Dienstleistungen - 146412-2020

26/03/2020    S61

Polen-Warschau: Dienstleistungen des Übertragens von Fernsehsendungen

2020/S 061-146412

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Postanschrift: ul. J.P. Woronicza 17
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-999
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc, pokój nr 204
E-Mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Telefon: +48 225478817

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.tvp.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://tvp.eb2b.com.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: media

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 przez okres 12 miesięcy

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/TDYS/16/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
64228100 Dienstleistungen des Übertragens von Fernsehsendungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 przez okres 12 miesięcy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 0.01 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
64228000 Dienstleistungen des Übertragens von Fernseh- und Hörfunksendungen
30121420 Digitale Sender
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 przez okres 12 miesięcy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Dot. sekcji II.1.7 i V.2.4-podanie wartości było konieczne z przyczyn technicznych (wartość pola musi być dodatnią liczbą dziesiętną). Na tym etapie postępowania zamawiający nie publikuje tych wartości – zostaną one zawarte w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Zamawiający uprawniony jest do udzielenia zamówienia na „Świadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP ABC w MUX-1 przez okres 12 miesięcy”, w trybie z wolnej ręki na rzecz wykonawcy Emitel, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp, ze względu na następujące przyczyny:

Usługi objęte przedmiotem zamówienia mogą być świadczone tylko przez wykonawcę Emitel z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Usługi objęte przedmiotem zamówienia mogą być świadczone tylko przez wykonawcę Emitel z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia, z których każda stanowi samoistną przesłankę do udzielenia przedmiotowego

Zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki. Szczegółowe uzasadnienie trybu udzielenia zamówienia zawarte zostało w sekcji VI.3.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
23/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Emitel S.A.
Postanschrift: ul. Franciszka Klimczaka 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-797
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 0.01 PLN
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 0.01 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Zamawiający informuje, że:

1. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 23 marca 2020 r.

2. Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie na podstawie:

1) art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”), który stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze;

2) art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp, który stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki,jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

II. Uzasadnienie faktyczne.

1. W dniu 4 września 2013 r. przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzielił zamawiającemu koncesji nr 534/2013-T na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „TVP ABC” – zwanej dalej „koncesją”.

Spośród szeregu warunków określonych w koncesji, na potrzeby niniejszego uzasadnienia należy wskazać na dwa z nich:

1) program będzie rozpowszechniany w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny na multipleksie pierwszym – zwanym dalej „MUX-1” – w standardzie DVB-T;

2) usługę telekomunikacyjną polegającą na transmisji sygnału drogą rozsiewczą naziemną świadczyć będzie podmiot, z którym uprzednio zawarli umowy nadawcy pozostałych programów nadawanych na MUX-1: „Eska TV” (nadawca: Music TV S.A.), „TTV” (nadawca: Stavka Sp. z o.o.), „Polo TV” (nadawca: Lemon Records Sp. z o.o.) i „ATM Rozrywka TV” (nadawca: ATM Grupa S.A.), „TV Trwam” (nadawca: Fundacja Lux Veritatis), „Stopklatka TV” (nadawca: Stopklatka S.A.), „Fokus TV” (nadawca: TV Spektrum Sp. z o.o.).

2. Należy stwierdzić, że w danym czasie tylko jeden podmiot może pełnić funkcję operatora technicznego. Obecnie na podstawie umów zawartych z nadawcami, których programy są rozpowszechniane w MUX-1, operatorem technicznym tego multipleksu jest jedynie wykonawca Emitel i będzie pełnił tę funkcję co najmniej przez okres, na który zostanie udzielone przedmiotowe zamówienie.

Przedstawione powyżej okoliczności świadczą o spełnieniu przesłanki udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp, gdyż usługa cyfrowej emisji programu „TVP ABC” w MUX-1 może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę (wykonawcę EmiTel) z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

3. Mając na uwadze treść koncesji, zgodnie z którą usługę telekomunikacyjną polegającą na transmisji sygnału drogą rozsiewczą naziemną świadczyć będzie podmiot, z którym uprzednio zawarli umowy nadawcy programów: „Eska TV”, „TTV”, „Polo TV” i „ATM Rozrywka TV”, „TV Trwam”, „Stopklatka TV”, „FokusTV”, należy stwierdzić, że zamawiający jest zobowiązany do udzielenia przedmiotowego zamówienia wykonawcy EmiTel S.A.

Powyższe wynika z faktu, że zgodnie z oświadczeniem wykonawcy EmiTel jest on jedynym podmiotem – w chwili wszczęcia przedmiotowego postępowania – z którym nadawcy programów: „Eska TV”, „TTV”, „Polo TV”i „ATM Rozrywka TV”, „TV Trwam”, „Stopklatka TV”, „Fokus TV” zawarli umowy na ich rozpowszechnianie w MUX-1.

4. Mając na uwadze charakter zamówienia oraz jego uwarunkowania zarówno prawne, jak i techniczne (opisane powyżej) należy stwierdzić, że nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, którego zastosowanie prowadziłoby do możliwości udzielenia przedmiotowego zamówienia w jednym z trybów konkurencyjnych.

W przedstawionym stanie faktycznym nie zachodzi również sytuacja, w której brak konkurencji jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Brak konkurencji wynika z obiektywnych i transparentnych okoliczności przedstawionych w niniejszym zawiadomieniu.

III. Dotyczy sekcji V.2.1: podana data dotyczy wszczęcia postępowania.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

1) odwołanie;

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a – 198 g ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020