Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 146486-2021

24/03/2021    S58

България-София: Фотокопирна хартия

2021/S 058-146486

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Национална агенция за приходите
Национален регистрационен номер: 131063188
Пощенски адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: З. Ангелов
Електронна поща: z.angelov@nra.bg
Телефон: +359 298593566
Факс: +359 298593099
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.nap.bg
Адрес на профила на купувача: https://nap.bg/news?id=4335
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на цветна фотокопирна и безконечна хартия за компютърни принтери, термочувствителна хартия и на ролки от хартия за системите за управление на опашките

II.1.2)Основен CPV код
30197643 Фотокопирна хартия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Във връзка с рамково споразумение № СПОР-7/3.06.2020 г. за „доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др., за органи на изпълнителната власт и техните администрации“ НАП е провела обществена поръчка с предмет „Доставка на цветна фотокопирна и безконечна хартия за компютърни принтери, термочувствителна хартия и на ролки от хартия за системите за управление на опашките“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 20 700.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30197643 Фотокопирна хартия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
код NUTS: BG331 Варна / Varna
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Доставките ще се извършват периодично на адресите на териториалните дирекции на НАП и техните офиси на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва извършване на доставка на цветна фотокопирна и безконечна хартия за компютърни принтери, термочувствителна хартия и на ролки съгласно рамково споразумение № СПОР-7/3.06.2020 г. за „доставка на канцеларски материали за ОИВ и техните администрации“, ОП № 3 „Доставка на разл. видове хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др., за органи на изп. вл.“.

Поръчката е със срок на изпълнение до настъпване на първата от следните хипотези:

а) сключване на нов договор в резултат на проведен вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 от ЗОП по ново рамково споразумение на ЦОП, което ще бъде сключено след изтичане срока на рамково споразумение № СПОР-7/3.06.2020 г. за доставка на канцеларски материали;

б) до достигане на максималната стойност, за която е сключен;

в) до 1 (една) година от изтичане на срока на рамково споразумение № СПОР-7/2.06.2020 г. съгласно чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП, но не повече от 5 години.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 248-612675
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 31
Наименование:

Доставка на цветна фотокопирна и безконечна хартия за компютърни принтери, термочувствителна хартия и на ролки от хартия за системите за управление на опашките

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/03/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 2
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Мултико-92“ ООД
Национален регистрационен номер: 040606358
Пощенски адрес: район „Красно село“, ул. „Шандор Петьофи“ № 25
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Електронна поща: office@multico.bg
Телефон: +359 70020740
Факс: +359 70020740
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 20 700.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 20 700.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Посочената в раздел V.2.4) стойност е максимално допустима стойност на сключения договор. В срока на действие на договора възложителят не е длъжен да усвои цялата максимално допустима стойност и не е длъжен да поръча всичките прогнозни количества, като може да поръчва повече или по малко от посочените артикули в зависимост от необходимите нужди в рамките на максималната стойност на договора.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Софийски градски съд
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 2
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: adm.sgs@scc.bg
Телефон: +359 2921988
Факс: +359 29813740
Интернет адрес: http://www.scc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/03/2021