Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 146570-2020

26/03/2020    S61    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Galaţi: Aufrüstung von Schiffen

2020/S 061-146570

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Administraţia Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galaţi
Nationale Identifikationsnummer: 1644670
Postanschrift: Str. Portului nr. 32
Ort: Galaţi
NUTS-Code: RO224
Postleitzahl: 800025
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cristea Livia Daniela
E-Mail: secretariat@afdj.ro
Telefon: +40 236460016
Fax: +40 236460847

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.afdj.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100091403
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Hafeneinrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de remotorizare la nava Galați 3 – motoare principale

Referenznummer der Bekanntmachung: 1644670_2020_PAAPD1127029
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50245000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul procedurii il constituie remotorizarea remorcherului Galați 3, cu scopul imbunatatirii performantelor tehnico-economice ale acestuia, precum și respectarea normelor de mediu în vigoare, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini – sectiunea a II-a documentatiei de atribuire.

Termenul-limită până la care se primesc de la potențialii ofertanți solicitări de clarificări la documentația de atribuire: 20 de zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Termen de răspuns al entitătii contractante la solicitările de clarificări la documentația de atribuire: 12 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

În conformitate cu art. 29 alin. (3) din anexa la HG nr. 394/2016, entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul menționat anterior.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 650 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO
Hauptort der Ausführung:

In santierul prestatorului.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi funcţionează în baza HGR nr. 492/2003, ca regie autonomă şi îndeplineşte funcţia de autoritate de căi navigabile pe sectorul românesc al Dunării, de la intrarea în ţară, la km 1,075, până la ieşirea în Marea Neagra, pe braţul Sulina, în rada Sulina şi pe braţele secundare navigabile ale Dunării.

„Galaţi 3” este un remorcher maritim destinat activităţii de remorcare pe Dunărea maritimă, în bara Sulina si zona maritim-costieră, până la 20 Mm față de țărm.

Nava a fost construită în anul 1983 la Şantierul Naval Drobeta-Turnu Severin, are corpul din oţel, este prevăzută cu două punți, având suprastructura amplasată în prova și are instalația de propulsie prevăzută cu două elice cu pas reglabil, acţionată de două motoare tip 6LDSR, cu puterea de 1 200 CP fiecare.

Clasa navei: ANR/zona de navigație – maritim-costieră, până la 6 Mm față de țărm.

Obiectivul remotorizării remorcherului este îmbunătățirea performanţelor tehnico-economice ale acestuia, precum și respectarea normelor de mediu în vigoare. Operațiunea va consta în înlocuirea motoarelor principale, cu motoare moderne de tip Diesel, în patru timpi, supraalimentate, având regim de turații semirapid sau rapid, regim de funcționare – heavy duty și puterea de minim 1 200 CP fiecare, ce vor respecta normele de poluare în vigoare.

Motoarele și echipamentele adiționale vor fi livrate de producători certificați de Autoritatea Navală Română sau de o societate de clasificare membră IACS şi care are sisteme de service bine organizate în România.

Pentru realizarea scopului susmenționat, prestatorul are obligativitatea realizării unui proiect tehnic, care să cuprindă toată documentația necesară îndeplinirii acestuia, proiect aprobat de Autoritatea Navală Română – Serviciul Avizări Produse Navale, Industriale şi Supraveghere Piaţă Bucureşti.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Tractiune la carlig. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 8
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate.

1. Ofertantii (ofertanți individuali/ofertanți asociați), terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, art. 178 și art. 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— alte documente edificatoare, după caz.

Completarea DUAE se va face conform link: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/arhive/news-feed/100000440

2. Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016. Se va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire de către ofertanți (ofertanți individuali/ofertanți asociați), terți susținători și subcontractanți. Declarația se va prezenta, doar la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul entității contractante în prezenta procedură de achiziție sunt:

— Sorin Crețu – director general;

— Dorian Dumitru – director general adjunct;

— Felicia Tănase – director economic;

— Cristian Șendrea – director comercial;

— Carp Corneliu – sef Serviciu tehnic, radiocomunicații, modernizări nave;

— Emil Romi Satnoeanu – coordonator Compartiment modernizări mecano-energetic, radiocomunicații;

— Florin Movila – inginer Compartiment modernizări mecano-energetic, radiocomunicații;

— Catalina Catrinel Dumbrava – sef Serviciu investitii, programe finantare externa;

— Radu Mihail Rus – sef Birou investitii;

— Carpov Mirela Nicoleta – economist Birou investitii;

