Diensten - 14686-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Schoonmaken van kantoren

2019/S 008-014686

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
84397956623
Antuna Mihanovića 3
Zagreb
10000
Kroatië
Contactpersoon: Marko Vukoja, Valentina Fiket- Gavran
Telefoon: +385 14925650 / +385 14595418
E-mail: nabava@mirovinsko.hr
Fax: +385 14577105
NUTS-code: HR0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mirovinsko.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Ostalo

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom poslovnog prostora Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Referentienummer: V-10/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom poslovnog prostora Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 296 216.79 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom posl. pr. HZMO-a, SS, PS u Zagrebu, PU u KA,PU u SK, s ispostavama i poslovnog prostora arhive u Jastrebarskom

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Središnja služba, PS Zagreb, PU Karlovac i PU Sisak, s ispostavama te arhivom u Jastrebarskome.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom poslovnog prostora.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Tehničko/kvalitativna svojstva (K) / Weging: 10 % (10 bodova)
Prijs - Weging: 90 % (90 bodova)
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom posl. pr. HZMO-a, PS OS, PU PŽ, PU SB i PU VU, s ispostavama

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR0
Voornaamste plaats van uitvoering:

PS Osijek, PU Požega, PU Slavonski Brod i PU Vukovar, s ispostavama.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom poslovnog prostora.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Tehničko/kvalitativna svojstva (K) / Weging: 10 % (10 bodova)
Prijs - Weging: 90 % (90 bodova)
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom posl. pr. HZMO-a, PS RI, PU GS i PU PU, s ispostavama

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR0
Voornaamste plaats van uitvoering:

PS Rijeka, PU Gospić i PU Pula, s ispostavama.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom poslovnog prostora.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Tehničko/ kvalitativna svojstva (K) / Weging: 10 % (10 bodova)
Prijs - Weging: 90 % (90 bodova)
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom posl. pr. HZMO-a, PS ST, PU DU, PU ŠI i PU ZD, s ispostavama

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR0
Voornaamste plaats van uitvoering:

PS Split, PU Dubrovnik, PU Šibenik i PU Zadar, s ispostavama.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom poslovnog prostora.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Tehničko/ kvalitativna svojstva / Weging: 10 % (10 bodova)
Prijs - Weging: 90 % (90 bodova)
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom posl. pr. HZMO-a, PS VŽ, PU BJ, PU u ČK, PU KC i PU VT, s ispostavama

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90919200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR0
Voornaamste plaats van uitvoering:

PS Varaždin, PU Bjelovar, PU Čakovec, PU Koprivnica i PU Virovitica, s ispostavama.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom poslovnog prostora.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Tehničko/ kvalitativna svojstva / Weging: 10 % (10 bodova)
Prijs - Weging: 90 % (90 bodova)
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 182-412356
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Milina usluge j.d.o.o.
70273797250
Izidora Kršnjavoga 24
Vukovar
32000
Kroatië
Telefoon: +385 951998456
E-mail: milinausluge01@gmail.com
NUTS-code: HR04
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Blistavo čisto j.d.o.o.
48014215003
Ljubljanica 18
Zagreb
10000
Kroatië
Telefoon: +385 923344249
E-mail: blistavo.cisto2@gmail.com
NUTS-code: HR04
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 344 067.29 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Adriatic servis d.o.o.
94765037768
Andrije Hebranga 9
Zadar
23000
Kroatië
Telefoon: +385 23493800
E-mail: mile.zupan@adriatic-servis.com
Fax: +385 23230120
NUTS-code: HR033
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 351 676.81 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Adriatic servis d.o.o.
94765037768
Andrije Hebranga 9
Zadar
23000
Kroatië
Telefoon: +385 23493800
E-mail: mile.zupan@adriatic-servis.com
Fax: +385 23230120
NUTS-code: HR033
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 354 679.20 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Milina usluge j.d.o.o.
70273797250
Izidora Kršnjavoga 24
Vukovar
32000
Kroatië
Telefoon: +385 951998456
E-mail: milinausluge01@gmail.com
NUTS-code: HR04
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Blistavo čisto j.d.o.o.
48014215003
Ljubljanica 18
Zagreb
10000
Kroatië
Telefoon: +385 923344249
E-mail: blistavo.cisto2@gmail.com
NUTS-code: HR04
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 245 793.49 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatië
Telefoon: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
DKOM
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatië
Telefoon: +385 14559933
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559333

Internetadres: www.dkom.hr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019