Teenused - 146594-2015

Kuva koondatud vaade

29/04/2015    S83

Luksemburg-Luxembourg: Innovatsioonistatistika ("Oslo käsiraamatu 2005" läbivaatamine)

2015/S 083-146594

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Eurostat
Postiaadress: Jean Monnet' hoone, rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2920
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: pr Maria Helena Figueira, globaalse ettevõtlusstatistika direktoraadi (direktoraadi G) direktor
E-post: estat-directorate-g-call-for-tenders@ec.europa.eu
Faks: +352 4301-32600

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/eurostat

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Eurostat, direktoraat G – globaalne ettevõtlusstatistika, üksus G1: ettevõtlusstatistika – koordineerimine ja registrid, CSB direktoraat G
Postiaadress: büroo BECH B4/313, Jean Monnet' hoone, rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg (Kirchberg)
Sihtnumber: 2920
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: pr Maria-Helena Figueira
E-post: estat-directorate-g-call-for-tenders@ec.europa.eu
Faks: +352 4301-32600
Internetiaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Eurostat, üksus A.5
Postiaadress: (CAD) BECH F2/907, Jean Monnet' hoone – peasissekäik, rue Albert Wehrer
Linn: Luxembourg (Kirchberg)
Sihtnumber: 2920
Riik: Luksemburg

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Muu: statistika.
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Innovatsioonistatistika ("Oslo käsiraamatu 2005" läbivaatamine)
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 10: Turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitlustega seotud teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: töövõtja ruumid.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Käesoleva lepingu ese on "Oslo käsiraamatu 2005" läbivaatamine.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

79330000 Statistikateenused

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Lepingu eeldatav maht on ligikaudu 150 inimtööpäeva lepingu maksimaalse kestuse jooksul (18 kuud).
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 18 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Vt pakkumise iseloomustust järgmise lingi kaudu:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt pakkumise iseloomustust järgmise lingi kaudu:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Vt pakkumise iseloomustust järgmise lingi kaudu:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumise iseloomustust järgmise lingi kaudu:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumise iseloomustust järgmise lingi kaudu:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
vt pakkumise iseloomustust järgmise lingi kaudu:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid

majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes alljärgnevatest pakkumuste hindamise kriteeriumidest

1. Arusaamine. Osakaal 10

2. Tehniline käsitlusviis ja metoodika. Osakaal 50

3. Tööplaan ja ajakava. Osakaal 15

4. Juhtimise korraldamine. Osakaal 10

5. Kvaliteedi tagamine. Osakaal 15

IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
ESTAT/G/2015/006.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumentide taotluste laekumise või dokumentidega tutvumise tähtaeg: 2.6.2015
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
12.6.2015 - 16:30
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 12 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 19.6.2015 - 10:00

Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Komisjon, Eurostat, ruum B4/444, Joseph Bechi hoone, 5, rue Alphonse Weicker, 2721 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: pakkumiste avamisel võib osaleda iga pakkuja 1 volitatud esindaja. Kirjalik volitus, mille on allkirjastanud pakkuja või tema korrakohaselt volitatud esindaja, tuleb esitada pakkumiste avamise komisjoni juhatajale.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave

Pakkumisdokumendid saab alla laadida punktis I.1 nimetatud aadressil (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724). Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumismenetluse vältel uuendusi ja muudatusi kontrollida.

VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine

Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1 nimetatud hankijale. Juhul kui kogetakse halduslikku omavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Selline kaebus ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist. Punktis VI.4.1 nimetatud organile võib apellatsioone esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
17.4.2015