Услуги - 146893-2020

27/03/2020    S62

Бeлгия-Брюксел: Рамков договор за услуги за оценяване, изготвяне на оценка на въздействието и съответствието, подкрепа за политиките и правен анализ

2020/S 062-146893

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 024-052527)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Пощенски адрес: Office MO59 04/21
Град: Brussels
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за услуги за оценяване, изготвяне на оценка на въздействието и съответствието, подкрепа за политиките и правен анализ

Референтен номер: JUST/2020/PR/03/001
II.1.2)Основен CPV код
79000000 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обособена позиция 1: Услуги за оценяване, изготвяне на оценка на въздействието и свързани услуги по подкрепа за политиките в сферата на политиките за правосъдие и потребителите.

Обособена позиция 2: Услуги по правен анализ, включително оценка на съответствието на националните мерки за транспониране в сферата на политиките за правосъдие и потребителите.

Обособена позиция 3: Услуги за оценяване на съответствието и правен анализ, свързани с прехвърлянето на лични данни от държави — членки на ЕС, към трети държави.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/03/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 024-052527

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 30/03/2020
Местно време: 12:00
Да се чете:
Дата: 14/04/2020
Местно време: 12:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 01/04/2020
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 16/04/2020
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Моля, проверете също и поправката на документите за обществената поръчка.