Diensten - 14705-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Évin-Malmaison: Vuilniswagens

2019/S 008-014705

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Symevad
60 rue Mirabeau Prolongée
Évin-Malmaison
62141
Frankrijk
Contactpersoon: Carolyne Debruyne
Telefoon: +33 321743599
E-mail: c.debruyne@symevad.org
Fax: +33 321743523
NUTS-code: FRE12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.symevad.org/

Adres van het kopersprofiel: http://symevad.e-marchespublics.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Syndicat mixte
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Traitement et valorisation des déchets

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location de bennes et transport des déchets des déchetteries du Symevad

Referentienummer: 2018-AO-06
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144511 - PA01
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Location de bennes et transport des déchets des déchetteries du Symevad.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 158 820.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Déchetteries du secteur CAHC (62)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000
90512000
34144511 - PA01
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE
Voornaamste plaats van uitvoering:

4 déchetteries du territoire du Symevad, secteur CAHC (Hénin Carvin) (62).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location de bennes et transport de déchets.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Déchetteries du secteur CAD (59)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000
90512000
34144511 - PA01
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE
Voornaamste plaats van uitvoering:

5 sites de déchetteries du territoire du Symevad, secteur CAD (Douaisis) (59).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location de bennes et transport de déchets.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Déchetteries du secteur CCOM (62)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000
90512000
34144511 - PA01
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE
Voornaamste plaats van uitvoering:

4 déchetteries du territoire du Symevad, secteur CCOM (Osartis Marquion) (62).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Location de bennes et transport de déchets.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 173-392670
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-AO-06
Perceel nr.: 1
Benaming:

Déchetteries du secteur CAHC (62)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Veolia Propreté Nord Normandie
74555011100520
115 rue de Chanzy
Lezennes
59260
Frankrijk
NUTS-code: FRE11
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 972 270.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Rotation de bennes

Rechargement et transport de déchets verts et gravats

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-AO-06
Perceel nr.: 2
Benaming:

Déchetteries du secteur CAD (59)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SASU Wiart
31944876700016
587 rue Clémenceau
Lambres-lez-Douai
59552
Frankrijk
NUTS-code: FRE11
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 249 010.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 2 025 000.00 EUR
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Rechargement et transport de déchets verts et gravats

Compaction de déchets dans des bennes à l'aide d'un rouleau compacteur

Mise à disposition de bennes, fourniture de big-bag spécifique et transport de bennes contenant des tôles de fibro-ciment,

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-AO-06
Perceel nr.: 3
Benaming:

Déchetteries du secteur CCOM (62)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SASU Wiart
31944876700016
587 rue Clémenceau
Lambres-lez-Douai
59552
Frankrijk
NUTS-code: FRE11
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 937 540.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 925 000.00 EUR
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Compaction de déchets dans des bennes à l'aide d'un rouleau compacteur

Mise à disposition de bennes, fourniture de big-bag spécifique et transport de bennes contenant des tôles de fibro-ciment,

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Lille
5 rue Geoffroy Saint-Hilaire, CS 62039
Lille Cedex
59014
Frankrijk
Telefoon: +33 359542342
E-mail: greffe.ta-lille@juradm.fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Les renseignements concernant les délais et voies de recours (référé précontractuel, recours pour excès de pouvoir, plein contentieux) peuvent être obtenus auprès de l'instance chargée des recours désignée ci-dessous.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019