Dienstleistungen - 146560-2020

26/03/2020    S61    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 

Danmark-Viby: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed

2020/S 061-146560

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Vand A/S
Postadresse: Gunnar Clausens Vej 34
By: Viby J
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Karina Topp
E-mail: kto@aarhusvand.dk
Telefon: +45 89471121

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhusvand.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=npjlzrbwch
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: COWI A/S
Postadresse: Jens Chr. Skous Vej 9
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Torben Naldal
E-mail: tnpn@cowi.com
Telefon: +45 25544303

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=npjlzrbwch
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.iBinder.dk
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Aarhus Vand - konsulentrådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med realiseringen af Aarhus Vands virksomhedsplan har Aarhus Vand behov for at indgå rammeaftaler med rådgivere, der i overensstemmelse med Aarhus vands forretningsstrategi kan assistere med strategisk rådgivning henholdsvis ledelses- og organisationsudvikling.

Opgaven er opdelt i 2 forskellige rammeaftaler. Der kan ansøges om at afgive tilbud på begge rammeaftaler eller blot en enkelt af de 2 rammeaftaler. Ansøgeren bedes tydeligt angive i sin ansøgning, hvilke(n) ansøgning(er) prækvalifikationen vedrører.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Strategisk rådgivning

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet består af 2 rammeaftaler, benævnt:

1) Strategisk rådgivning

2) Ledelses- og organisationsudvikling.

Der prækvalificeres 3 virksomheder til at afgive bud på hver rammeaftale, jf. udbudsdokumentet 1.0 Prækvalifikationsbetingelser.

Såfremt en virksomhed er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på begge rammeaftaler, skal der afleveres 2 særskilte tilbud – ét tilbud for hver rammeaftale.

For rammeaftalen omhandlende strategisk rådgivning gælder følgende:

1) Strategisk rådgivning:

Forretningsorienteret, intensiv rådgivning vedrørende udvikling af delstrategier og planer samt implementering af arbejdet iht. strategi 2025.

Den strategiske rådgivning omfatter bl.a. analyser, konsultation og rådgivning af strategiske temaer på topledelses niveau, strukturering af forløb for evt. udarbejdelse af delstrategier samt deltagelse i udarbejdelse af delstrategi samt metoder til succesfyldt rapportering.

Rådgivning kan indebære assistance i forhold til langvarige eksterne samarbejdspartnere nationalt samt internationalt samt støtte til bestyrelsens udviklingsarbejde.

Arhus Vands bæredygtighedsprincipper er en del af "strategihuset" og kernefortællingen og skal indtænkes i såvel det strategisk som taktisk niveau i det videre strategiarbejde.

Den strategiske rådgivning er i tæt samarbejde primært med organisationens ledelse:

— Bestyrelse

— Direktion

— Topledelse

— Programledere.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil Aarhus Vand vælge de 3 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have den bedste tekniske og faglige formåen samt tilstrækkelig økonomisk robusthed. Dette med hovedvægt på førstnævnte (referencer).

Vurdering vil ske på baggrund af oplysninger angivet i eESPD samt eventuelt supplerende referenceark.

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer samt ansøgernes økonomiske og finansielle formåen baseret på de efterspurgte nøgletal. Dette med hovedvægt på først-nævnte (referencer).

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere ansøgernes økonomiske robusthed i forhold til projektet, og hvilke ansøgere der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art, kompleksitet og omfang, herunder særligt referencer som beskrevet nedenfor.

For rammeaftalen vedr. strategisk rådgivning lægges der særligt vægt på referencer indenfor:

1) Dokumenteret strategiudvikling på topledelsesniveau

2) Gennemarbejdet procesforløb af taktiske/strategiske analyser

3) Erfaring med indarbejdelse af bæredygtighedsprincipper i strategiudvikling.

Ovenstående punkter er ikke oplistet i prioriteret rækkefølge.

Ansøger bedes i prækvalifikationsansøgningen vedlægge maksimum samlet 5 referencer (for hver rammeaftale, der søges prækvalifikation til), der i videst muligt omfang dokumenterer, at ansøger har erfaring med ovenstående.

Det accepteres, at tilbudsgiver anvender én eller flere referencer til prækvalifikationsansøgninger til begge rammeaftaler.

1) Referencerne må max være 3 år gamle regnet fra opgavens afslutning

2) Referencerne skal vedrøre igangværende/udførte projekter og må hver for sig maksimalt udgøre 2 A4-side (for separat vedlagte referencer).

Såfremt en ansøgning er vedlagt mere end 5 referencer, vil udvælgelsen alene blive baseret på de 5 referencer, som ordregiver, efter en umiddelbar gennemgang af referencerne, anser for de bedste/mest kvalificerede referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ledelses- og organisationsudvikling

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet består af 2 rammeaftaler, benævnt:

1) Strategisk rådgivning

2) Ledelses- og organisationsudvikling.

Der prækvalificeres 3 virksomheder til at afgive bud på hver rammeaftale, jf. udbudsdokumentet 1.0 Prækvalifikationsbetingelser.

Såfremt en virksomhed er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på begge rammeaftaler, skal der afleveres 2 særskilte tilbud – ét tilbud for hver rammeaftale.