— Lucian Gradinaru – economist Birou investitii;

— Cristoloveanu Ovidiu – inginer Birou investitii;

— Mihaela Violeta Lisinschi – șef Serviciu achiziții publice și evidenta materialelor;

— Catalina Mihăilă – șef Birou achiziții publice;

— Nicoleta Cristina Tudor – referent de specialitate Birou achiziții publice;

— Camelia Soare – economist Birou achiziții publice;

— Cristina Avram – economist Birou achiziții publice;

— Livia Daniela Cristea – economist Birou achiziții publice;

— Dorina Stătescu – referent de specialitate Birou achiziții publice;

— Elena Ungureanu – șef Serviciu contabilitate;

— Gina Constantinescu – șef Serviciu juridic, recuperare debite și relația cu organizațiile sindicale;

— Mariana Profir – consilier juridic Serviciu juridic, recuperare debite și relația cu organizațiile sindicale;

— Daniela Lupu – consilier juridic Serviciu juridic, recuperare debite și relația cu organizațiile sindicale;

— Oana Ștefănache – consilier juridic Serv. juridic, recuperare debite și relația cu organizațiile sindicale;

— Adriana Dimitriu – șef Birou control financiar preventiv;

— Aurelia Daniela Vlad – economist Birou control financiar preventiv;

— Cristina Chelbașu – economist Birou control financiar preventiv.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate: operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare. Se vor prezenta informații privind subcontractanții (dacă este cazul). Ofertanții vor menționa partea/părțile (procent și activitate) din contract pe care urmează să o/le subcontracteze și datele de identificare ale subcontractanților propuși. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat, pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia și semnat cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat digital calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Entitatea contractantă ia în considerare capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși, pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat servicii de modernizare și/sau reparare nave în ultimii trei ani, raportat la data-limită de depunere a ofertei, în valoare cumulată de minimum 1 300 000 RON fără TVA. Numărul de ani solicitanți în vederea demonstrării experienței similare se va calcula prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor. Pentru transformarea în lei/euro se va utiliza cursul mediu pentru anul:

— 2017 – 1 EUR = 4,5362 RON;

— 2018 – 1 EUR = 4,6535 RON;

— 2019 – 1 EUR = 4,7452 RON.

Pentru experiența similară din 2020, se va aplica cursul leu/euro afișat de BNR pentru data în care se publică anunțul de participare. Pentru alta monedă decât euro, se va aplica cursul mediu anual leu/altă valută comunicat de BNR pentru fiecare an în parte, publicat pe site-ul http://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx

În cazul în care ofertantul a participat într-o asociere sau ca subcontractant, valoarea luată în considerare va cuprinde numai partea prestată de operatorul economic ofertant, pentru serviciile similare. În cazul în care ofertantul a participat ca subcontractant, documentele vor fi confirmate de beneficiarul final care atesta faptul că respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractant. Se vor prezenta informatii privind asociatii (daca este cazul). În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și/sau profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE, în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate tehnică și profesională. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). În cazul în care operatorul economic/ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirmă că va pune la dispoziția ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate. Sustinerea acordata de tert va fi luata in considerare ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

(a) tertul/tertii sustinatori pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului/candidatului;

(b) ofertantul/candidatul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele autoritatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE și se va prezenta acordul de subcontractare (dacă este cazul). Alte documente referitoare la situația subcontractanților, precum și documentele justificative care probează cele asumate în acordul de subcontractare vor fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Subcontractantul va prezenta declarații privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 73, art. 177, art. 178 și art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achiziții le sectoriale. Entitatea contractantă va solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractelor încheiate între contractant și subcontractant/subcontractanți nominalizat(i) în ofertă, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente, să fie în concordanta cu oferta și se vor constitui în anexa la contractul de achiziție publică. Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului nu este diminuată în cazul în care o parte/părți din acesta sunt îndeplinite de subcontractanți.

