TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 146594-2015

Vis forkortet udgave

29/04/2015    S83

Luxembourg-Luxembourg: Statistikker over innovation (revision af »Oslomanualen 2005«)

2015/S 083-146594

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Eurostat
Postadresse: Jean Monnet-Bygningen, rue Alcide de Gasperi
By: Luxembourg
Postnummer: 2920
Land: Luxembourg
Att: fr. Maria Helena Figueira, direktør for Direktorat G »Global virksomhedsstatistik«
Mailadresse: estat-directorate-g-call-for-tenders@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-32600

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/eurostat

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Eurostat, Direktorat G: Global virksomhedsstatistik, afdeling G1: Virksomhedsstatistik — koordinering og registre, CSB Direktorat G
Postadresse: kontor BECH B4/313, Jean Monnet-Bygningen, rue Alcide de Gasperi
By: Luxembourg (Kirchberg)
Postnummer: 2920
Land: Luxembourg
Att: fr. Maria-Helena Figueira
Mailadresse: estat-directorate-g-call-for-tenders@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-32600
Internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Eurostat, enhed A.5
Postadresse: (CAD) BECH F2/907, Jean Monnet-Bygningen — hovedindgangen, rue Albert Wehrer
By: Luxembourg (Kirchberg)
Postnummer: 2920
Land: Luxembourg

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: statistikker.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Statistikker over innovation (revision af »Oslomanualen 2005«).
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 10: Markeds- og opinionsundersøgelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Formålet med denne kontrakt er revidering af »Oslomanualen 2005«.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79330000 Statistiske tjenesteydelser

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Kontraktens omfang anslås til ca. 150 persondage i løbet af den maksimale kontraktvarighed (18 måneder).
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 18 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Se venligst udbudsmaterialet på følgende link:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Se venligst udbudsmaterialet på følgende link:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Se venligst udbudsmaterialet på følgende link:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se venligst udbudsmaterialet på følgende link:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se venligst udbudsmaterialet på følgende link:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Se venligst udbudsmaterialet på følgende link:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Forståelse. Vægtning 10

2. Teknisk indfaldsvinkel og metodologi. Vægtning 50

3. Arbejdsplan og tidsskema. Vægtning 15

4. Ledelsesforanstaltninger. Vægtning 10

5. Kvalitetstiltag. Vægtning 15

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
ESTAT/G/2015/006.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 2.6.2015
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
12.6.2015 - 16:30
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 19.6.2015 - 10:00

Sted:

Europa-Kommissionen, Eurostat, lokale B4/444, Joseph Bech-Bygningen, 5, rue Alphonse Weicker, 2721 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBOURG.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja
Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: 1 bemyndiget repræsentant for hver tilbudsgiver må være til stede ved åbningen af bud. Der skal fremlægges en skriftlig autorisation, underskrevet af tilbudsgiveren eller dennes behørigt bemyndigede stedfortræder, for formanden for åbningsudvalget.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført i punkt I.1 (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724). Webstedet vil blive opdateret løbende, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i udbudsperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1. Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage. Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17.4.2015