Услуги - 146540-2017

19/04/2017    S76    агенции - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Подкрепа за развитието на специализирани умения: големи данни, „Интернет на нещата“ и киберсигурност за МСП

2017/S 076-146540

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME)
Пощенски адрес: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27
Град: Brussels
код NUTS: BE100
Пощенски код: 1210
Държава: Белгия
Електронна поща: easme-procurement@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/EASME

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2391
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Подкрепа за развитието на специализирани умения: големи данни, „Интернет на нещата“ и киберсигурност за МСП.

Референтен номер: EASME/COSME/2017/007.
II.1.2)Основен CPV код
79000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

EASME желае да сключи договор за услуги за изследване, определяне, проектиране, изпитване и проверяване на конкретни мерки за подкрепа на развитието на специализирани умения, свързани с големи данни, „Интернет на нещата“ (IoT) и киберсигурността за МСП в Европа.

Договорът за услуги ще се изпълнява с оглед на подпомагането на целите, заложени в програмата за нови умения, по-специално в проекта за секторно сътрудничество в областта на уменията. Специално внимание ще бъде отделено на изграждането на синергии с дейности, произтичащи от коалицията за цифрови умения и работни места, както и на избягването на дублирането на усилия.

Работата трябва да се основава на зависещ от търсенето, прагматичен и ориентиран към резултатите подход, с оглед на предлагането на конкретни мерки и решения, включително създаването на инструментариум, насочен към предоставяне на подходящи специализирани решения за МСП. Резултатите от това задание трябва да допринесат за засилването на адаптивността и възможностите на работната сила на МСП за кратък и среден срок.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100
Основно място на изпълнение:

Задачите ще се изпълняват в помещенията на изпълнителя, освен заседанията, които ще се провеждат в помещенията на EASME или Европейската комисия.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

EASME желае да сключи договор за услуги за изследване, определяне, проектиране, изпитване и проверяване на конкретни мерки за подкрепа на развитието на специализирани умения, свързани с големи данни, „Интернет на нещата“ (IoT) и киберсигурността за МСП в Европа.

Договорът за услуги ще се изпълнява с оглед на подпомагането на целите, заложени в програмата за нови умения, по-специално в проекта за секторно сътрудничество в областта на уменията. Специално внимание ще бъде отделено на изграждането на синергии с дейности, произтичащи от коалицията за цифрови умения и работни места, както и на избягването на дублирането на усилия.

Работата трябва да се основава на зависещ от търсенето, прагматичен и ориентиран към резултатите подход, с оглед на предлагането на конкретни мерки и решения, включително създаването на инструментариум, насочен към предоставяне на подходящи специализирани решения за МСП. Резултатите от това задание трябва да допринесат за засилването на адаптивността и възможностите на работната сила на МСП за кратък и среден срок.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Работна програма COSME 2016: GRO/SME/16/C/12 – нови умения за цифровата трансформация на предприятията, производството и главните базови технологии (C (2016) 63 final).
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/07/2017
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/07/2017
Местно време: 10:30
Място:

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME), Covent Garden 2, COV2 Room 10/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Факс: +352 43032100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/04/2017