We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 147067-2022

21/03/2022    S56

Poland-Warsaw: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

2022/S 056-147067

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy
Postal address: Al. Krakowska 257
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-133
Country: Poland
Contact person: Aneta Dębowska
E-mail: wlochy.wzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224434330
Fax: +48 224434333
Internet address(es):
Main address: http://wlochy.um.warszawa.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sprzątanie i utrzymanie terenów zieleni położonych wzdłuż ulic gminnych oraz prace związane z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Reference number: PN 9/2022
II.1.2)Main CPV code
90600000 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zamawiający przewiduje w postępowaniu zastosowanie art. 139 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

1. Przedmiot zamówienia .

1.1. Sprzątanie i utrzymanie terenów zieleni, położonych wzdłuż ulic gminnych oraz prace związane z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

1.2. Kody CPV zadania: 90600000-3 – (usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane); 77300000-3 – (usługi ogrodnicze); 77314100-5 – (usługi w zakresie trawników); 90513200-8 – (usługi wywozu stałych odpadów miejskich).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 884 838.44 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77300000 Horticultural services
77314100 Grassing services
90513200 Urban solid-refuse disposal services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Dzielnica Włochy m.st. Warszawy

II.2.4)Description of the procurement:

1.3. Zakres prac polega na:

1.3.1. utrzymaniu czystości na terenach zieleni wzdłuż dróg gminnych;

1.3.2. koszeniu trawników;

1.3.3. wiosennym grabieniu;

1.3.4. jesienne grabieniu;

1.3.5. pieleniu krzewów;

1.3.6. pielęgnacji krzewów;

1.3.7. odmładzaniu krzewów;

1.3.8. renowacji trawników;

1.3.9. podlewaniu interwencyjnym;

1.3.10. wywozie zanieczyszczeń gabarytowych z terenów zieleni;

1.3.11. wywozie zanieczyszczeń organicznych z terenów zieleni;

1.3.12. opróżnianiu koszy ulicznych;

1.3.13. konserwacji ławek.

1.4. Zamawiający planuje wykonać nie mniej niż 50% ilości prac przewidzianych w kosztorysie ofertowym.

1.5. Zamawiający zastrzega możliwość zmian (zwiększenia lub zmniejszenia) w ilościach jednostek obmiarowych / krotności zabiegów, podanej w kosztorysie ofertowym w przypadku, gdy w trakcie realizowania umowy wystąpi konieczność wykonania większej ilości określonego zakresu prac (kosztem zmniejszenia innego zakresu prac). Dokonywane w ten sposób zmiany nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wykonawcy określonego na ten cel w § 4 ust.1.umowy.

1.6. Sposób wykonania i szczegółowy zakres usług określają Projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami do umowy

1.6.1 Warunki wykonania umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac (załącznik nr 1),

1.6.2 Kosztorys Ofertowy (załącznik nr 2),

1.6.3 Wykaz terenów objętych umową (załącznik nr 3),

1.6.4 Lokalizacja koszy ulicznych (załącznik nr 4),.

2. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy (art. 95 Prawa zamówień publicznych).

2.1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonują wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. osobę/osoby wykonujących czynności polegające na prowadzeniu prac związanych ze sprzątaniem i utrzymaniem terenów zieleni położonych wzdłuż ulic gminnych oraz prac związanych z opróżnianiem koszy ulicznych na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zgodnie z § 1 ust. 1 umowy.

2.2. Wykonawca zobowiązuje podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonują wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA zawarta jest w SWZ cz. VII pkt. 2.

Szacunkowa wartość zamówienia netto obejmuje wartość zamówienia podstawowego i przewidywanych zamówień podobnych (art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp).

7. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia będą prace o wartości do 294 946,15 zł netto, polegające na powtórzeniu podobnych usług ujętych w zamówieniu podstawowym, w zakresie:

- utrzymania czystości na terenach zieleni wzdłuż dróg gminnych;

- koszenia trawników;

- wiosennego grabienia;

- jesiennego grabienia;

- pielenia krzewów;

- pielęgnacji krzewów;

- odmładzania krzewów;

- renowacji trawników;

- podlewania interwencyjnego;

- wywozu zanieczyszczeń gabarytowych z terenów zieleni;

- wywozu zanieczyszczeń organicznych z terenów zieleni;

- opróżniania koszy ulicznych;

- konserwacji ławek.

Zamówienia te udzielane będą na warunkach ustalanych zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji prac związanych z opróżnianiem koszy ulicznych (o którym mowa w pkt. 14 załącznika nr 1 do projektowanych postanowień umowy) / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 884 838.44 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

UWAGA: Numeracja przeniesiona z SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia): III. Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu.

