Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 146585-2020

26/03/2020    S61    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Planungsleistungen im Bauwesen

2020/S 061-146585

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
Postanschrift: ul. Targowa 74
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 03-734
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Rudy
E-Mail: Tomasz.Rudy@plk-sa.pl
Telefon: +48 123933455
Fax: +48 123931562

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.plk-sa.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: obsługa sieci świadczących usługi w zakresie transportu kolejowego

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji przedprojektowej w ramach projektu: Wstępne studium wykonalności kolejowych inwestycji infrastrukturalnych w Małopolsce

Referenznummer der Bekanntmachung: IREZA3g-216-02/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji przedprojektowej w ramach projektu: „Wstępne studium wykonalności kolejowych inwestycji infrastrukturalnych w Małopolsce”

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21
Hauptort der Ausführung:

Obszar województwa małopolskiego, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji przedprojektowej w ramach projektu: „Wstępne studium wykonalności kolejowych inwestycji infrastrukturalnych w Małopolsce”:

— etap I: prace wstępne i konsultacje z interesariuszami,

— etap II: prognostyczne analizy przewozowe ruchu pasażerskiego,

— etap IIIA: opracowanie bazowego modelu mikrosymulacyjnego,

— etap IIIB: mikro symulacyjne analizy ruchowo-eksploatacyjne,

— etap IIIC: analiza możliwości realizacji rozkładu jazdy przewidywanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

— etap IIID: analiza wybranych lokalizacji przystanków osobowych,

— etap IVA: analizy etapowania rozwiązań docelowych,

— etap IVB: analiza wielokryterialna,

— etap V: koncepcyjne układy torowe,

— etap VI: synteza projektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym tom III niniejszej SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 185-451395
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie dokumentacji przedprojektowej w ramach projektu: Wstępne studium wykonalności kolejowych inwestycji infrastrukturalnych w Małopolsce

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/03/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Infra Centrum Doradztwa sp. z o.o.
Postanschrift: Domaniewska 47/10
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 02-672
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Instytut Kolejnictwa
Postanschrift: Chłopickiego 50
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 04-275
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 000 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 833 333.33 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Tam, gdzie w SIWZ lub jej częściach czy załącznikach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, urządzeń lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

2. Zamawiający nie przewidział udzielenia podobnych zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) Pzp.

3. Cd pkt III.1.1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu, zgodnie z zapisami pkt 23 IDW, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Zamawiający, może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

a) okoliczności, o których mowa w jednolitym dokumencie Wykonawcy,

b) okoliczności, o których mowa w jednolitym dokumencie dotyczącym każdego z podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, w zakresie pkt 9.3.1–9.3.7 tomu I SIWZ – IDW zamieszczonego na stronie Zamawiającego pod adresem (https://zamowienia.plk-sa.pl).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy
Postanschrift: pl. Matejki 12
Ort: Kraków
Postleitzahl: 31-157
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/03/2020