Diensten - 14683-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Belfast: Makelaarsdiensten

2019/S 008-014683

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Northern Ireland Housing Executive
2 Adelaide Street
Belfast
BT2 8BP
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: James McErlean
E-mail: james.mcerlean@nihe.gov.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendersni.gov.uk/epps

Adres van het kopersprofiel: https://etendersni.gov.uk/epps

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

T1459 — Tender for the Valuation of NIHE Housing Stock for Year End Financial Statements

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
70000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Housing Executive invites tenders from surveyors for the provision of a valuation service, in accordance with the Royal Institution of Chartered Surveyors Valuation — professional standards (“the RICS Red Book”), in respect of the Housing Executive’s housing stock for its year-end financial statements over a 5 year cycle (year end 31.3.2019 to year end 31.3.2023).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 300 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
70000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKN0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Housing Executive invites tenders from surveyors for the provision of a valuation service, in accordance with the Royal Institution of Chartered Surveyors Valuation — professional standards (“the RICS Red Book”), in respect of the Housing Executive’s housing stock for its year-end financial statements over a 5 year cycle (year end 31.3.2019 to year end 31.3.2023).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

The contract is for the period the 18 .12. 2018 until the 30.9.2023.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 210-480156
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Contract

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Land Property Services
Lanyon Plaza
Belfast
BT1 3LP
Verenigd Koninkrijk
E-mail: sean.daly@dfpni.gov.uk
NUTS-code: UK

Internetadres: https://etendersni.gov.uk/epps

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 253 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Royal Courts of Justice
Chichester Street
Belfast
BT1 3JF
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019