Diensten - 14653-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Concurrentiegerichte dialoog 

Frankrijk-Le Havre: Gebruiksklaarmaken van verwarmingsinstallaties

2019/S 008-014653

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville du Havre
1517 place de l'Hôtel de Ville
Le Havre
76600
Frankrijk
Contactpersoon: Secrétariat de la commission d'appel d'offres
Telefoon: +33 235194336
E-mail: secretariatcao@codah.fr
Fax: +33 235194466
NUTS-code: FRD22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://lehavre.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.mpe76.fr

I.1)Naam en adressen
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
19 rue Georges Braque
Le Havre Cedex
76085
Frankrijk
E-mail: secretariacao@codah.fr
NUTS-code: FRD22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://codah.fr

I.1)Naam en adressen
Centre communal d'action social de la ville du Havre
3 place Albert René
Le Havre
76600
Frankrijk
E-mail: secretariacao@codah.fr
NUTS-code: FRD22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://lehavre.fr

I.1)Naam en adressen
Ville d'Octeville-sur-Mer
place du Général de Gaulle
Octeville-sur-Mer
76930
Frankrijk
E-mail: secretariacao@codah.fr
NUTS-code: FRD22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.octevillesurmer.fr

I.1)Naam en adressen
Société publique locale des docks
Le Havre
76600
Frankrijk
E-mail: secretariacao@codah.fr
NUTS-code: FRD22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dockslehavre.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché public global de performance pour l'exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux, télégestion avec fourniture d'énergie

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50721000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux, télégestion avec fourniture d'énergie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 47 099 039.52 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50721000
50700000
45331000
71314000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Exploitation des installations de chauffage, froid, ventilation, production ECS, traitement des eaux, télégestion avec fourniture d'énergie et services associés pour le groupement de commande regroupant la CODAH, la ville du Havre, le CCAS de la ville du Havre, la ville d'Octeville-sur-Mer, la SPL des docks, et dont la ville du Havre est le coordonnateur.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Performance en matière de protection de l’environnement et de développement économique et social / Weging: 730 points
Kwaliteitscriterium - Naam: Optimisation de la maintenance et de l’exploitation et qualité du service / Weging: 760 points
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de la reconstruction au regard des propositions faites au titre des postes P3 et P6 / Weging: 550 points
Prijs - Weging: 960 points
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 141-290194
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Groupement dont la société CRAM est mandataire
2013 rue Demidoff
Le Havre
76600
Frankrijk
NUTS-code: FRD22
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Legendre Construction
Le Havre
Frankrijk
NUTS-code: FRD22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ets Marelle
Alvimare
Frankrijk
NUTS-code: FRD22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AC Mode SARL
Le Havre
Frankrijk
NUTS-code: FRD22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GO Archi
Le Havre
Frankrijk
NUTS-code: FRD22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DB Applications
Mesnil-Follemprise
Frankrijk
NUTS-code: FRD22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Itherm
Gennevilliers
Frankrijk
NUTS-code: FRD22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 099 039.52 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le marché est consultable sur demande écrite dans les locaux de la CODAH, direction des affaires juridique et marchés, 19 rue Georges Braque, CS 70854, 76085 Le Havre Cedex, entre 9:00 et 16:00. Un rendez-vous sera fixé dans les 15 jours suivant la date de réception de cette demande.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
Rouen Cedex
76005
Frankrijk
Telefoon: +33 232081270
Fax: +33 232081271
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
Rouen Cedex
76005
Frankrijk
Telefoon: +33 232081270
Fax: +33 232081271
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019