We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 146869-2022

21/03/2022    S56

Poland-Zgorzelec: Natural risks or hazards protection services

2022/S 056-146869

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Zarząd Zlewni w Zgorzelcu.
Postal address: Słowackiego 9e
Town: Zgorzelec
NUTS code: PL515 Jeleniogórski
Postal code: 59-900
Country: Poland
Contact person: Anna Rosa
E-mail: anna.rosa@wroclaw.rzgw.gov.pl
Internet address(es):
Main address: https://wroclaw.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe
Address of the buyer profile: https://wroclaw.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://wroclaw.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa osoba prawna
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Konserwację wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Zgorzelcu „

Reference number: WR.ROZ.2810.22.2022
II.1.2)Main CPV code
90721800 Natural risks or hazards protection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Pzedmiotem zamówienia są usługi polegajace na koszeniu wałów przeciwpowodziowych połozonych na terenie działania Nadzorów Wodnych w Zgorzelcu , Lubsku z podziałem na części

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 448 302.80 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wały przeciwpowodziowe rzeki Nysy Łużyckiej i rz. Bielawka 1 krotne koszenie wałów na terenie Nadzoru Wodnego w Zgorzelcu

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90721800 Natural risks or hazards protection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Description of the procurement:

Wały przeciwpowodziowe rzeki Nysy Łużyckiej i rz. Bielawka 1 krotne koszenie wałów na terenie Nadzoru Wodnego w Zgorzelcu. Prace polegające na jednokrotnym mechanicznym wykaszaniu porostów ze skap i koron wału przy użyciu kosiarki bijakowej oraz ręcznym wykaszaniu porostów gęstych twardych ze skap wału

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Skrócenie terminu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 138 742.70 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Jednostka realizująca postępowanie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 257 Pzp

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wały przeciwpowodziowe rzeki Nysy Łużyckiej od Żytowania do Przewozu na terenie Nadzoru Wodnego w Lubsku - koszenie wałów, Konserwacja przepustów wałowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Nysy Łużycki

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90721800 Natural risks or hazards protection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL43 Lubuskie
II.2.4)Description of the procurement:

Wały przeciwpowodziowe rzeki Nysy Łużyckiej od Żytowania do Przewozu na terenie Nadzoru Wodnego w Lubsku - koszenie wałów, Konserwacja przepustów wałowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Nysy Łużyckiej od Żytowania do Dąbrowy na terenie Nadzoru Wodnego w Lubsku.Prace polegające na jednokrotnym mechanicznym wykaszaniu porostów ze skap i koron wału przy użyciu kosiarki bijakowej oraz ręcznym wykaszaniu porostów gęstych twardych ze skap wału.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Skrócenie terminu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 309 560.10 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Jednostka realizująca postępowanie : Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postęowania , o której mowa w art 257 Pzp

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie :

dla części 1 prace konserwacyjne na wałach przeciwpowodziowych o łącznej długości minimum 10 km (usługi się sumują)

dla części 2 prace konserwacyjne na wałach przeciwpowodziowych o łącznej długości minimum 10 km (usługi się sumują)

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. W celu tymczasowego potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja α jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (formularz JEDZ). Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji α wczęści IV jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, wówczas nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. 2. Zamawiający zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, w celu potwierdzenia spełniania w/w warunków, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnego na dzień złożenia wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z Projektowanym postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/04/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/04/2022
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej PGW Wody Polskie i dokonywanie po przez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Podstawy wykluczenia oraz podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz ust. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 2. Wykonawca wraz z ofertą składa JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, Wykonawca składa JEDZ dotyczący tych podmiotów, celem tymczasowego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 3.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego; 3.2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 3.3. oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1, są: 2.1. odwołanie; 2.2. skarga do sądu. 3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2022