For rammeaftalen omhandlende ledelses- og organisationsudvikling gælder følgende:

2) Ledelses- og organisationsudvikling:

Omfatter ledelses- og organisations udvikling, implementering af strategi 2025 og kommende delstrategier, facilitering og procesledelse og erhvervspsykologisk assistance til individuel, team og organisationsudvikling.

Facilitering af udviklingsforløb i forhold til løbende forbedringer og radikale forandringer.

Ledelses- og organisationsudvikling omfatter arbejde på alle niveauer i organisationen, strategisk talentudvikling samt identificering af uhensigtsmæssige organisatoriske udfordringer og indgreb.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil Aarhus Vand vælge de 3 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have den bedste tekniske og faglige formåen samt tilstrækkelig økonomisk robusthed. Dette med hovedvægt på førstnævnte (referencer).

Vurdering vil ske på baggrund af oplysninger angivet i eESPD samt eventuelt supplerende referenceark.

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer samt ansøgernes økonomiske og finansielle formåen baseret på de efterspurgte nøgletal. Dette med hovedvægt på først-nævnte (referencer).

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere ansøgernes økonomiske robusthed i forhold til projektet, og hvilke ansøgere der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art, kompleksitet og omfang, herunder særligt referencer som beskrevet nedenfor.

For rammeaftalen vedr. ledelses- og organisationsudvikling lægges der særligt vægt på referencer inden for:

1) Dokumenteret succesfuld implementering af strategier på flere niveauer af større organisationer

2) Erfaring med facilitering af løbende forbedringer og radikale forandringer

3) Erfaring med ledelsesudvikling på flere niveauer i organisationen (herunder den direkte og lodrette ledelse fra direktion til medarbejder, samt den tværgående og tværfaglige ledelse mellem fag, projekt og ansvars-niveau).

Ovenstående punkter er ikke oplistet i prioriteret rækkefølge.

Ansøger bedes i prækvalifikationsansøgningen vedlægge maksimum samlet 5 referencer (for hver rammeaftale, der søges prækvalifikation til), der i videst muligt omfang dokumenterer, at ansøger har erfaring med ovenstående.

Det accepteres, at tilbudsgiver anvender én eller flere referencer til prækvalifikationsansøgninger til begge rammeaftaler.

1) Referencerne må max være 3 år gamle regnet fra opgavens afslutning

2) Referencerne skal vedrøre igangværende/udførte projekter og må hver for sig maksimalt udgøre 2 A4-side (for separat vedlagte referencer).

Såfremt en ansøgning er vedlagt mere end 5 referencer, vil udvælgelsen alene blive baseret på de 5 referencer, som ordregiver, efter en umiddelbar gennemgang af referencerne, anser for de bedste/mest kvalificerede referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal angive følgende oplysninger for de seneste 3 regnskabsår:

1) Egenkapital

2) Omsætning

3) Soliditetsgrad.

Disse oplysninger skal angives ved udfyldelse af eESPD, del IV, afsnit B. Omsætning skal angives under årsomsætning. Egenkapital og soliditetsgrad angives under finansielle nøgletal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøgers egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår har været positiv.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af tidligere lignende projekter vil danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. prækvalifikationsmaterialets afsnit 1.3.5. og udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9.

Ansøger bedes i prækvalifikationsansøgningen vedlægge maksimum 5 referencer (for hver rammeaftale, der søges prækvalifikation til), der i videst muligt omfang dokumenterer, at ansøger har erfaring indenfor de områder, der er beskrevet i udbudsdokumentet 1.0 Prækvalifikationsbetingelser, afsnit 1.3.4 og i nærværende udbudsbekendtgørelses paragraf II.2.9).

Det accepteres, at tilbudsgiver anvender én eller flere referencer til prækvalifikationsansøgninger til begge rammeaftaler.

— Referencerne må max være 3 år gamle regnet fra opgavens afslutning

— Referencerne skal vedrøre igangværende/udførte projekter og må hver for sig maksimalt udgøre 2 A4-side (for separat vedlagte referencer).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ikke mindstekrav til teknisk og faglig formåen.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/04/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/05/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet, inkl. prækvalifikationsbetingelser, der er tilgængeligt via iBinder.

Ad I.3)

Anmodning om prækvalifikation, jf. paragraf I.3, skal ske via iBinder: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=npjlzrbwch

Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal stilles via iBinders spørgsmål/svar-modul.

Ad III.1.2) og III.1.3)

Electronic European Single Procurement Document (eESPD) kan tilgås ved at uploade udbudsmaterialets XML-fil til iBinder: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=npjlzrbwch

Det bemærkes, at det tillades, at referencer uploades som separate dokumenter.

Ad IV.1.1)

Udbudsfasen gennemføres, jf. paragraf IV.1.1, som et udbud med forhandling om end ordregiver forbeholder sig mulighed for at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud. Der henvises til udbudsdokumenterne for en uddybende beskrivelse af forhandlingsproceduren.

Der udbetales ikke vederlag for deltagelse i udbuddet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. lovens §2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers underretning om tildelingsbeslutning.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/03/2020