We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 147060-2022

21/03/2022    S56

Poland-Krzeszowice: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2022/S 056-147060

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Krzeszowice
National registration number: PL
Postal address: ul. Grunwaldzka 4
Town: Krzeszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Magdalena Ciałowicz
E-mail: zamowienia@um.krzeszowice.pl
Telephone: +48 122520803
Fax: +48 122520803
Internet address(es):
Main address: www.gminakrzeszowice.pl
Address of the buyer profile: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,m,330168,2020.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.miniportal.uzp.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie SEKTORA II gminy Krzeszowice

Reference number: RGK.271.4.2022
II.1.2)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie sektora II gminy Krzeszowice. Sektor II gminy Krzeszowice obejmuje następujące miejscowości: Frywałd, Nawojowa Góra, Rudno, Sanka, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas.

2. Szczegółowy zakres usługi oraz wszelkie wymagania dotyczące świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych objętych niniejszym zamówieniem (wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy) zostały opisane:

- w Części II - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz

- w Części III – Wzór Umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90533000 Waste-tip management services
90514000 Refuse recycling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
Main site or place of performance:

gmina Krzeszowice

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie sektora II gminy Krzeszowice.

Rodzaje odpadów objęte przedmiotem zamówienia oraz ich szacunkowe ilości w ciągu roku (w Mg/rok):Odpady zmieszane Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- 2 500;

Frakcje PMTS Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury - 300;

Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych - 240;

Szkło, opakowania ze szkła - 360;

Bioodpady - 550;

Meble i inne odpady wielkogabarytowe - 230;

Razem -4 180.

Zamawiający zastrzega, iż podane wyżej wartości mogą posłużyć do określenia wartości oferty, jednak ilość odpadów może ulegać zmianie w zależności od faktycznej ilości odpadów wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości.

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

a. dostarczenie pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z SWZ

b. przygotowanie przez Wykonawcę harmonogramu odbioru odpadów, zapewniającego regularność i powtarzalność odbierania, by mieszkańcy mogli w łatwy sposób zaplanować przygotowanie odpadów do odbioru. Harmonogram musi zapewnić ciągłość świadczenia usług, tj. przy ustalaniu nowych terminów odbiorów należy uwzględnić dotychczasowe daty wywozów, w celu uniknięcia odstępów pomiędzy terminami odbiorów dłuższych niż 5 tygodni.

c. ewidencjonowanie odbieranych od właścicieli odpadów.

d. świadczenie usług w określonych godzinach.

e. tarowanie pojazdów (ważenie pojazdów przed rozpoczęciem odbierania) oraz ważenie odpadów komunalnych przed ich transportem do instalacji, na terenie PSZOK w Krzeszowicach, ul. Poprzeczna 7.

informowanie o nieselektywnym, bądź niewłaściwym zbieraniu odpadów przez właścicieli nieruchomości.

f. informowanie o nieselektywnym, bądź niewłaściwym zbieraniu odpadów przez właścicieli nieruchomości. Realizacja tej części zamówienia będzie związana m.in. z poniesieniem kosztów wydruku naklejek – szczegóły opisano w rozdziale G niniejszego dokumentu.

g. wyposażenie pojazdów przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia w kamery rejestrujące dzień i godzinę, które umożliwią monitorowanie i kontrolę odbioru odpadów

z nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje:

- odbierania odpadów innych niż odpady komunalne, np. powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej,

- odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

- odbierania odpadów z sektora II gminy Krzeszowice oraz PSZOK,

- odbierania odpadów z koszy ulicznych.

3. Szczegółowy zakres usługi oraz wszelkie wymagania dotyczące świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych objętych niniejszym zamówieniem (wymagania określone na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy) zostały opisane:

- w Części II - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz

- w Części III – Wzór Umowy.

----------

2. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) Fotografie samochodów (całego pojazdu) wymienionych w Dziale 9, ust. 1.4, pkt 2), ppkt a) wraz z ich opisem, z których wynikać będzie spełnienie wszystkich warunków wymienionych w Dziale 9, ust. 1.4, pkt 2), ppkt a).

b) Dokument*, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że wykorzystywany przez niego pojazd przystosowany do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych posiada określoną normę emisji spalin EURO 5 lub EURO 6 lub równoważnej (dokument powiązany z kryterium oceny ofert w zakresie normy emisji spalin).

W szczególności Wykonawca może złożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów: wskazano w SWZ

3. W związku z ust. 2 Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Przeprowadzenie akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Zakończenie realizacji usługi / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Norma emisji spalin / Weighting: 5
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia - 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2022 r.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Ustawy. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień do 50 % wartości zamówienia podstawowego, w sytuacji konieczności dodatkowego świadczenia usługi podstawowej lub podobnej oraz zaistnienia możliwości finansowych w zakresie realizacji zamówienia

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

1) aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez Burmistrza Gminy Krzeszowice) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

2) aktualny wpis do Rejestru podmiotów transportujących odpady, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, prowadzonego przez Marszałka województwa, stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

3) zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w ustawie o odpadach albo (w przypadku gdy Wykonawca będzie zbierał odpady przed ich transportem do miejsca przetwarzania) obowiązujące zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w ustawie o odpadach. Zamawiający dopuszcza przedłożenie przez Wykonawcę umowy z podmiotem posiadającym aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów albo aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów lub innego dokumentu potwierdzającego, iż w/w umowa zostanie zawarta (promesa) – przy czym umowa/promesa ma gwarantować Wykonawcy korzystanie z usług tego podmiotu co najmniej przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym i w zakresie koniecznym do wykonania niniejszego zamówienia publicznego.

Uwaga!

W przypadku powierzenia Podwykonawcy/Dalszym Podwykonawcom części zamówienia wówczas Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca, który będzie realizował przedmiotową usługę odpowiednio w części zamówienia, które będzie realizował, musi spełniać warunek jw.