Se va completa DUAE, respectiv ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător va completa DUAE – partea IV „Criteriile de selecție” – secțiunea C „Capacitatea tehnică și profesională”, indicând în mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel puțin: obiectul contractului, beneficiarul serviciilor prestate, tipul serviciilor prestate, valoarea serviciilor prestate în ultimii trei ani, raportat la data-limită de depunere a ofertelor, data si numarul procesului-verbal de receptie. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea entității contractante, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar/procese-verbale de recepție, documente constatatoare emise de autoritățile contractate din care să reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnică, respectiv serviciile prestate, perioada de prestare și valoarea acestora. În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, se va completa DUAE și prezenta actul de asociere. Alte documente solicitate referitoare la asociere (dacă este cazul) vor fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. În cazul în care operatorul economic/ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată de către o altă persoană, se va completa DUAE și se va prezenta angajamentul ferm al terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care sa rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora). Alte documente aferente situației terților susținători, precum și documentele justificative care probează cele asumate în angajament vor fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Tertul sustinator va prezenta declaratii privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73, art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Cuantumul GP 26 500 RON. În cazul prezentării GP în altă moneda, cursul de schimb la care se va face echivalența leu/altă valută va fi cursul BNR valabil cu cinci zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor. Per. de valabilitate a GP este patru luni de la termenul-limită de depunere a ofertelor. GP se constit. prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. GP trebuie să fie irevocabilă și să fie constituită în suma și pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire. Instrumentul de garantare (inclusiv OP/chitanta privind plata primei de asigurare) sau ordinul de virament se transmite în SEAP, împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata GP se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a entit. contract., pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul RO75BRDE180SV03879541800, deschis la BRD Galati. Documentul de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data-limită de depunere a ofertelor. In cazul depunerii ofertei in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Ent. contract. poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. În cazul în care ofertantul îsi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a GP va fi prelungita în mod corespunzator. În situatia în care ofertantul nu extinde valabilitatea ofertei si/sau a GP, se considera ca acesta si-a retras oferta si va fi exclus din procedura. Entit. contract. are dreptul de a retine GP, ofertantul pierzând suma, în oricare din sit. prev. la art. 43 din anexa la HG nr. 394/2016 cu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/05/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/09/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/05/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Până la data-limită de depunere a ofertelor, pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare, operatorii economici vor depune în SEAP, formularul DUAE.

Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, prevăzută la art. 67 alin. (1) și (4), art. 76 alin. (1) și (3), art. 129 alin. (2) și (3) din anexa la H.G. nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE deja configurat de entitatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către entitatea contractantă în secțiunea dedicată acestuia.

Modalitatea de completare a DUAE este descrisa in ghidul de utilizare al DUAE pentru operatorii economici de pe site-ul ANAP, respectiv link-ul: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/archive/news-feed/100000440

In conformitate cu art. 54 alin. (3) din anexa la HG nr. 394/2016, operatorul economic are obligatia de a include in oferta o lista cuprinzand intreprinderile afiliate, in masura in care acestea exista.

Orice posibil ofertant are dreptul de a solicita clarificari despre elementele cuprinse in prezenta documentatie. Eventualele solicitari de clarificari privind prezenta documentatie vor fi transmise în SEAP la secțiunea dedicată, respectiv sectiunea „Intrebari”.

Entitatea contractanta va răspunde la clarificarile solicitate în legatura cu documentatia de atribuire, tot in SEAP.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor, cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit cu privire la clauzele contractuale obligatorii ce sunt parte a documentatie de atribuire. Astfel, daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt defavorabile, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate, ele sa fie aduse la cunostiinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Potrivit art. 143 alin. (3) din anexa la HG nr. 394/2016, oferta este considerata neconforma daca contine propuneri de modificare ale clauzelor contractuale pe care le-a stabilit entitatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective.

Entitatea contractanta are obligaţia de a publica in SEAP răspunsul la solicitările de clarificări, fără a dezvălui identitatea solicitanţilor. In acest sens, aceasta va proceda la accesarea secţiunii dedicate din SEAP.

La semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta integral, fara stersaturi sau omisiuni, contractul/contractele de subcontractare.

Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative, ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Entitatea contractanta nu va fi responsabila fata de ofertanti pentru niciun fel de pagube datorate intarzierii sau anularii procedurii, in cazul in care nu se poate asigura sursa de finantare.

Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale în aceste domenii, prevazute în documentatia de atribuire.

In cazul în care se constata ca pe primul loc se claseaza mai multe oferte care au preturi egale, entitatea contractanta va solicita ofertantilor respectiv [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642/+40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Persoana care se consideră vătămată poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: R.A. Administraţia Fluvială a Dunării de Jos – Serviciul juridic, recuperare debite și relația cu organizațiile sindicale
Postanschrift: Str. Portului nr. 32
Ort: Galaţi
Postleitzahl: 800025
Land: Rumänien
E-Mail: constantinescu.gina@afdj.ro
Telefon: +40 236460016/308
Fax: +40 236460847

Internet-Adresse: www.afdj.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/03/2020