1. Warunki udziału w stosunku do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz określenie warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu - podstawy wykluczenia – z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;

1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej - warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1.2.4.1. w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje:

a) min. 1 usługę polegającą na całorocznym utrzymaniu terenów zieleni i opróżnianiu koszy ulicznych na łączną kwotę co najmniej 200 000,00 zł brutto;

W całorocznym utrzymaniu terenów zieleni muszą znajdować się co najmniej prace polegające na: koszeniu, pielęgnacji krzewów, pieleniu,

lub

b) min. 1 usługę polegającą na całorocznym utrzymaniu terenów zieleni na kwotę co najmniej 140 000,00 zł brutto. W całorocznym utrzymaniu terenów zieleni muszą znajdować się co najmniej prace polegające na: koszeniu, pielęgnacji krzewów, pieleniu;

oraz

c) min. 1 usługę polegającą na opróżnianiu koszy ulicznych na kwotę co najmniej 60 000,00 zł brutto.

W przypadku usług wykonywanych Zamawiający uzna usługi już zrealizowane odpowiadające wartości i rodzajowi usług, wskazanych w wyżej wymienionym warunku.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1.2.4.1, będzie oceniany: w przypadku wykazania usługi podanej wyżej w lit.a) – co najmniej jeden z Wykonawców, a w przypadku wykazywania usług podanych w lit. b) oraz lit. c) - łącznie.

1.2.4.2. dysponuje na czas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, kierującą pracami ogrodniczymi (pełniąca funkcję upoważnionego przedstawiciela wykonawcy), zgodnie z przedmiotem zamówienia, która musi spełniać co najmniej jeden z podanych niżej warunków:

a) wykształcenie średnie ogrodnicze i staż pracy przy pielęgnacji zieleni minimum 5 lat,

lub

b) wykształcenie wyższe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) ogrodnicze lub pokrewne (np. leśnictwo, architektura krajobrazu) i staż pracy przy pielęgnacji zieleni minimum 3 lata,

lub

c) legitymującą się zaświadczeniem „inspektora nadzoru terenów zieleni” wydanym przez organizację branżową (np. Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa/Naczelnej Organizacji Technicznej; Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów) lub innym równoważnym zaświadczeniem o uprawnieniach kwalifikacyjnych w zakresie inspektora nadzoru prac w terenach zieleni.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego spełnienie warunku opisanego wyżej w ppkt. 1.2.4.2. co najmniej jeden z Wykonawców.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawcę.

Uwaga:

Przed przystąpieniem do składania Oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego dla Wykonawców, która stanowi załącznik nr 2 do SWZ oraz została zamieszczona bezpośrednio na platformie zakupowej oraz SWZ cz. VII pkt. 1.

2.1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ W SYSTEMIE – NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ, O KTÓREJ MOWA W SWZ CZ. I PKT. 11:

2.1.1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - zakres danych do wypełnienia przez Wykonawcę określony jest w SWZ Cz. IV oraz SWZ Cz. V pkt. 3. Formularz zawiera w treści oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

2.1.2. Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy - w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 2 do Projektowanych Postanowień Umowy.

2.1.3. załączenie do Oferty w systemie, podpisanego oświadczenia Wykonawcy w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ podane są w SWZ w Cz. III pkt. 2 ppkt. 2.3.

2.1.4. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do Oferty w systemie:

a) oświadczenia w formie JEDZ, o którym mowa wyżej w pkt. 2.1.3. dotyczącego każdego Podmiotu,

b) zobowiązania Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:

• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów Podmiotu udostępniającego zasoby;

• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów Podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

2.1.5. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie:

a) oświadczenia w formie JEDZ, o którym mowa wyżej w pkt. 2.1.3. dotyczącego każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

b) oświadczenia z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (sporządzonego wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ;

2.1.6. ewentualnie pełnomocnictwo(-a)– w postaci pliku;

2.1.7. w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, Wykonawca musi załączyć dowody, o których mowa w SWZ Cz. VII pkt. 1 ppkt. 1.16.

2.1.8. W postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych.

2.2. DOKUMENTY SKŁADANE, W WYZNACZONYM NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI TERMINIE, W ZAKRESIE PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

2.2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

(CIĄG DALSZY NIŻEJ)

Minimum level(s) of standards possibly required:

a) Wykazu usług w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w SWZ w Cz. III pkt. 1 ppkt. 1.2.4.1. - wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

b) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

c) Wykazu osób w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w SWZ w Cz. III pkt. 1 ppkt. 1.2.4.2., skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2.2.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;

b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

c) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp – oświadczenie należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

d) W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty o których mowa w wyżej w lit. b), c).

Zasady sporządzania JEDZ określone są w SWZ cz. III pkt. 2 ppkt. 2.3.

