Storitve - 146594-2015

Prikaži skrčeni pogled

29/04/2015    S83

Luksemburg-Luxembourg: Inovacijska statistika (revizija priročnika „Oslo Manual 2005“)

2015/S 083-146594

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat
Poštni naslov: stavba Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
V roke: ga. Maria Helena Figueira, direktorica Direktorata G „Globalna statistika podjetij“
E-pošta: estat-directorate-g-call-for-tenders@ec.europa.eu
Telefaks: +352 4301-32600

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/eurostat

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat, Direktorat G: Globalna statistika podjetij, Enota G1: Statistika podjetij – koordiniranje in registri; Direktorat G CSB
Poštni naslov: pisarna BECH B4/313, stavba Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg (Kirchberg)
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
V roke: ga. Maria Helena Figueira
E-pošta: estat-directorate-g-call-for-tenders@ec.europa.eu
Telefaks: +352 4301-32600
Internetni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat, Enota A.5
Poštni naslov: (CAD) BECH F2/907, stavba Jean Monnet – glavni vhod, rue Albert Wehrer
Kraj: Luxembourg (Kirchberg)
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Drugo: statistika.
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Inovacijska statistika (revizija priročnika „Oslo Manual 2005“)
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 10: Storitve na področju raziskav trga in javnega mnenja
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: prostori izvajalca.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Predmet naročila je revizija priročnika „Oslo Manual 2005“.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

79330000 Statistične storitve

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Obseg naročila je ocenjen na približno 150 delovnih dni na osebo za najdaljše trajanje naročila (18 mesecev).
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 18 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Glejte razpisne specifikacije na naslednji povezavi:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glejte razpisne specifikacije na naslednji povezavi:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Glejte razpisne specifikacije na naslednji povezavi:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: glejte razpisne specifikacije na naslednji povezavi:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: glejte razpisne specifikacije na naslednji povezavi:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
glejte razpisne specifikacije na naslednji povezavi:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724

III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe

Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila

1. Razumevanje. Ponder 10

2. Tehnični pristop in metodologija. Ponder 50

3. Delovni načrt in časovni razpored. Ponder 15

4. Ukrepi glede upravljanja. Ponder 10

5. Ukrepi glede zagotavljanja kakovosti. Ponder 15

IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
ESTAT/G/2015/006.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: 2.6.2015
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.6.2015 - 16:30
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 12 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 19.6.2015 - 10:00

Kraj:

Evropska komisija, Eurostat, soba B4/444, stavba Joseph Bech, 5, rue Alphonse Weicker, 2721 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: pri tem odpiranju ponudb je lahko prisoten 1 pooblaščeni zastopnik vsakega ponudnika. Pisno dovoljenje, ki ga je podpisal ponudnik ali njegov ustrezno pooblaščeni agent, je treba predložiti predsedniku odbora za odpiranje.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije

Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos na naslovu, navedenem v točki I.1 (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=724). Spletna stran se bo redno posodabljala, za preverjanje dopolnitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.

VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb

Navedite rok za vložitev pritožb: morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku iz točke I.1. Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, ki predstavljajo podlago za pritožbo (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne vpliva na zadržanje časovnega roka za sprožitev pritožbe ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb. Pritožbo lahko vložite pri organu iz točke VI.4.1 v 2 mesecih od obvestila o sklepu o oddaji naročila.

VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17.4.2015