalencentrum De Spil te Bleskensgraaf. U kunt zich aanmelden bij de receptie. Deelname aan de informatiebijeenkomst is verplicht en voor maximaal 2 deelnemers per Inschrijver.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: Utrecht
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
Telefoon: +31 302233000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/04/2018