(CIĄG DALSZY w pkt. III.1.3) niżej)

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

2.3.2.1. Wypełniając formularz JEDZ, w zakresie Części III: Podstawy wykluczenia w sekcji D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO (podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym), Wykonawca składa oświadczenie, czy istnieją podstawy:

a) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestępstwo, o którym mowa w art. 47 ustawy o sporcie;

b) wykluczenia wykonawcy w przypadku skazania za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. g) i pkt 2 ustawy Pzp), tj. za przestępstwa, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego [przestępstwa wiarygodności dokumentów] i przestępstwa, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego [przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu] , z wyjątkiem przestępstwa udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego – w tym zakresie wykonawca powinien dodatkowo wykazać ewentualne środki naprawcze (art. 110 ust. 2 ustawy Pzp);

c) wykluczenia wykonawcy, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne (art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp); zakaz orzekany jest wobec podmiotu zbiorowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, a wobec osoby fizycznej w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania karnego.

3. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich - szczegółowo opisane jest w SWZ cz. III pkt 3.

4. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu.

Dokument (np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.

5. Składanie dokumentów przez podmioty zagraniczne.

5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, o których mowa SWZ cz. III pkt. 2 ppkt. 2.2.2. lit. b) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie wskazanym w SWZ cz. III pkt. 2 ppkt. 2.2.2. lit. b) - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 5.1., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak wskazane wyżej w pkt. 5.1.

5.3. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy wskazane w podpunktach 5.1. i 5.2. powyżej stosuje się odpowiednio.

(CIĄG DALSZY NIŻEJ)

Minimum level(s) of standards possibly required:

6. Zasady składania ofert w rozumieniu przepisów przez podmioty występujące wspólnie.

6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

6.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.

6.3. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane).

6.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.5. W tym celu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno:

a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;

b) precyzować zakres umocowania;

c) wskazywać pełnomocnika;

d) wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.

6.6. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie musi podpisać się na pełnomocnictwie, zgodnie z reprezentacją danego podmiotu.

Zasady sporządzenia i załączenia pełnomocnictwa do oferty zostały opisane w SWZ cz. VII pkt. 1.

3.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej m.in. współpracę, płatności tych podmiotów, np. umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum.

Zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Strony zgodnie akceptują dopuszczalność wprowadzenia następujących zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz warunki tych zmian:

1) Osoby kierującej pracami (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) wskazanej w § 5 ust. 5 Umowy przypadek np. śmierci, rozwiązania stosunku pracy i inny.

2) rzeczowego zakresu prac przewidzianych dla podwykonawcy wskazanego w formularzu oferty.

3) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację prac.

4) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

3. Dopuszcza się również zmiany umowy wynikające z art. 455 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, pod warunkiem spełnienia przesłanek wskazanych w niniejszych artykułach.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

WARUNKI REALIZACJI UMOWY OKREŚLONE SĄ W PROJEKTOWANYCH POSTANOWIENIACH UMOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI JAK RÓWNIEŻ W SWZ CZ. II

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu oferty (zał. 1 do SWZ).

Strona int. do aukcji http://aukcje.um.warszawa.pl - (pozostałe informacje w SWZ).

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/04/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/04/2022
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w systemie, w dniu upływu terminu składania ofert - adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

11.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

11.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców, która stanowi załącznik nr 2 do SWZ oraz jest udostępniona na platformie zakupowej Zamawiającego.

11.3. Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

11.4. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od Wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z Wykonawcami udostępnianym pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl (zwanym dalej Systemem).

11.4.1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w formie elektronicznej.

11.4.2. Przekazanie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w Systemie, zgodnie z poniższą kolejnością.

11.4.3. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy w Systemie następuje automatycznie poprzez weryfikację adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w formularzu rejestracyjnym.

11.4.4. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) weryfikacja danych Wykonawcy może trwać maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie elektronicznej.

11.4.5. Pozostałą nie wskazaną wyżej w pkt. 11.3. korespondencję i wymienioną niżej w pkt. 12 (wyjaśnienia treści SWZ) można przekazywać poprzez platformę zakupową Zamawiającego https://zamowienia.um.warszawa.pl Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.

Informacje dotyczące systemu (opis, wymagania), o którym mowa w art. 67 ustawy Pzp zawarte są w SWZ w cz. I pkt. 11.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

2. Środki ochrony prawnej.

2.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zamawiający informuje, że:

— nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp,

— nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp,

— postępowanie przeprowadza samodzielnie,

— nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów,

— nie wymaga oraz nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych oraz nie przewiduje możliwości dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp,

— nie przewiduje wznowienia,

— będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

— nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

— określa procentowo wagi kryteriów oceny ofert,

— Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

— Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://zamowienia.um.warszawa.pl

Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w ww. procedurze unijnej – odpowiedniej dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 215 000,00 euro, ponieważ łączna wartość szacunkowa rodzajowo podobnych usług w roku 2022 przekracza ww. kwotę.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/03/2022