W przypadku złożenia oferty przez Konsorcjum firm, warunek musi być spełniony przez tego członka konsorcjum, który będzie realizował przedmiotową usługę odpowiednio w zakresie części zamówienia, które będzie realizował.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) oraz wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Uwaga!

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- warunek dotyczący posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej jw. może być spełniony przez Wykonawców wspólnie,

- warunek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia jw. może być spełniony przez Wykonawców wspólnie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) Posiadania doświadczenia.

Warunek będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje:

- co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), w ramach której odebrano odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) z terenu nieruchomości w ilości co najmniej 1.300 Mg/rok

oraz

- co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (np. papier, szkło, tworzywa sztuczne), w ramach której odebrano odpady komunalne segregowane w ilości co najmniej 450 Mg odpadów.

Uwaga!

- Poprzez pojęcie jednej usługi należy rozumieć jedną umowę. Wartość zamówienia to wartość umowy. Zamawiający dopuszcza wykazanie jednej umowy obejmującej łącznie usługę wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie. W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wielkości wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te wielkości Wykonawca obowiązany jest podać w „Wykazie wykonanych usług”, o którym mowa w załączniku nr 5 do SWZ lub w referencjach.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania umów o mniejszej wartości.

- Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 „Wykaz wykonanych usług”.

- Usługi wykraczające poza wymagany charakter nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał wartości, przedmiot, daty wykonania i odbiorców wymienionych usług oraz załączył dokumenty potwierdzające, że ww. usługi zostały wykonane należycie (np. referencje).

- Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być spełniony wspólnie. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się złożenia oświadczenia zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy.

2) Dysponowania potencjałem technicznym.

Warunek będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia potencjałem technicznym tj.:

a) posiadania co najmniej:

- dwóch pojazdów (bezpylnych śmieciarek), z zabudową przeznaczoną do odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Pojazdy przeznaczone do odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powinny umożliwiać odbiór i transport odpadów gromadzonych w pojemnikach o pojemności od 60 l do 1100 l oraz workach o pojemności od 60 l do 120 l,

- jednego pojazdu (bezpylnej śmieciarki), małogabarytowego o DMC pojazdu do 3,5 tony z zabudową przeznaczoną do odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z pojemników,

- dwóch pojazdów przeznaczonych do zbiórki odpadów gromadzonych w sposób selektywny w workach o pojemności od 60 l do 120 l oraz odpadów wielkogabarytowych - luzem.

Minimum level(s) of standards possibly required:

cd. dysponowania potencjałem technicznym:

Uwaga!

Wszystkie pojazdy świadczące usługę objętą przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymogi określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz innych przepisach szczególnych.

Wszystkie pojazdy świadczące usługę objętą przedmiotem zamówienia muszą być przystosowane do szerokości, stopnia nachylenia dróg znajdujących się na terenie gminy Krzeszowice, w szczególności do wąskich dróg oraz trudnych warunków atmosferycznych, mogących występować okresowo.

Wszystkie pojazdy świadczące usługę objętą przedmiotem zamówienia muszą być wyposażone w sprawny monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS), umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów, załadunku i rozładunku odpadów.

Konstrukcja pojazdów powinna zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.

Pojazdy powinny być we właściwym stanie technicznym, oznaczone w widocznym miejscu: nazwą firmy, danymi adresowymi i numerem telefonu Wykonawcy oraz wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu podczas odbioru odpadów, w przypadku jego zanieczyszczenia, np. miotła, łopata.

Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych powinny spełniać normy emisji spalin minimum tzw. Euro 4 lub równoważne. Spełnienie normy emisji spalin Euro 5 lub Euro 6 lub równoważnej jest dodatkowo punktowane i stanowi kryterium oceny ofert.

Wykaz dysponowania potencjałem technicznym należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 „Wykaz sprzętu”.

b) posiadania bazy magazynowo - transportowej na terenie gminy Krzeszowice lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Krzeszowice, zlokalizowanej na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny.

Uwaga!

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek jw. może być spełniony przez Wykonawców wspólnie.

Wykaz dysponowania potencjałem technicznym należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 „Wykaz sprzętu”.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy, który stanowi Część III do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/04/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/04/2022
Local time: 10:00
Place:

Ofertę i inne dokumenty składane wraz z ofertą, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu za pośrednictwem `Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku` dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego Postępowania.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

rok 2023

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

- Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1 oraz 3 - 4 Ustawy. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokonana kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej ocenia, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający kontynuuje procedurę, o której mowa wyżej, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy (JEDZ) przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający, w związku z zapisami art. 139 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy (JEDZ).

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym ośw. JEDZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail:zamowienia@um.krzeszowice.pl (dotyczy składania zapytań i innych dokumentów).

- W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1-10 Ustawy

- Szczegółowy Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, dodatkowe warunki zamówienia oraz wytyczne, zawarte są w dokumentacji postępowania umieszczonej na stronie www.miniportal.uzp.gov.pl oraz dodatkowo link do dokumentacji znajduje się na stronie Bip Gminy Krzeszowice.

- Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę poprzez wniesienie wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100),

- W terminie wyznaczonym do składania ofert Wykonawca składa:

a) Formularz Ofertowy (wg wzoru - załącznik nr 1 do SWZ),

b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z Dz.10A. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów rejestrowych podmiotu;

c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,(...) - jesli dotyczy

d) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy – z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (wg wzoru -załącznik nr 7 do SWZ),

e) wadium w oryginale w postaci elektronicznej (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).

f) Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Dziale 9, pkt 2) .

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy Pzp

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminach wskazanych w art. 515 ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

10. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie środków ochrony prawnej, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2022