Доставки - 146537-2017

19/04/2017    S76

Швeция-Солна: Предоставяне на оборудване за конференции и мултимедийно оборудване и услуги в ECDC

2017/S 076-146537

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
Пощенски адрес: Granits väg 8
Град: Solna
код NUTS: SE SVERIGE
Пощенски код: 171 65
Държава: Швеция
Лице за контакт: Procurement Back Office
Електронна поща: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.ecdc.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2398
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2398
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на оборудване за конференции и мултимедийно оборудване и услуги в ECDC.

Референтен номер: OJ/2017/ICT/9242.
II.1.2)Основен CPV код
42965000 Оборудване за обработка на информацията - RC05 - QA12
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

ECDC търси изпълнител за осигуряване (покупка или наемане), инсталиране, профилактика и поддръжка на цялостно мултимедийно оборудване и свързани услуги, използвани в Оперативния център за извънредни случаи (EOC) и всички конферентни и заседателни зони в текущите и в бъдещите помещения на ECDC.

Изпълнителят трябва да може да предостави пълна гама продукти в областта на мултимедийните системи, които включват, но не се ограничават само до, системи за видео конференции, аудио конференции, уеб конференции, проектори, видео стена, цифрови знаци, озвучителни системи, услуги за стрийминг, камери и системи за устен превод. Изпълнителят трябва също така да е в състояние да осигури помощни услуги (персонал на място), за да подпомогне AV специалиста на ECDC, EOC специалистите на ECDC, монтиране на оборудване, подкрепа на място, обучение за персонала на ECDC и поддръжка на оборудването, ако е необходимо.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50312600 Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за информационни технологии
72222300 Услуги, свързани с информационни технологии
50300000 Услуги по ремонт и поддържане на канцеларска и електронноизчислителна техника, радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
50340000 Услуги по ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди
50343000 Услуги по ремонт и поддържане на видеотехника
32320000 Телевизионно и аудиовизуално оборудване
32321000 Оборудване за телевизионно прожектиране
32321200 Аудиовизуална екипировка
32351000 Принадлежности за аудио- и видеооборудване
51314000 Услуги по инсталиране на професионална видеотехника
32232000 Оборудване за видеоконферентна връзка
32323000 Видеомонитори
32323300 Видеооборудване
32350000 Части за аудио- и видеооборудване
32351200 Екрани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: SE SVERIGE
Основно място на изпълнение:

помещения на ECDC и помещения на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/05/2017
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/05/2017
Местно време: 10:00
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/04/2017